Tipy a návody

200 - Smlouva o výpůjčce - Vzor

SMLOUVA O VÝPŮJČCE
uzavřená podle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

………………..
IČ …………………
se sídlem ……………………………………………………………………………………
zapsaný v …….
pod č. ………………..
jako  p ů j č i t e l (dále jen „půjčitel“)

a

Firma (nebo občan) ………………………………………………………………  
IČ (nebo dat. nar., č. OP) ………………………..
se sídlem (nebo trvale bytem) ………………………………………………………………
zapsaná v ……………………………………………………………………………………
pod č. ……………………….
zastoupená ………………………………………………………..
jako  v y p ů j č i t e l (dále jen „vypůjčitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

 s m l o u v u  o  v ý p ů j č c e

 I.

Předmět výpůjčky
Půjčitel okamžikem podpisu této smlouvy vypůjčiteli dočasně na dobu ………. dnů (měsíců, roků), tj. do dne, měsíce a roku …………….. přenechává k bezplatnému užívání tuto věc:…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. (přesný popis věci, která je předmětem výpůjčky).
Vypůjčitel výše popsanou věc, která je předmětem této smlouvy o výpůjčce na dobu ………dnů (měsíců, roků) přebírá.
Vypůjčitel se zavazuje výše uvedený předmět výpůjčky - věc užívat za podmínek, které jsou ve smlouvě dále uvedeny a vrátit jej půjčiteli, jakmile jej nebude potřebovat, nejpozději však do konce sjednané doby. 

II.

Podmínky výpůjčky
Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k jeho řádnému užívání.
Po dobu, po kterou bude vypůjčitel na základě této smlouvy předmět výpůjčky užívat, je povinen jej užívat řádně a v souladu s účelem. Je povinen zajišťovat jeho pravidelnou běžnou údržbu a chránit jej před poškozením.
Během sjednané doby výpůjčky není vypůjčitel oprávněn přenechat předmět výpůjčky k užívání třetí osobě. Porušení tohoto zákazu zakládá právo půjčitele žádat vrácení předmětu výpůjčky před skončením stanovené doby zapůjčení.
Podpisem této smlouvy vypůjčitel současně prohlašuje, že se seznámil s technickým stavem předmětu výpůjčky a s požadavky na jeho údržbu.
K předání předmětu výpůjčky dojde v sídle půjčitele dne ………………… O předání bude sepsán zápis.
K vrácení předmětu výpůjčky dojde ve stejném místě, jako v předchozím bodě. Vypůjčitel je povinen alespoň ….. dní (např. 10 dní) předem zaslat půjčiteli zprávu o tom, že předmět výpůjčky vrátí. Předmět výpůjčky musí být půjčiteli vrácen ve stavu, v jakém byl vypůjčitelem převzat, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
Pokud by půjčitel nějakým způsobem zjistil, že vypůjčitel předmět výpůjčky neužívá řádně nebo jej užívá v rozporu s obvyklým účelem, kterému má sloužit, může chtít předmět výpůjčky v takovém případě vrátit i předčasně, tj. před uplynutím dohodnuté doby zapůjčení.
Oznámení o porušení povinnosti vypůjčitele, týkající se užívání věci musí být provedeno písemně a musí být doručeno vypůjčiteli.

III.

Účel výpůjčky
Půjčitel zapůjčuje vypůjčiteli předmět výpůjčky za účelem
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

IV.

Ostatní ujednání
Obsah této smlouvy lze změnit nebo doplnit pouze na základě písemného, vzájemně odsouhlaseného dodatku.
Tam, kde smlouva nestanoví jinak, použije se pro posuzování práv a povinností smluvních stran občanský zákoník v platném znění.
Smlouva je sepsána ve ……… (např. dvou, třech) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (nebo jiná varianta vzhledem k počtu vyhotovení).
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem současného podpisu smluvními stranami

  

V ……………………… dne ………………

Půjčitel:                                                                               Vypůjčitel:

 

ke stažení zde

Štítky:

Publikováno: 25. 11. 2015, 10.13 hodin