Tipy a návody

010 - Zahájení práce

Před započetím práce s aplikací musíte zadat licenční a aktivační číslo, jinak nelze program provozovat. 
Licenční a aktivační číslo Vám bylo dodáno spolu s programem.
Pro zadání licenčního čísla zvolte položku menu "Moduly" - > "Nastavení aktivačního číslo".

Štítky:

020 - Účtování

Kliknutím na tlačítko Účtování se otevře okno, které slouží k výběru činnosti, kterou chcete provádět.
Je možné zvolit práci s moduly Deník dokladů, Fakturace, Evidence majetku, nebo práci s výkazy Rozvaha nebo Výsledovka. Případně stiskem tlačítka Sestavy a výstupy otevřít nabídku sestav a výstupů.

Štítky:

030 - Párování dokladů

Systém dovoluje provést spárování dokladů s předpisem Pohledávky / Závazky / VÚD s jejich úhradou evidovanou pokladními doklady/bankovními výpisy. Systém umožňuje propojit k jednomu dokladu s předpisem několik úhradových dokladů. Spárovat se tak dá například jeden předpis Závazku s několika různými úhradovými doklady. Párování je prováděno na základě shody v několika parametrech, z nichž nejdůležitější je variabilní symbol. Párovat lze i doklady z jiných účetních období.

Štítky:

040 - Výkazy

Modul Výsledovka slouží k sestavení výkazu Výsledovka, modul Rozvaha slouží k sestavení výkazu Rozvaha. Oba tyto výkazy slouží jako příloha k přiznání k dani z příjmů a jsou požadovány finančním úřadem.

Štítky:

050 - Vytvoření převodního příkazu

Funkce slouží k vytváření příkazů k úhradě pro ty účetní doklady, které mají nastaven příznak Zahrnout do tvorby příkazu do banky v deníku dokladů. Jako bankovní spojení a symboly platby budou použity údaje vyplněné v příslušných polích účetního dokladu.

Štítky:

060 - Uzávěrka

Modul Uzávěrka slouží k uzavření práce v aktuálně zpracovávaném účetním období. V modulu lze provést i zrušení uzávěrky neboli znovuotevření účetních zápisů pro možnost dodatečných úprav.

Štítky:

070 - Převod konečných zůstatků

Pokud uzavřete první účetní období, můžete převést konečné zůstatky syntetických účtů z minulého účetního období do počátečních stavůdo následujícího účetního období.

Štítky:

080 - Grafy

Modul Sestavy a výstupy umožňuje vytvářet grafické výstupy poskytující například přehled  o struktuře příjmů nebo výdajů v rámci jednoho účetního období.

Štítky:

090 - Zálohování

Funkce Automatické zálohování vytváří zálohu na principu „Zálohuj předchozí stav deníku v okamžiku prvního otevření deníku a smaž zálohy starší než 40 dní“.

Štítky:

100 - Administrace

Administrace účetních jednotek slouží k zadání údajů o účetní jednotce a o účetních obdobích, která jsou pro účetní jednotku aktivována.

Štítky: