Tipy a návody

010 - Zahájení práce

Před započetím práce s aplikací musíte zadat licenční a aktivační číslo, jinak nelze program provozovat. 
Licenční a aktivační číslo Vám bylo dodáno spolu s programem.
Pro zadání licenčního čísla zvolte položku menu "Moduly" - > "Nastavení aktivačního číslo".

Štítky:

020 - Účtování

Kliknutím na tlačítko Účtování se otevře okno, které slouží k výběru činnosti, kterou chcete provádět.
Je možné zvolit práci s moduly Deník dokladů, Fakturace, Evidence majetku, nebo práci s výkazy Rozvaha nebo Výsledovka. Případně stiskem tlačítka Sestavy a výstupy otevřít nabídku sestav a výstupů.

Štítky:

030 - Párování dokladů

Systém dovoluje provést spárování dokladů s předpisem Pohledávky / Závazky / VÚD s jejich úhradou evidovanou pokladními doklady/bankovními výpisy. Systém umožňuje propojit k jednomu dokladu s předpisem několik úhradových dokladů. Spárovat se tak dá například jeden předpis Závazku s několika různými úhradovými doklady. Párování je prováděno na základě shody v několika parametrech, z nichž nejdůležitější je variabilní symbol. Párovat lze i doklady z jiných účetních období.

Štítky:

040 - Výkazy

Modul Výsledovka slouží k sestavení výkazu Výsledovka, modul Rozvaha slouží k sestavení výkazu Rozvaha. Oba tyto výkazy slouží jako příloha k přiznání k dani z příjmů a jsou požadovány finančním úřadem.

Štítky:

050 - Vytvoření převodního příkazu

Funkce slouží k vytváření příkazů k úhradě pro ty účetní doklady, které mají nastaven příznak Zahrnout do tvorby příkazu do banky v deníku dokladů. Jako bankovní spojení a symboly platby budou použity údaje vyplněné v příslušných polích účetního dokladu.

Štítky:

060 - Uzávěrka

Modul Uzávěrka slouží k uzavření práce v aktuálně zpracovávaném účetním období. V modulu lze provést i zrušení uzávěrky neboli znovuotevření účetních zápisů pro možnost dodatečných úprav.

Štítky:

070 - Převod konečných zůstatků

Pokud uzavřete první účetní období, můžete převést konečné zůstatky syntetických účtů z minulého účetního období do počátečních stavůdo následujícího účetního období.

Štítky:

080 - Grafy

Modul Sestavy a výstupy umožňuje vytvářet grafické výstupy poskytující například přehled  o struktuře příjmů nebo výdajů v rámci jednoho účetního období.

Štítky:

090 - Zálohování

Funkce Automatické zálohování vytváří zálohu na principu „Zálohuj předchozí stav deníku v okamžiku prvního otevření deníku a smaž zálohy starší než 40 dní“.

Štítky:

100 - Administrace

Administrace účetních jednotek slouží k zadání údajů o účetní jednotce a o účetních obdobích, která jsou pro účetní jednotku aktivována.

Štítky:

120 - Směrnice č. 12 - Stanovení zásad pro tvorbu a používání opravných položek

Zásady pro použití opravných položek stanovuje zákon číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, Český účetní standard pro účetní jednotky, u kterých hlavní činnosti není podnikání č. 407. Dále je upravuje zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.

Štítky:

130 - Směrnice č. 13 - Stanovení zásad pro tvorbu a používání rezerv

Zásady pro tvorbu, čerpání a účtování rezerv se řídí příslušnými ustanoveními zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví a Českým účetním standardem pro účetní jednotky, u kterých hlavní činnosti není podnikání č. 407. Dále je upravuje zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.

Štítky:

140 - Směrnice č. 14 - Kurzové rozdíly

Zásady pro účtování kursových rozdílů se řídí příslušnými ustanoveními zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví a Českým účetním standardem č. 404 pro účetní jednotky, u kterých hlavní činností není podnikání.

Štítky:

160 - Směrnice č. 16 - Pracovní cesty

Úprava této směrnice se řídí zákonem číslo 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, zákonem číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a Občanským zákoníkem.

Štítky:

170 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob

Pokud účetní jednotka nemá v daném období příjmy z tzv. hospodářské činnosti (pronájem, prodej majetku) a má jen příjmy z úroků, potom nemá povinnost podat přiznání k dani z příjmů právnických osob a nemá ani povinnost tuto skutečnost nahlásit svému finančnímu úřadu.

 

Štítky:

200 - Archivace účetních dokladů

Pokud se ve sboru používají desátkové lístky, je třeba je uchovávat po dobu 3 let. Doba uchování souvisí s dobou, po kterou lze ze strany finančního úřadu provádět kontrolu daně z příjmů.

Štítky:

220 - Stolečková evangelizace

Pro stolečkovou evangelizací platí zásada nepřijímat žádné finanční protihodnoty, tzn. peněžní prostředky, a to ani formou příspěvku pro sbor nebo pro humanitární a charitativní účely (např. pro ADRA o.p.s.).

Štítky: