Tipy a návody

220 - Metodický pokyn - Kontrola účetnictví a účetních dokladů, archivace účetních dokladů

Kontrola účetnictví a účetních dokladů
Pokladní výdajové a příjmové doklady musí být podepsány statutárními zástupci. U církví jsou to kazatel a starší nebo vedoucí sboru.
Na konci kalendářního roku je třeba zkontrolovat stavy účtů a fondů a porovnat je s doklady a záznamy (inventarizace).

Archivace účetních dokladů
Pokud se v účetní jednotce užívají lístky se soupisem darů, je třeba je uchovávat po dobu 3 let. Doba uchování souvisí s dobou, po kterou lze ze strany finančního úřadu provádět kontrolu daně z příjmů.
Lístky jsou podkladem pro stanovení hodnoty daru v příslušném kalendářním roce. O hodnotu daru lze potom u dárce snížit základ daně.
Data z účetnictví je třeba archivovat na externím disku. Doporučujeme jedenkrát za rok při účetní uzávěrce vytisknout americký deník a jednotlivé účty.

Štítky:

Publikováno: 24. 2. 2016, 13.56 hodin