Tipy a návody

040 - Metodický pokyn k účetní závěrce

Činnosti, které v sobě účetní závěrka zahrnuje:
- zaúčtování všech účetních případů aktuálního účetního období
- inventarizaci majetku, pohledávek a závazků
- uzavření účtů (týká se ruční formy)
- sestavení účetních výkazů (obratová předvaha, výkaz zisku a ztráty, rozvaha)
- sestavení přílohy k účetní závěrce (podle osnovy – vzoru)
- potvrzení o darech
- tisk a archivaci amerického deníku
- přenesení konečných stavů (zůstatků) účtů do počátečních stavů účtů nového účetního období a  převod hospodářského výsledku do počátečního stavu účtu 930

Zaúčtování všech účetních případů aktuálního účetního období
Zaúčtováním všech účetních případů aktuálního účetního období se rozumí:
- zaúčtování všech příjmů, které účetní jednotka obdržela do 31. 12. aktuálního roku
- zaúčtování bankovního výpisu za měsíc prosinec do aktuálního roku s datem 31. 12.
Pokud je výpis za jiné období než kalendářní měsíc, např. za období od 25. 12. 2014 do 24. 1. 2015, zahrnou se do účetnictví roku 2014 jen položky do 31. 12. včetně.
Položky uvedené na bankovním výpise po 31. 12. 2014, se již zaúčtují do roku 2015.
- zaúčtování faktur přijatých (závazků), které účetní jednotka obdržela do 31. 12. 2014.
Faktury, které obdrží po 31. 12. 2014, byť by se týkaly roku 2014, se již účtují jako účetní případy roku 2015.
Ve zjednodušené formě podvojného účetnictví se neprovádí tzv. časové rozlišení nákladů a výnosů a účetní doklady se účtují do období, kdy je účetní jednotka obdržela, s výjimkou bankovního výpisu za prosinec 2014.
- zaúčtování předpisu mezd za prosinec 2014 a předpisu daně z příjmu ze závislé činnosti (z mezd)
- zaúčtování odpisů majetku k 31. 12. 2014
POZOR!!!
Zálohy, které poskytl členovi např. na drobné nákupy nebo na cestovné, musí být k 31. 12. 2014 vráceny.
Uvedené zálohy mohou být 1. 1. nebo po 1. 1. opět vydány činovníkům.
Inventarizace majetku, pohledávek a závazků
Inventarizací rozumíme fyzickou a dokladovou inventuru jednotlivých složek majetku (viz směrnice pro inventarizaci majetku), která se provádí fyzickou kontrolou majetku nebo překontrolováním faktur (např. zálohových faktur nebo platebních kalendářů na platby energií atd.).  
Smyslem a cílem inventarizace majetku a závazků je kontrola správnosti stavu jednotlivých účtů:
účet 020 musí souhlasit s celkovou hodnotou vstupních cen majetku (dle knihy majetku)
účet 210 musí souhlasit se stavem peněžních prostředků v pokladně
účet 220 musí souhlasit se stavem peněžních prostředků na běžném účtu
účet 310 představuje pohledávky, tj. faktury vystavené účetní jednotkou do 31. 12.  vč. a k 31. 12. neuhrazené a účetní jednotkou poskytnuté zálohy, ke kterým neobdržel do 31. 12. vč. konečnou fakturu nebo konečné vyúčtování.
účet 320 představuje závazky za faktury, které účetní jednotka obdržela do 31. 12. včetně a neproplatil je do 31.12.
účet 330 představuje mzdy, které byly zúčtovány a nebyly do 31. 12. vyplaceny (např. mzdy za úklid atd.).
účet 340 představuje daň ze mzdy, která byla zúčtována do 31. 12. a nebyla poukázána finančnímu úřadu do konce běžného roku.
účet 378 představuje jiné pohledávky, které účetní jednotce vznikly do 31. 12. a nebyly k uvedenému datu uhrazeny.
účet 379 představuje jiné závazky, které účetní jednotka má k 31. 12. a které neuhradila.
Stavem účtu se rozumí konečný zůstatek účtu k 31. 12., jak vyplývá z obratové předvahy sestavené k 31. 12. po zaúčtování všech účetních případů aktuálního (viz předchozí odstavec „zaúčtování všech účetních případů“).
POZOR!!!
Rozdíl obratů za období v řádku „celkem“ za třídu 2 v účetním výkazu „Obratová předvaha“ se musí rovnat konečnému stavu na konci období v řádku „celkem“ ve výkazu „Obrat fondů a oddělení“.
Dalším významem inventarizace je kontrola stavu hmotného majetku a případné návrhy na jeho vyřazení likvidací nebo prodejem nebo návrh na jeho opravu.
