Tipy a návody

020 - Účtování

Kliknutím na tlačítko Účtování se otevře okno, které slouží k výběru činnosti, kterou chcete provádět.


Je možné zvolit práci s moduly Deník dokladů, Fakturace, Evidence majetku, nebo práci s výkazy Rozvaha nebo Výsledovka. Případně stiskem tlačítka Sestavy a výstupy otevřít nabídku sestav a výstupů.

Modul Fakturace slouží k vystavování faktur.

Modul Evidence majetku je vhodný pro jednoduchou evidenci Vašeho majetku. Umožňuje uživateli evidovat pořízení, vyřazení a odpisy majetku. O těchto skutečnostech je možné vytvářet zápisy s přímým vstupem do deníku dokladů.

V okně Účtování si lze vybrat a pracovat s několika číselníky:

Partneři               

je to číselník Vašich obchodních partnerů - neziskové organizace mohou do tohoto číselníku zadat seznam přispívajících členů.
Seznam členů může být zadán ručně, pro větší počty partnerů je možné importovat seznam ze souboru. Jeho vzor je umístěn v adresáři DOC pod názvem: Soupis_Clenu_Import.xls

Syntetické účty:        

v tomto číselníku můžete zkontrolovat Vaši účtovou osnovu spolu s vazbou do výkazů Rozvaha a Výsledovka. Zde lze také převést počáteční stav účtů z minulého účetního období. Na počátku práce s Americkým deníkem zde můžete zadat počáteční stavy tak, jak je zjistíte z převodového můstku, viz soubor „Prevodovy_Mustek_Vzor.xls“.
Ve většině případů není zapotřebí sadu syntetických účtů doplňovat.

Typy účetních případů (souvztažností)                

S programem je dodána základní sada souvztažností, která je s každým upgrade doplňována. Můžete zde definovat i své vlastní účetní souvztažnosti, které budete používat při Vašem účtování.

Fondy a oddělení     

v tomto číselníku definujete vlastní fondy, případně oddělení, které potřebujete sledovat z hlediska potřeb Vaší organizace.

Účelové vázání prostředků             

v tomto číselníku definujete kódy, které při účtování umožní účelově vázat prostředky do fondů, které uvedete v deníku dokladů.

Střediska                  

tento číselník obsahuje kódy středisek - vnitřních organizačních jednotek účetní jednotky.

Akce                          

tento číselník umožňuje rozlišit účtování na jednotlivé akce. 

 V modulu Uzávěrka je v okamžiku podání daňového přiznání možné uzavřít účetní období.

V okně Účtování najde uživatel další funkce:
Zálohování dat - funkce Zálohování dat a obnova dat ze zálohy umožňuje zálohovat data na externí paměťová média (např. USB disky) a naopak obnovovat data ze záloh.

Tlačítko "Upgrade typů úč. př." - po instalaci upgrade obvykle dochází k distribuci nových typů účetních souvztažností. Tyto jsou automaticky přidávány do seznamu Vašich souvztažností. Pokud po dokončení upgrade a prvním spuštění účetního období odmítnete připojení nově distribuovaných souvztažností, máte možnost provést aktualizaci souvztažností kdykoliv později

Před samotnou prací s programem si přečtěte kapitolu „Ovládání programu“

Štítky:

Publikováno: 1. 9. 2015, 10.30 hodin