Tipy a návody

050 - Metodický pokyn k odpisování majetku

Pořízení a odpisy majetku pořízeného do 31. 12. 2006
Za majetek pořízený do 31. 12. 2006 se považuje takový majetek, který byl uveden do používání do 31. 12. 2006 včetně, tj. majetek, který byl k 31. 12. 2006 plně funkční a splňoval všechny technické i jiné (např. bezpečnostní a hygienické) parametry a požadavky pro to, aby mohl být užíván.
U majetku pořízeného do 31. 12. 2006 se postupuje takto:
Hmotný majetek se vstupní cenou do 40.000,- Kč včetně
Tento majetek se považuje za majetek, který byl plně odepsán
V převodovém můstku se tento majetek zapsal na stranu MD účtu 020 a současně na stranu D účtu 080 – v převodovém můstku je to položka „Drobný majetek (dle knihy drobného majetku) pořízený a zaevidovaný do 31. 12. 2006. Do této položky se zapisuje celková částka za všechen tento majetek.
V pokynech pro oceňování majetku účetní jednotky při přechodu z jednoduchého na podvojné účetnictví bylo stanoveno, že údaje pro zařazení majetku do příslušné skupiny, tj. se vstupní cenou do 40.000,- Kč včetně nebo
se vstupní cenou nad 40.000,- Kč se přebírají z dosavadní evidence majetku (z knih majetku) nebo z inventarizace majetku.
Pokud nebyla známa cena majetku (např. u majetku darovaného nebo nalezeného), byl tento majetek, v souladu s výše uvedeným pokynem, oceněn tzv. reprodukční pořizovací cenou, tj. cenou, kterou by měl, když by byl k danému okamžiku (k 31. 12. 2006) pořizován nákupem (za úplatu). Tuto cenu (pro zjednodušení) určila odborným odhadem komise sestavená z pověřených pracovníků účetní jednotky.
Současně s uvedeným postupem bylo zjišťováno, který majetek nepatří účetní jednotce a který majetek má být vyřazen pro svoji neopravitelnost, ztrátu funkčnosti nebo nepotřebnost (možnost odprodeje nepotřebného majetku).  
U výše uvedeného majetku nebylo nutné měnit evidenci a zavádět nové knihy nebo karty majetku, ale majetek mohl a může zůstat v původní evidenci až do jeho vyřazení. Naopak lze doporučit, aby evidence uvedeného majetku zůstala původní a tím aby byl tento majetek svým způsobem „oddělen“ od majetku (od evidence majetku) pořizovaného po 1. 1. 2007.
Hmotný majetek se vstupní cenou nad 40.000,- Kč
Tento majetek se považuje za majetek, který nebyl do 31. 12. 2006 odpisován.
V převodovém můstku se tento majetek zapsal na stranu MD účtu 020 – v převodovém můstku je to položka „Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný (dle knihy hmotného majetku).
Slovem „odpisovaný“ se v tomto případě myslí to, že majetek bude od 1. 1. 2007 odpisován.
Na stranu MD účtu 020 se v uvedené položce převodového můstku zapisuje celková částka za všechen tento majetek.
Pokud některý účetní jednotka tento majetek pořízený do 31. 12. 2006 odpisovala, potom postupovala takto:
V převodovém můstku zapsal na stranu MD účtu 020 celkovou hodnotu vstupních cen tohoto majetku a na stranu DAL účtu 080 částku rovnající se součtu dosavadních odpisů vč. odpisu za rok 2006.
V případě strany DAL účtu 080 se v převodovém můstku jednalo o položku „Oprávky (souhrn odpisů) k dlouhodobému hmotnému majetku“
Pokud tento majetek byll plně odepsán, byly částky zapsané na straně MD účtu 020 a na straně D účtu 080 stejné.
Při oceňování tohoto majetku se postupovalo stejně jako u hmotného majetku se vstupní cenou do 40.000,- Kč. Pokud byla cena známá, převzala se z dosavadní evidence nebo dokladů. Pokud cena známá nebyla (zejména u majetku, který účetní jednotka nabyla darem), použila se tzv. „reprodukční pořizovací cena“, tj. cena, kterou by tento majetek měl, kdyby byl k danému okamžiku (k 31. 12. 2006) pořizován koupí (za úplatu). Tuto cenu opět určila (pro zjednodušení) odborným odhadem komise skládající se z pověřených pracovníků.
U majetku, který účetní jednotka již před 1. 1. 2007 odpisovala, nebylo nutné zjišťovat a stanovovat cenu, protože bez ceny by nebylo možné majetek odpisovat.
POZOR! U majetku, který účetní jednotka odpisovala již před 1. 1. 2007, pokračuje v započatém způsobu odpisování až do konce odpisování.
Jestliže se v účetní jednotce nacházel majetek, který nebyl v jejím vlastnictví, zapsal se pouze do evidence (na kartu nebo do knihy) cizího majetku.
Evidenci vlastního majetku nebylo nutné měnit, mohla zůstat evidence původní. Pokud však hospodář založil v rámci nového účetnictví kartu majetku nebo novou evidenci s tím, že do ní tento stávající majetek přepsal (jako majetek, který začne být od 1. 1. 2007 odpisován), byl tento postup také v pořádku.        