Sestavení účetních výkazů
Při vedení účetnictví elektronicky jsou předepsané účetní sestavy již součástí programu pro vedení účetnictví.
Jedná se o tyto výkazy:
- obratová předvaha
- výkaz zisku a ztráty
- rozvaha
Uvedené výkazy jsou zpracovány automaticky po zadání příslušného příkazu v rámci účetního programu.
POZOR!!!
Při uzavření aktuálního roku a zpracování účetních výkazů se předpokládá, že v účetnictví jsou zaúčtovány všechny účetní případy roku (viz ustanovení výše uvedeného odstavce).
Postup při zpracování je následující:
- „přepočítat“ výkaz zisku a ztráty k 31. 12.
- „přepočítat“ výkaz rozvaha k 31. 12.
- vytisknout uvedené výkazy, protože tyto tvoří základní dokumentaci účetní závěrky a jsou i povinnou přílohou k daňovému přiznání, pokud má účetní jednotka povinnost přiznání sestavit. Součet „výsledku hospodaření před zdaněním (řádek C)“ z výkazu zisku a ztráty za hlavní a hospodářskou činnost se musí rovnat výsledku hospodaření celkem ve sloupci č. 2 výkazu rozvaha
- nechat zpracovat a vytisknout výkaz obratová předvaha. 
Dary a potvrzení o darech
pokud byly přijaty účetní jednotkou dary, pak je možné tisknout tzv. potvrzení o darech za účetní období, pokud o ně dárce žádá.
Sestavení přílohy k účetní závěrce
Povinné údaje, které musí příloha k účetní závěrce obsahovat, jsou uvedeny ve Směrnici „Metodika účetnictví“.
Níže je uveden vzorový příklad přílohy k účetní závěrce.
- název a sídlo účetní jednotky
Název účetní jednotky ……………………
Údaj se převezme z výpisu z Rejstříku právnických osob 
- identifikační číslo
Vypíše se identifikační číslo, které má účetní jednotka přidělené údaj se převezme z výpisu z Rejstříku právnických osob.
- právní forma účetní jednotky
......
- účel, pro který byla zřízena
......
- rozvahový den, ke kterému se účetní závěrka sestavuje
Účetní závěrka je sestavena k 31. 12.
- okamžik sestavení účetní závěrky
Uvede se konkrétní datum, kdy byla účetní závěrka sestavena, např. 13. 2. 2015
- datum vzniku účetní jednotky
Uvede se datum vzniku účetní jednotka jako právnické osoby.
Údaj se převezme z výpisu z Rejstříku právnických osob.
- jména a příjmení členů statutárních orgánů
Statutárním orgánem každého účetní jednotky jsou
......
Údaje se převezmou z výpisu z Rejstříku právnických osob.
- průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období
Tento údaj se týká pouze účetních jednotek, které mají zaměstnance v hlavním pracovním poměru, nikoliv na dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.
- výše osobních nákladů, které byly vynaloženy na zaměstnance
Viz předchozí bod.
Pokud má účetní jednotka zaměstnance v hlavním pracovní poměru, uvede do této části přílohy údaj z řádku „Osobní náklady celkem“ z výkazu zisku a ztráty, a to jako součet za hlavní a hospodářskou činnost
- informace o aplikaci obecných účetních zásad a o použitých metodách
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Spojuje účtování v deníku s účtováním v hlavní knize formou tzv. „Amerického deníku“.
Hlavní kniha obsahuje skupinové syntetické účty a syntetické účty určené pro sledování vybraných položek podle účtového rozvrhu.
Účetní jednotka, která vede účetnictví na počítači, doplní, že vede účetnictví s pomocí výpočetní techniky a speciálního účetního programu „Americký deník“.
Účetní jednotka, která vede účetnictví ruční formou, doplní, že vede účetnictví ručně ve speciálním „Americkém deníku“.
- způsoby oceňování a odpisování
Účetní jednotka oceňuje majetek pořizovacími cenami nebo reprodukčními pořizovacími cenami.
Majetek se vstupní cenou do 1.000,- Kč včetně se účtuje přímo do spotřeby jako spotřeba materiálu a nesleduje se v žádné evidenci.
Majetek se vstupní cenou nad 1.000,- Kč do 5.000,- Kč, se účtuje přímo do spotřeby jako spotřeba materiálu a sleduje se v operativní evidenci.
