Tipy a návody

050 - Dohoda o provedení práce - Vzor 2024

Zaměstnavatel:           xxxxxxxxx,

Doplnit adresu, IČO xxxxxxxxx

                                    zapsaný v registru xxxxxxxxxxxxxxxxx.

                                    (dále jen zaměstnavatel)

a

 

Zaměstnanec:             xxxxxxxxx

                                    Datum narození:       xx.xx.xxxx

Rodné číslo:               xxxxxx/xxxx

                                    Bydliště:                     Adresa

                                    (dále jen zaměstnanec)

 

uzavírají tuto

 

DOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE

 

 1. Druh práce: uvést druh práce
                                                 
  Výsledek práce převezme: odpovědná osoba zaměstnavatele

 

 1. Rozsah práce:             max. 300 hod. v roce

 

 1. Dohoda se uzavírá na dobu: od xx. xx. xxxx do xx. xx. xxxx

 

 1. Místo výkonu práce: xxxxx

 

 

 1. Odměna se sjednává ve výši xxx Kč/hod., která bude vyplácena v nejbližším výplatním termínu, tj. 20. dne následujícího měsíce po ukončení práce na účet číslo: ……………../v hotovosti k rukám zaměstnance. Z odměny bude sražená daň.

 

 1. Pokud by měsíční příjem plynoucí zaměstnanci z této dohody činil více než 10.000, - Kč, bude zaměstnanec účasten nemocenského a důchodového pojištění a zdravotního pojištění v kalendářním měsíci, kdy dosáhne příjmu vyššího než 10.000, - Kč.
 2. Pokud bude mít zaměstnanec určenou směnu na dny pracovního klidu, v noci, ve svátek, nebo bude-li pracovat ve ztíženém pracovním prostředí, náleží zaměstnanci za tyto hodiny příplatek s odkazem na § 138 Zákoníku práce. 
 3. V případě přerušení směny zaměstnance z důvodu překážek v práci ve smyslu § 200–205 Zákoníku práce nebo Nařízení vlády 590/2006 Sb. O ostatních osobních překážkách v práci na straně zaměstnance, bude za tuto dobu zaměstnanci poskytnuto volno na nezbytně nutnou dobu, bez náhrady odměny, kdy tyto hodiny překážek v práci se nezapočítávají do 300hodinového limitu možného výkonu práce v kalendářním roce.
 4. Zaměstnanec bude mít nárok, po odpracování alespoň 6 hodin ze své určené délky směny, na přestávku – jídlo a oddech v délce minimálně 30 minut, kdy tato přestávka se nezapočítává do délky jeho směny. Taktéž se zaměstnavatel zavazuje dodržet maximální počet hodin v jedné směně ne více jak 12 hodin, s tím, že denní odpočinek v průběhu 24 hodin po sobě jdoucích musí být 11 hodin, nebo v individuálních případech s odkazem na § 90 odst. 2) Zákoníku práce alespoň 8 hodin. Totéž se týká i poskytnutí odpočinku v týdnu alespoň 35 hodin, a to s odkazem na § 92 Zákoníku práce – nepřetržitý odpočinek v týdnu.
 5. Základní výměra dovolené činí 4 týdny za kalendářní rok a přepočítává se poměrově podle počtu odpracovaných hodin dle zákoníku práce. Hodiny čerpané dovolené se nezapočítávají do 300hodinového limitu možného výkonu práce v kalendářním roce.
 6. Na základě této dohody zaměstnavatel seznámil zaměstnance s právními a jinými předpisy vztahujícími se k vykonávané práci a s předpisy k zajištění bezpečnosti
  a ochrany zdraví při práci.
 7. Zaměstnavatel je povinen vytvořit pracovní podmínky zajišťující řádný a bezpečný výkon práce, dále poskytnout sjednanou odměnu a dodržovat ostatní sjednané podmínky podle dohody.
 8. Zaměstnanec je povinen vykonat sjednanou práci svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností a dodržovat podmínky sjednané v dohodě v souladu s předpisy vztahujícími se na její výkon, zachovávat na veřejnosti mlčenlivost o firemních záležitostech a chránit utajované skutečnosti organizace a zachovávat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 9. Ostatní práva a povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance vyplývající z této dohody se řídí ustanoveními zákoníku práce v účinném znění.
 10. Tuto Dohodu o provedení práce lze zrušit kteroukoliv ze smluvních stran, a to písemnou výpovědí danou z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu
  a doručenou druhé smluvní straně, přičemž výpovědní doba činí xx dnů a počítá se dnem doručení výpovědi. Má-li zaměstnanec za to, že mu dal zaměstnavatel výpověď podle shora uvedeného, protože se zákonným způsobem domáhal svých práv, má ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení výpovědi zaměstnavatele písemně požádat o odůvodnění výpovědi. Zaměstnavatel je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat o důvodech výpovědi.

 

 1. Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec
  a jedno zaměstnavatel.

 

 1. Rozvrh pracovní doby: každé pondělí hh:mi - hh:mi (x hodin)

            V případě, že by směna připadla na svátek, odvede zaměstnanec práci po domluvě v jiný den. Skutečný rozsah práce bude evidován v samostatném výkazu.

 

 

V ……………………………… dne ………………………

 

 

 

............................................                                                   .................................................

             Zaměstnanec                                                                        Zaměstnavatel

 

ke stažení zde

Štítky:

Publikováno: 24. 11. 2015, 12.16 hodin