Pořízení a odpisy majetku pořízeného po 1. 1. 2007
U majetku pořízeného po 1. 1. 2007 dochází ke změně v rozdělování majetku do kategorií podle výše pořizovací (vstupní ceny). Pro hmotný majetek s pořizovací cenou do 40.000,- Kč včetně, byly stanoveny celkem tři kategorie:
- hmotný majetek se vstupní cenou do 1.000,- Kč včetně
- hmotný majetek se vstupní cenou nad 1.000,- Kč do 5.000,- Kč včetně
- hmotný majetek se vstupní cenou nad 5.000,- Krč do 40.000,- Kč včetně
Pořizovací cenou (vstupní cenou) se rozumí veškeré náklady spojené s pořízením majetku, tj. vlastní cena majetku + náklady na dopravu, poštovné, balné, pojištění, instalaci apod. Tato zásada platí pro všechny uvedené kategorie majetku i pro majetek se vstupní cenou nad 40.000,- Kč, tedy pro dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný.
Hmotný majetek se vstupní cenou do 1.000,- Kč včetně
Pořízení tohoto majetku se považuje za spotřebu materiálu a účtuje se na MD účtu 500. Na straně DAL se účtuje u různých účtů podle způsobu pořízení (faktura, pokladna – nákup v hotovosti) – viz typy účetních případů.
Tento majetek se nesleduje v žádné evidenci ani v tzv. operativní evidenci.
Hmotný majetek se vstupní cenou nad 1.000,- Kč do 5.000,- Kč včetně
Pořízení tohoto majetku se účtuje rovněž jako spotřeba materiálu na stranu MD účtu 500.
Na straně DAL se účtuje u různých účtů podle způsobu pořízení (faktura, pokladna – nákup v hotovosti) – viz typy účetních případů.
Tento majetek se eviduje v tzv. „operativní evidenci“. Operativní evidence může mít různou formu – tato forma nebyla stanovena. Může se jednat o knihu majetku se vstupní cenou nad 1.000,- Kč do 5.000,- Kč nebo o kartu, na které je soupis tohoto majetku za příslušný rok, nebo o evidenci vedenou formou tabulky zpracované např. v Excelu. Je možné založit i nový fond – Fond „drobného majetku“ a na něm zachytit položkově tento majetek a potom po skončení roku při uzávěrce vytisknout přehled položek za tento fond – upgrade programu již s touto možností počítá.
Hmotný majetek se vstupní cenou nad 5.000,- Kč do 40.000,- Kč včetně
Pořízení tohoto majetku se účtuje na stranu MD účtu 020. Na straně DAL se účtuje u různých účtů podle způsobu pořízení (faktura, pokladna – nákup v hotovosti) – viz typy účetních případů.
Tento majetek se odpisuje, a to tak, že
- v roce pořízení (bez ohledu na měsíc pořízení, zda leden nebo prosinec) se odepíše 50 % ze vstupní ceny majetku do nákladů – MD účet 550 a DAL účet 080 – viz typy účetních případů
- v následujícím roce se odepíše zbývajících 50 % ze vstupní ceny majetku do nákladů.
Příklad:
počítačovou sestavu (monitor + hardware, popř. tiskárnu) se vstupní cenou 29.000,- Kč pořídila účetní jednotka v říjnu r. 2007.
