Tipy a návody

140 - Načítání bankovních výpisů

Načítání bankovních výpisů

SW v této verzi umožňuje načítání bankovního výpisu ve formátu ABO (přípona souboru (*.gpc). Před spuštěním načítání je zapotřebí do parametrů systému zavést číslo účtu (včetně předčíslí a kódu banky).

 Bank_Vypisy_1

Zadány mohou být čísla až tří účtů.

 Bank_Vypisy_2

Dalším předpokladem je stažení bankovního výpisu z elektronického bankovnictví a uložení do adresáře, ze kterého budou výpisy načítány do SW Americký deník. Na obrázku je v poli „Cesta k výpisům“ nutné nastavit cestu do tohoto adresáře.

Pole „Při zpracování bank. výpisů užívat učící režim“ umožňuje zapnutí/vypnutí učícího se režimu při zpracování výpisu. Více viz samostatná kapitola níže.

Po splnění předpokladů mohou být bankovní výpisy načítány v modulu „Deník dokladů“ pomocí volby „Načtení bankovních výpisů“  

 Bank_Vypisy_3

Po stisku tlačítka dojde k otevření dialogového okna, v němž je možné načíst bankovní výpis.

Bank_Vypisy_4

Nejprve vyberte bankovní účet, pro který je výpis vytvořen (krok 1). Poté vyberte soubor s výpisem

Bank_Vypisy_5

Po výběru souboru bude předvyplněn formulář řádky výpisů čekajících na zpracování, které byly z výpisu získány.

 Bank_Vypisy_6

Pro každý řádek výpisu je vytvořen blok informací zobrazující jeden řádek bankovního výpisu.

Postup vyplnění jednoho řádku:

 1. Vyberte souvztažnost (povinné)
 2. Vyberte partnera (nepovinné)
 3. Vyberte účelové vázání prostředků (nepovinné)
 4. Vyberte středisko / akci (nepovinné)
 5. Vyberte akci (nepovinné)

Stiskem tlačítka „Zapiš do deníku“ dojde ke kontrole a v případě, že je vše v pořádku, bude řádek bankovního výpisu uložen do Deníku dokladů. Po uložení do Deníku dokladů, je řádek bankovního výpisu odstraněn ze zobrazení řádků výpisů čekajících na zpracování a program automaticky přejde ke zpracování dalšího řádku deníku.

V případě, že je zapnuta volba „Po uložení do deníku zobrazovat potvrzující hlášku“ bude po každém uložení dat do Deníku dokladů zobrazena hláška.

Poznámka:

Doporučujeme zpracovat všechny řádky bankovního výpisu najednou, tj v rámci jednoho načtení gpc souboru do software. Pokud zpracování přerušíte, bude v Deníku dokladů uložena část zpracovaných řádků bankovního výpisu. Při novém načtení gpc souboru Vám budou nabídnuty všechny řádky uvedené v gpc souboru. Tj budou znovu nabídnuty v seznamu řádků čekajících na zpracování. Mohlo by tak dojít k duplicitnímu zpracování a uložení dat do Deníku dokladů

Po ukončení zpracování všech řádků, je gpc soubor s výpisy automaticky přesunut do adresáře „Nactene“

Rozdělení částky bankovního výpisu

Pokud je nutné částku bankovního výpisu rozčlenit na několik dílčích částek (plátce provedl souhrnnou platbu a vysvětlení uvedl do poznámky k platbě) je možné použít volbu „Rozděl částku“. Po stisku tlačítka dojde k otevření dialogového okna v němž je možné částku rozčlenit na dílčí platby a tyto zaúčtovat.

Bank_Vypisy_7

Obrázek znázorňuje rozčlenění celkové částky 1800Kč na jednotlivé částky dle pokynů plátce. Pokyn plátce je uveden v poli poznámka.

Tlačítko „Kontrola rozdělení částky“ provede kontrolu, zda součet rozepsaných částek souhlasí s částkou uvedenou na výpise a další kontroly nezbytné pro správné zaúčtování.

Tlačítko „Zapsat rozdělené částky do deníku“ provede:

 • uložení dat do Deníku dokladů
 • návrat do okna se seznamem řádků výpisů čekajících na zpracování
 • odstranění zpracovaného řádku bankovního výpisu ze seznamu dosud nezpracovaných řádků výpisů (shodná akce jako při běžném zpracování řádku výpisu s nerozdělenou částkou).
„Učící se“ režim při zpracování souboru bankovního výpisu

Pokud je v parametrech systému (viz výše) zaškrtnuta volba „Při zpracování bank. výpisů užívat učící režim“ dochází automaticky k uchování kombinace hodnot:

 • Číslo účtu protistrany
 • Variabilní symbol platby (VS)
 • Konstantní symbol platby (KS)
 • Specifický symbol platby (SS)

a přiřazeného účtování tj hodnot:

 • Typ souvztažnosti
 • Účelové vázání prostředků
 • Partner
 • Středisko
 • Akce

Pokud při zpracování bankovního výpisu v některém z následujících měsíců dojde ke shodě v hodnotách číslo účtu protistrany, VS,KS,SS, bude platbě automaticky přiřazen předchozí způsob zaúčtování tj. Typ souvztažnosti, Účelové vázání prostředků, Partner, Středisko, Akce. Tento přednabídnutý způsob zaúčtování lze následně změnit nebo přímo potvrdit a zapsat tak data do Deníku dokladů.

 

 

Štítky:

Publikováno: 20. 4. 2022, 8.57 hodin