Tipy a návody

210 - Dary poskytované ze sociálního fondu

Příjem daru může pro obdarovaného založit povinnost uvést hodnotu daru do přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Hodnota daru, která je předmětem daně z příjmů fyzických osob, musí přesáhnout 15.000,- od jednoho dárce v daném období. Pokud obdarovaný obdrží dary nepřevyšující uvedený limit od více dárců, tak nemá povinnost uvést jejich hodnotu do přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Dar (bezúplatné plnění) lze poskytnout i rodinným příslušníkům – v takovém případě se každý z nich posuzuje pro účely daně z příjmů samostatně. POZOR! Sbor nenese žádnou odpovědnost za nesplnění si daňových povinnosti členů sboru nebo i nečlenů sboru, které jim vzniknou přijetím bezúplatného plnění (daru).

Lidem s nepříznivou sociální situací může sbor také nabídnout, jako formu pomoci, práci na dohodu o provedení práce, např. takovou, že dotyčný bude provádět určitou diakonskou službu a pomáhat v domácnostech přestárlých nebo dlouhodobě nemocných členů sboru nebo bude pro sbor provádět úklidové práce nebo drobnou údržbu.

Dar se poskytuje na základě písemné darovací smlouvy (vzor darovací smlouvy je uveden ve vzorech smluv a písemností). Za dar se považuje i bezúplatné plnění poskytnuté v naturální formě, např. když sbor zakoupí pro obdarovaného pračku a bezúplatně mu ji předá.

Sbor si může vytvářet vlastní sociální fond a stanovit si pravidla pro jeho čerpání. Sborový sociální fond je tvořen z darů pro sbor nebo z individuálních darů a při plánování výdajů na daný rok (sestavování rozpočtu) nemůže sbor počítat s částkou, kterou má „odloženou“ v sociálním fondu pro její použití na běžné výdaje.

Pokud půjde o dluh, na který je pomoc žádána a tento dluh není velký (např. do 10–15 tis. Kč), může sbor dotyčnému poskytnout pomoc ve formě bezúročné zápůjčky na základě písemné smlouvy a rozložit splácení zápůjčky do delšího časového období. Zápůjčkou bude jednorázově splacen dluh (např. na nájemném), u něhož běží úroky nebo smluvní pokuta, aby se zastavil růst dluhu. POZOR! Každý případ je nutné posuzovat individuálně s přihlédnutím k okolnostem, za kterých dluh vznikl nebo za kterých nastala nepříznivá sociální situace.

Sociální fond není určen pro řešení dluhů z podnikání nebo na nákup věcí pro sport nebo rekreaci. Naopak lze jej využít pro zakoupení pračky, ledničky, zdravotních pomůcek, léků nehrazených zdravotní pojišťovnou apod. Opět je třeba každý případ posuzovat individuálně s přihlédnutím ke všem okolnostem.

Ze strany vedení Církve je apelováno na to, aby lidem, kteří se dostanou do dluhů, byla poskytována i jakási poradenská činnost, jak si mají sestavit rodinný rozpočet, aby se do budoucna nedostali opět do dluhové pasti.

Štítky: bez štítků

Publikováno: 16. 1. 2019, 9.39 hodin