Tipy a návody

140 - Metodický pokyn k sestavení přiznání k dani z příjmu právnických osob

Sbor, který nemá příjmy podléhající dani z příjmů právnických osob
Jedná se o sbory (právnické osoby), které nemají příjmy, jenž jsou předmětem daně z příjmů, tzn.:
- příjmy z pronájmu jakéhokoliv majetku nebo z pronájmu bytu kazatele, které sbor obdrží namísto sdružení nebo z pronájmu nebytových prostor, které sbor obdrží namísto sdružení
- příjmy z prodeje majetku nebo materiálu (v tomto případě se může jednat i o prodej materiálu z vyřazeného nebo likvidovaného sborového majetku, a to i formou prodeje odpadu)
- příjmy z převodu práv – toto se týká umístění reklamních panelů (příjem z reklamy)
- příjmy z úroků z termínovaných vkladů (nezaměňovat s příjmy z úroků z běžného účtu – tyto příjmy nejsou předmětem daně)
Výše uvedené příjmy jsou v typech účetních případů označeny a ve výkaze zisků a ztrát vykázány jako „příjmy z hospodářské činnosti“ (někdy se používá i označení příjmy z ekonomické činnosti).Pokud má sbor pouze příjmy z činnosti, která je posláním sboru, tj. příjmy z darů a „kostelních sbírek“ (tímto termínem jsou označovány obecně sbírky, které probíhají při bohoslužbách v prostorách, které slouží pro konání bohoslužeb) nebo z dotací od sdružení (MSS, ČS), z dotací od obcí a měst a občanských sdružení, potom nemusí podávat přiznání k dani z příjmů právnických osob.
K tomu je třeba uvést, že záleží i na rozhodnutí místně příslušného správce daně – finančního úřadu, který může k prokázání výše uvedených skutečností vyžadovat, aby sbor podal (podával každoročně) přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Sbor, který má příjmy podléhající dani z příjmů právnických osob
Jedná se o sbory (právnické osoby), které mají příjmy, jenž jsou předmětem daně z příjmů, tzn.:
- příjmy z pronájmu
- příjmy prodeje majetku nebo materiálu
- příjmy z převodu práv (z reklam)
- příjmy z úroků z termínovaného vkladu (termínovaných vkladů)
Výše uvedené příjmy jsou v typech účetních případů (účetních souvztažností) označeny jako „příjmy z hospodářské činnosti“ (ekonomické činnosti).Pokud má sbor některý z uvedených příjmů z hospodářské činnosti, musí podat přiznání k dani z příjmů právnických osob, byť má možnost uplatnit podle ustanovení § 20 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů snížení základu dané o 30 % nebo až o 300.000,- Kč, pokud 30 % snížení činí méně než 300.000,- Kč.

Příklad
Sbor vykázal za rok 2005 příjem z pronájmu dataprojektoru ve výši 15.000,- Kč.
Předmětem daně z příjmů je tento příjem z pronájmu ve výši 15.000,- Kč.
Protože 30 % snížení základu daně činí méně než 300.000,- Kč (15.000 x 0,30 = 4.500), může sbor uplatnit snížení základu daně o 15.000,- Kč (tj. max. do výše základu daně). Takto lze postupovat až do základu daně 300.000,- Kč.
Nepředpokládá se, že by některý sbor měl základ daně z titulu příjmů z hospodářské (ekonomické) činnosti vyšší než 300.000,- Kč.

V případě, že sbor je povinen podat přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2005, postupuje takto:

Sbor, který vede účetnictví s pomocí počítačového programu „Americký deník“
použije pro sestavení daňového přiznání sestavu „Podklady pro přiznání k dani z příjmů“, která je součástí programu.
Tato sestava obsahuje vazbu na řádky tiskopisu pro přiznání k dani z příjmů právnických osob.
Pro sestavení přiznání stačí pouze opsat částky uvedené na příslušných řádcích počítačové sestavy do těch samých řádků formuláře pro přiznání k dani z příjmů právnických osob a dále postupovat podle návodu pro výpočet základu daně z příjmů a vyplnění dalších řádků formuláře pro přiznání k dani z příjmů právnických osob tak, jak je uvedeno v tomto formuláři.
Základ daně uvedený na řádku 200 daňového přiznání se musí rovnat výsledku hospodaření před zdaněním za hospodářskou činnost z výkazu zisku a ztráty! 