V roce 2007 (může již v říjnu nebo až v prosinci) zaúčtuje odpisy ve výši 14.500,- Kč, tj. 50 % ze vstupní ceny majetku na stranu MD účtu 550 a na stranu DAL účtu 080 – viz typy účetních případů v oddílu „Všeobecný účetní doklad“    
V roce 2008 (v prosinci) zaúčtuje zbývajících 50 % odpisů, tj. 14.500,- Kč na stranu MD účtu 550 a na stranu DAL účtu 080.
Tento majetek se eviduje v knize majetku nebo na kartách majetku. U každé položky se vyznačí hodnota 50 % odpisu a rok, kdy byl odpis proveden (zaúčtován). U každé položky tak budou vždy dvě částky odpisů a údaje za dva roky. Forma evidence nebyla předepsána (určena). Tuto evidenci lze vést v knize majetku, nebo na kartách majetku, nebo na kartách majetku, které jsou součástí modulu „Majetek“ v počítačovém programu „Americký deník“ nebo formou tabulky zpracované např. v Excelu.
Hmotný majetek se vstupní cenou nad 40.000,- Kč
Pořízení tohoto majetku se účtuje buď na stranu MD účtu 040 (v případě, že vstupní cena majetku je tvořena vlastní kupní cenou majetku a náklady spojené s jeho pořízením) nebo na stranu MD účtu 020 (v případě, že s pořízením majetku nejsou spojeny žádné další náklady). Na straně DAL se účtuje u účtu 320 nebo u účtu 210, a to podle způsobu pořízení (v hotovosti nebo „na fakturu“) – viz typy účetních případů.
Příklady účtování pořízení hmotného majetku se vstupní cenou nad 40.000,- Kč:
První příklad:
Byla zakoupena za hotové ozvučovací aparatura v celkové hodnotě 54.600,- Kč. V uvedené ceně byla již zahrnuta doprava i montáž aparatury.
Účtování:
pořízení hmotného majetku se vstupní cenou nad 40. tis. Kč (bez dalších nákladů spojených s pořízením)                                                     MD účet 020        DAL účet 210              54.600,- Kč
Druhý příklad:
Byla zakoupena na fakturu ozvučovací aparatura v ceně 49.000,- Kč. Dále účetní jednotka uhradila v hotovosti dopravu aparatury v částce 1.600,- Kč a zaúčtovala fakturu za montáž aparatury a její oživení v částce 4.000,- Kč.
Účtování:
- faktura za aparaturu                                     MD účet 040       DAL účet 320               49.000,- Kč
-
doprava aparatury hrazená v hotovosti       MD účet 040       DAL účet 210                 1.600,- Kč
-
faktura za instalaci a oživení aparatury      MD účet 040       DAL účet 320                4.000,- Kč
-zařazení DHM s cenou nad 40 tis. Kč do používání – viz typ účetního případu v oddíle „Všeobecný účetní doklad“                                                          MD účet 020       DAL účet 040               54.600,- Kč
- úhrada faktury za aparaturu (bankou)      MD účet 320        DAL účet 220               49.000,- Kč
- úhrada faktury za instalaci a oživení        MD účet 320        DAL účet 220                 4.000,- Kč