Majetek se vstupní cenou nad 5.000,- Kč do 40.000,- Kč se účtuje jako pořízení majetku a odpisuje se 50 % při zařazení do používání a 50 % v následujícím účetním období.
Majetek se vstupní cenou nad 40.000,- Kč se odpisuje rovnoměrně. Účetní odpisy jsou stanoveny individuálně ve výši daňových odpisů.
Odpisování majetku se řídí směrnicí.
- způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
Týká se pouze účetních jednotek, které účtují o položkách v cizích měnách.
Pro přepočet se použije aktuální kurz České národní banky. 
- doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
Do této položky může účetní jednotka uvést např. informaci o tom, že obdržel dotaci z rozpočtu obce nebo města (třeba na činnost klubu zdraví nebo klubu maminek, apod.)
Tisk a archivace amerického deníku
Účetní jednotka vytiskne účetní deník, obratovou předvahu, výkaz zisku a ztráty a rozvahu. Dále vytiskne výkaz obrat fondů a oddělení.
Pokud nebude provádět tisk sestav, archivuje data na nosičích dat (USB, CD). V případě kontroly ze strany místně příslušného správce daně však musí být schopen údaje převést do tiskové podoby.
Doporučení:
zhotovit tiskové sestavy i v případě, že jsou data uložena na nosičích dat (např. CD)!
Důvod je ryze praktický – s tiskovými sestavami může průběžně pracovat i činovník (ekonom, hospodář).
POZOR!!!
Data vždy zálohovat na technickém nosiči a to i duplicitně pro případ technické nebo programové závady na počítači nebo poškození nosiče dat!!!
Archivaci účetní dokumentace řeší směrnice pro archivaci.
Přenesení konečných stavů (zůstatků) účtů do počátečních stavů účtů nového účetního období a převod hospodářského výsledku do počátečního stavu účtu 930 – Hospodářský výsledek
Program „Americký deník“ nedisponuje žádnou speciální funkcí pro automatický převod stavů (zůstatků) účtů z roku do roku. Počáteční stavy k 1. 1.  je třeba zadat ručně.
Zadání stavu se provede tak, že se klikne na modul „syntetické účty“, potom se vybere příslušný účet a nahoře na liště se klikne na ikonu „oprava“ a zadá se počáteční stav účtu do políčka počáteční stav, a to na stranu MD nebo DAL, podle toho, na které straně účtu je zůstatek k 31. 12.
Počáteční stav účtu k 1. 1. musí být shodný s konečným stavem účtu k 31. 12.
POZOR!!!
Na účet 930 – Hospodářský výsledek se zadá údaj z řádku „výsledek hospodaření celkem“ ze sloupce 2 výkazu rozvaha k 31. 12. Stav se zadá jako počáteční stav účtu k 1. 1. Za předchozí rok (např. 2014) nemá tento účet zůstatek.
Zisk (v rozvaze je kladné číslo) se zadá na stranu DAL účtu 930.
Ztráta (v rozvaze je záporné číslo) se zadá na stranu MD účtu 930.
Počáteční stavy účtů se nezadávají u účtů třídy 5 a 6, protože rozdíl těchto účtů, který představuje hospodářský výsledek za účetní období (rok) je obsažen v počátečním stavu účtu 930 – Hospodářský výsledek!!!
O hospodářském výsledku za rok 2014 se neúčtuje v roce 2014, ale až v roce 2015, a to nejpozději do 30. 6. 2015.
Po projednání výsledku hospodaření výborem a po schválení účetní závěrky, se zaúčtuje převod hospodářského výsledku (zisku nebo ztráty) do vlastního jmění (účet 900).
Typy účetních případů pro zaúčtování převodu hospodářského výsledku jsou v oddílu „všeobecný účetní doklad“
Zásady pro převod zůstatků fondů a oddělení:
Program Americký deník nemá žádnou speciální funkci pro převod počátečních stavů fondů a oddělení a počáteční stavy je třeba zadat ručně v modulu fondy/oddělení stejným způsobem jako v roce předchozím.
POZOR!!!
U počátečních stavů fondů je třeba respektovat zásadu, že jde o tzv. „pohyb peněz“ a tedy počáteční stavy se zadávají jen u těch fondů, které představují hotové peníze. Součet zůstatků fondů nemůže být vyšší než stav peněžních prostředků v pokladně a na účtu k 31. 12. běžného roku a k 1. 1. následujícího roku!!!

Štítky:

Publikováno: 29. 9. 2015, 14.54 hodin