POZOR – DŮLEŽITÉ!!!
Před zpracováním sestavy „Podklady pro přiznání k dani z příjmů“, je třeba „přepočítat“ výkaz zisků a ztrát a „přepočítat“ rozvahu.
Předpokladem je samozřejmě zaúčtování všech položek kalendářního roku, včetně odpisů majetku.  

Sbor, který vede účetnictví ručně
provede zaúčtování všech účetních případů za kalendářní rok včetně odpisů majetku.
Uzavře součtově měsíc prosinec a součtově kalendářní rok za všechny sloupce účtů včetně sloupce kontrolních součtů.
Sestaví výkaz uzávěrky pro ruční formu, kterým je tzv. „Uzavření amerického deníku (zjištění konečných zůstatků účtů aktiv a pasiv a konečných stavů účtů nákladů a výnosů) ke dni …… 
Sestaví ze součtů účtů z amerického deníku obratovou předvahu pro ruční formu, do které doplní na stranu MD účtu 930 výsledek hospodaření ztrátu nebo na stranu DAL účtu 930 výsledek hospodaření zisk. Údaj o ztrátě nebo ztrátě převezme z formuláře tzv. „Uzavření amerického deníku (zjištění konečných zůstatků účtu aktiv a pasiv a konečných stavů účtů nákladů a výnosů) ke dni …….“ .
Jedná se o součet výsledků hospodaření za hlavní a hospodářskou činnost.
Jak pro součty účtů v americkém deníku, tak pro obratovou předvahu platí, že součet obratů strany MD všech účtů se musí rovnat součtu obratů strany DAL všech účtů a součet zůstatků strany MD všech účtů se musí rovnat součtu zůstatků strany DAL všech účtů.

Vlastní přiznání k dani z příjmů právnických osob vyplní a sestaví následujícím způsobem:
do řádku 10 přiznání uvede částku výsledku hospodaření (rozdílu mezi výnosy a náklady), tj. celkového výsledku hospodaření (součet za hlavní a hospodářskou činnost) z příslušného řádku „Uzavření amerického deníku“

do řádku 40 přiznání uvede náklady celkem za hlavní činnost z příslušného řádku „Uzavření amerického deníku“

do řádku 101 přiznání uvede celkovou částku úroků z běžného účtu – tuto částku musí sečíst z jednotlivých údajů v americkém deníku (zpravidla půjde o 12 částek, protože úrok z běžného účtu je připisován jednou měsíčně a na výpisu z účtu je uváděn samostatnou položkou).

do řádku 110 přiznání uvede výnosy celkem za hlavní činnost z příslušného řádku „Uzavření amerického deníku“ sníženou o úroky z běžného účtu (výnosy celkem za hlavní činnost minus úroky z běžného účtu, tj. minus údaj z řádku 101 přiznání).
V dalším postupuje již podle návodu pro výpočet základu daně z příjmů a vyplnění dalších řádků formuláře pro přiznání k dani z příjmů právnických osob tak, jak je uvedeno ve formuláři k dani z příjmů právnických osob.       

Základ daně uvedený na řádku 200 daňového přiznání se musí rovnat výsledku hospodaření za hospodářskou činnost (ze sloupce „hospodářská činnost“) z příslušného řádku „Uzavření amerického deníku“.

Pro možnost snížení základu daně o 30 % nebo až o 300.000,- Kč, pokud 30 % snížení činí méně než 300.000,- Kč, platí výše uvedené.

Štítky: bez štítků

Publikováno: 25. 11. 2015, 12.47 hodin