Odpisy hmotného majetku se vstupní cenou nad 40.000,- Kč
Základní pravidla pro odpisování
Pro odpisování tohoto majetku byla stanovena následující pravidla:
- každý majetek se odpisuje rovnoměrně (viz příklady)
- odpis majetku se účtuje jedenkrát ročně, a to vždy k 31. 12. běžného roku (poprvé bude tak odpis tohoto majetku účtován k 31. 12. 2007, pokud již nebyl odpisován před 1. 1. 2007) – zjednodušená forma podvojného účetnictví („americký deník“), která je používána, tento postup umožňuje (dovoluje). Důvodem je zjednodušení účtování o odpisech, které by se jinak musely účtovat měsíčně.          
U majetku, který již byl odpisován před 1. 1. 2007, se pokračuje v započatém způsobu odpisování bez ohledu na výše uvedená pravidla odpisování. Toto pravidlo platí pouze pro jednotlivý majetek, který již byl odpisován.
Pokud jde o majetek pořízený po 1. 1. 2007 řídí se jeho odpisování výše uvedenými pravidly!

Zatřídění majetku do odpisových skupin
Účetní jednotka zatřídí hmotný majetek se vstupní cenou nad 40.000,- Kč pořízený jak před 1. 1. 2007, tak po 1. 1. 2007, do příslušné odpisové skupiny podle níže uvedených příkladů.
Číselné označení odpisové skupiny uvede do knihy majetku nebo na kartu majetku.

Příklady zatřídění hmotného majetku se vstupní cenou nad 40.000,- Kč do příslušných odpisových skupin.
Odpisová skupina 1
počítače, počítačové sestavy, kopírky, multifunkční zařízení (skener, tiskárna, kopírka v jednom), mixážní pulty (směšovací zvukové přístroje pro záznam a kombinování zvuku)
Majetek zatříděný v odpisové skupině 1 se odpisuje 3 roky.
Odpisová skupina 2
přístroje pro záznam a reprodukci zvuku a obrazu (např. dataprojektor, ozvučovaní systémy-reproduktorové soustavy)
nábytek (např. soubor lavic)
hudební nástroje (klavír, harmonium, keyboard apod.)  
Majetek zatříděný v odpisové skupině 2 se odpisuje 5 let.

