Tipy a návody

210 - Smlouva o výpůjčce - komentář

Podstatnými náležitostmi smlouvy o výpůjčce jsou:
a) přesné určení věci, která je předmětem výpůjčky. Věcí (předmětem výpůjčky) se rozumí movitá věc i nemovitost nebo část nemovitosti (nebytový prostor přesně vymezený a popsaný, např. i formou přiloženého plánku). Věc musí být půjčitelem předána vypůjčiteli ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Řádným užíváním se rozumí užívání v souladu s účelem, který byl ve smlouvě dohodnut nebo ke kterému věc obvykle slouží. Věc (předmět výpůjčky) lze zapůjčit jak pro účely podnikání, tak i pro nepodnikatelské účely.
Věc má být podle zákona nespotřebitelná (nezuživatelná) – nelze dát do výpůjčky např. potraviny, nebo peníze.
b) závazek půjčitele přenechat věc vypůjčiteli bezplatně k dočasnému užívání.
Vypůjčitel není oprávněn věc přenechat jiné osobě bez svolení půjčitele.
c) určení doby, po kterou je vypůjčitel oprávněn věc (předmět výpůjčky užívat).
Při výpůjčce (na rozdíl od výprosy – ust. § 2189 až § 2192) je dohodnuta doba, po kterou může vypůjčitel bezplatně užívat půjčitelovu věc.
Ve smlouvě lze dohodnout, že půjčitel je oprávněn si vyžádat věc dříve, než uplyne ujednaná doba, pokud ji potřebuje nevyhnutelně a tento důvod při uzavření smlouvy nemohl předvídat.
Vypůjčitel může vrátit věc i dříve, pokud tím nezpůsobí půjčiteli potíže.
Obvyklé náklady spojené s užíváním věci nese vypůjčitel ze svých prostředků (na svůj náklad).
Při potřebě mimořádných nákladů může vypůjčitel věc předat půjčiteli, aby je vynaložil sám.
Smluvní strany si mohou ve smlouvě o výpůjčce dohodnout jakékoliv další podmínky nebo se mohou dohodnout i jinak, než stanoví zákon.

Štítky:

Publikováno: 25. 11. 2015, 10.22 hodin