Tipy a návody

080 - Kupní smlouva - komentář

Podstatnými náležitostmi kupní smlouvy jsou:
a) vymezení předmětu kupní smlouvy (určení věc i jednotlivě nebo co do množství a druhu)
b) závazek prodávajícího převést na kupujícího vlastnické právo k prodávané věci
c) závazek kupujícího věc převzít a zaplatit kupní cenu

Stanovit cenu lze trojím způsobem:

  1. smluvní strany ve smlouvě sjednají kupní cenu dohodou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů,
  2. smluvní strany si ve smlouvě stanoví způsob dodatečného určení ceny,
  3. smluvní strany projeví vůli uzavřít kupní smlouvu i bez určení ceny, což musí být ve smlouvě ujednáno. Potom platí nevyvratitelná domněnka, že si dohodly cenu, za kterou se prodával obvykle předmět kupní smlouvy nebo srovnatelná věc v době uzavření kupní smlouvy za obdobných smluvních podmínek.

Vedle podstatných částí, stanovených zákonem, bude kupní smlouva zpravidla dále obsahovat určení času plnění, určení dodacích podmínek, způsob placení kupní ceny, důsledky porušení smluvních povinností apod.
Zákon nestanoví jako podmínku platnosti smlouvy její uzavření v písemné podobě. Vzhledem ke skutečnosti, že se prodává sborový (církevní) majetek plně doporučujeme písemnou formu smlouvy. Stejně tak v případě, že se kupuje majetek (věc) do vlastnictví sboru. Souvisí to s možností odstoupení od smlouvy nebo reklamace.

Štítky:

Publikováno: 24. 11. 2015, 12.46 hodin