Tipy a návody

130 - Směrnice č. 13 - Stanovení zásad pro tvorbu a používání rezerv

Účetní jednotka může tvořit rezervu na opravy hmotného majetku.
Tuto rezervu tvoří pouze na hmotný majetek, ke kterému má vlastnické právo.
Rezervu na opravy lze tvořit na majetek, jehož doba odpisování stanovená zákonem o daních z příjmů je pět a více let.
Za opravu se nepovažuje technické zhodnocení nebo pořízení hmotného majetku.
Opravou se rozumí odstranění fyzického opotřebení hmotného majetku, bez změny účelu a rozsahu (změna parametrů jako celku).

Rezervu nelze vytvářet na opravu hmotného majetku,
- který je určen k likvidaci,
- u něhož jde o opravy v důsledku škody či jiné nepředvídané události,
- u něhož jde o opravy, které se pravidelně opakují každý rok (v tomto případě se nejedná o opravy, ale o pravidelnou údržbu), např. malování, úklid, seřizování, revize, výměna provozních kapalin, výměna pneumatik apod.

Při tvorbě rezervy musí účetní jednotka dodržet následující postup:
- Rozhodnutí o tvorbě rezervy musí být schváleno valnou hromadou, správní radou, výborem unie, sdružení nebo sboru.
- Výše tvorby musí být podložena rozpočtem zpracovaným odbornou firmou včetně popisu stávajícího stavu majetku.
- Rezervy podléhají dokladové inventarizaci, při níž se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.
- Náklady, na jejichž úhradu se vytvořily rezervy, se musí přednostně uhradit z těchto rezerv.
- Rezervy se zruší ve stejném zdaňovacím období, kdy pominuly důvody, pro které byly vytvořeny, např. dojde k prodeji majetku, k odcizení nebo ke zničení majetku, nebo k jeho pronájmu s tím, že rezervu bude vytvářet nájemce.
- Zůstatky rezerv se převádějí do následujícího účetního období.

Základní postup účtování rezerv
Tvorba rezervy na opravy majetku se účtuje na vrub (strana Má dáti) účtu 556 – tvorba rezerv a ve prospěch (strana Dal) účtu 941 – rezervy. Použití rezervy se účtuje na vrub (strana Má dáti) účtu 941 – rezervy a ve prospěch (strana Dal) účtu 656 – zúčtování rezerv.
Rezervu na opravy může účetní jednotka vytvářet pouze u majetku, který slouží ke zdaňované činnosti, tj. k pronájmu nebo k hospodářské činnosti (např. provozování autodopravy, nebo poskytování reklamních služeb).
V případě, že majetek, na který je vytvářena rezerva, slouží jak k hospodářské činnosti tak i činnostem ostatním, musí být vytvářena rezerva rozdělena na tyto činnosti v poměru např. podle podlahové plochy nebo jiného vhodného kriteria.  
Rezervu na opravy mohou vytvářet účetní jednotky, které jsou obchodní společností.

Podmínkou daňové účinnosti tvorby rezerv je, že peněžní prostředky v plné výši rezervy připadající na jedno zdaňovací období budou ve zdaňovacím období převedeny na samostatný účet v bance, který je veden v českých korunách nebo v eurech a je určen výhradně pro ukládání prostředků rezerv tvořených podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to nejpozději v termínu pro podání daňového přiznání. 

 

Štítky:

Publikováno: 19. 11. 2015, 10.35 hodin