Tipy a návody

010 - Darovací smlouva - Vzor

D A R O V A C Í   S M L O U V A
uzavřená podle § 2055 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

 

Jméno a příjmení (nebo název firmy) _____________________________

dat. narození (nebo IČ)  __________________________

bytem (nebo sídlem) __________________________

č. OP __________________________

nebo zapsaná v    __________________________

pod č. __________________________

zastoupená __________________________

jako  d á r c e  (dále jen „dárce“)

a

__________________________

IČ __________________________

se sídlem __________________________

zapsaný v 

pod č. __________________________

zastoupený __________________________

jako  o b d a r o v a n ý  (dále jen „obdarovaný“)

uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku tuto

D a r o v a c í  s m l o u v u

I.

Předmět smlouvy

Dárce touto smlouvou bezplatně převádí na obdarovaného vlastnické právo k peněžním prostředkům v částce
__________________________ tj. slovy: __________________________
nebo k movité věci (popis darované věci) __________________________

 Obdarovaný dar, uvedený předchozím odstavci, přijímá.

II.

Podmínky

Dárce bezplatně převádí na obdarovaného vlastnické právo k výše uvedenému daru za účelem

__________________________________________________________________________

K odevzdání daru pověřenému zástupci obdarovaného dojde při podpisu smlouvy.

Obdarovaný vystaví, na žádost dárce, potvrzení o přijetí daru.

III.

Ostatní ujednání

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, po jednom pro každou ze smluvních stran. Každý výtisk má platnost originálu.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího současného podpisu smluvními stranami.

Tato smlouva je určitým a pro obě smluvní strany zcela srozumitelným projevem svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
 

V _____________________________ dne ____________

 

Dárce:                                                                                 Obdarovaný:

ke stažení zde

Štítky:

Publikováno: 23. 11. 2015, 15.37 hodin