Odpisování majetku se vstupní cenou nad 40 tis. Kč a účtování odpisů
Po zatřídění majetku do příslušné odpisové skupiny podle příkladů uvedených v předchozích odstavcích se vypočítá a zaúčtuje odpis každého jednotlivého majetku.
Stejným způsobem se postupuje i v případě souboru majetku, např. souboru lavic – odepisuje se soubor jako celek, jako by šlo o jeden majetek.
Každý majetek se odpisuje rovnoměrně (viz níže uvedené příklady) s výjimkou majetku, který již účetní jednotka odpisovala před 1. 1. 2007 a u něhož se musí pokračovat v již započatém způsobu odpisování.
V počítačovém programu „Americký deník“ není v modulu majetku nastaveno automatické odpisování majetku. Odpis se musí provést „ručně“ a zaúčtovat jako příslušný typ účetního případu – viz oddíl „Všeobecný účetní doklad“. Hodnotu odpisu lze ručně zapsat na kartu majetku vedenou v rámci počítačového programu.
Příklady odpisování hmotného majetku se vstupní cenou nad 40.000,- Kč:
První
příklad
Účetní jednotka evidovala k 1. 1. 2007 dataprojektor v hodnotě 120.000,- Kč
Uvedený majetek byl zahrnut do převodovému můstku k 1. 1. 2007 a částka 120.000,- Kč zapsána na stranu MD účtu 020 do položky převodového můstku „Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný (dle knihy hmotného majetku)“.
Pokud účetní jednotka zpracovává účetnictví pomocí počítačového programu „Americký deník“, zadala částku 120.000,- Kč také do počátečního stavu účtu 020, a to na stranu MD tohoto účtu.
Dataprojektor se zatřídí do odpisové skupiny 2 (v souladu s výše uvedenými příklady zatřídění) a k 31. 12. se vypočte rovnoměrný odpis za rok 2007. Odpis se vždy zaokrouhluje na celé koruny nahoru!
V odpisové skupině 2 je doba odpisování majetku 5 let.
Příklad výpočtu odpisů za rok 2007 a následující roky:
Rok 2007
odpis ve výši 11% ze vstupní ceny, tj. 120.000 x 0,11 = 13.200,- Kč
Rok 2008
odpis ve výši 22,25 % ze vstupní ceny, tj. 120.000 x 0.2225 = 26.700,- Kč
Rok 2009
odpis ve výši 22,25 % ze vstupní ceny, tj. 120.000 x 0,2225 = 26.700,- Kč
Rok 2010
odpis ve výši 22,25 % ze vstupní ceny, tj. 120.000 x 0,2225 = 26.700,- Kč
Rok 2011
odpis ve výši 22,25 % ze vstupní ceny, tj. 120.000 x 0,2225 = 26.700,- Kč
Rok 2011 je posledním rokem odpisu, protože majetek se odpisuje pouze do výše jeho vstupní ceny (13.200 + 26.700 + 26.700 + 26.700 + 26.700 = 120.000).
Příklad zaúčtování odpisu za rok 2007:               MD účtu 550   DAL účtu 080     13.200,- Kč
Tento účetní případ bude zaúčtován s datem 31. 12. 2007
V následujících letech bude odpis účtován vždy k 31. 12. daného roku.
Druhý příklad
V roce 2007 byla zakoupena počítačovou sestavu v celkové vstupní ceně 41.990,- Kč. V této ceně je již zahrnuta instalace a oživení počítačové sestavy. Počítačová sestava byla zakoupena tzv. „na fakturu“ dne 29. 9. 2007 a uvedena do používání byla 3. 10. 2007 (v tento den byla provedena instalace počítačové sestavy a její oživení dodavatelskou firmou). Faktura byla uhrazena bankou již 30. 9. 2007.
Účetní jednotka zaúčtuje:
v měsíci září 2007
29.9.2007     faktura přijatá za nákup počítačové sestavy    MD 040         DAL 320       41.990.- Kč
Důvodem k zaúčtování na stranu MD účtu 040 je skutečnost, že počítačová sestava není ke dni 29. 9. 2007 ještě uvedena do používání a čeká se až dodavatelská firma provede instalaci a oživení počítačové sestavy – předběžný termín je 3. 10. 2007.
úhrada faktury za nákup počítačové sestavy dle bankovního výpisu (bankovní výpis je za období od 1. 9. do 30. 9. 2007)                                                                              MD 320           DAL 220       41.990,- Kč
v měsíci říjnu 2007
uvedení hmotného majetku – počítačové sestavy do používání na základě předávacího protokolu o instalaci a oživení a potvrzeného záručního listu                              MD 020            DAL 040       41.990.- Kč
Počítačová sestava se zatřídí do dopisové skupiny 1 (v souladu s výše uvedenými příklady zatřídění) a k 31. 12. běžného roku (rok 2007) se vypočte rovnoměrný odpis za rok 2007. Odpis se vždy zaokrouhluje na celé koruny nahoru!
V odpisové skupině 1 je doba odpisování majetku 3 roky.
Příklad výpočtu odpisů za rok 2007 a následující roky:  
Rok 2007
odpis ve výši 20 % ze vstupní ceny, tj. 41.990 x 0,20 = 8.398,- Kč
Rok 2008
odpis ve výši 40 % ze vstupní ceny, tj. 41.990 x 0,40 = 16.796,- Kč
Rok 2009
odpis ve výši 40 % ze vstupní ceny, tj. 41.990 x 0,40 = 16.796,- Kč
Rok 2009 je posledním rokem odpisu, protože majetek se odpisuje pouze do výše jeho vstupní ceny (8.398 + 16.796 + 16.796 = 41.990).

Příklad zaúčtování odpisu za rok 2007:                      MD účtu 550       DAL účtu 080     8.398,- Kč
Tento účetní případ bude zaúčtován s datem 31. 12. 2007.
V následujících letech bude odpis účtován vždy k 31. 12. daného roku.

Štítky:

Publikováno: 30. 9. 2015, 9.53 hodin