Tipy a návody

080 - Přiznání k dani darovací za právnickou osobu

Od 1. 1. 2014 došlo na základě Zákonného opatření senátu č. 344/2013 z 10. října 2013, schváleného Sněmovnou a uveřejněného ve Sbírce zákonů pod č. 382/2013 Sb., ke zcela zásadní změně v dani darovací,ruší se zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.
Dary – od 1. 1. 2014 nazývané „bezúplatné nabytí majetku“, se stávají součástí zákona o daních z příjmů a podléhají dani z příjmů fyzických osob nebo právnických osob.
Dochází také k úpravě v případě osvobození od daně z příjmu. Nyní je od daně z příjmů osvobozeno bezúplatné nabytí majetku právnickou osobou (sbor, církev, nadace, apod.) v těchto případech:

  • výnosy z kostelních sbírek, kam patří dary pro sbor od anonymních dárců v rámci sobotní bohoslužby, dary pro misii, dary 13. soboty (ust. § 19 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů ve znění platném od 1. 1. 2014).
  • bezúplatný příjem poplatníka, který je veřejně prospěšným poplatníkem se sídlem na území České republiky – mezi tyto poplatníky patří i sbory a církve, pokud je nebo bude využit pro účely náboženské pro registrované církve v návaznosti na ustanovení § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů (dary – tj. bezúplatné nabytí majetku od fyzických osob) a na ustanovení § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů (dary – tj. bezúplatné nabytí majetku od právnických osob) podle ustanovení § 19b odst. 2 písm. b), bodu 1. zákona o daních z příjmů ve znění platném od 1. 1. 2014.
  • bezúplatný příjem poplatníka, který je veřejně prospěšným poplatníkem se sídlem na území České republiky – mezi tyto poplatníky patří i sbory a církve, na humanitární a charitativní účely.

Od 1. 1. 2014 dochází ke změně v předmětu daně z příjmů u tzv. veřejně prospěšného poplatníka, kterým jsou také sbory nebo církve.
Nově je předmětem daně z příjmů úrok z účtu, a to i z běžného účtu. Tento úrok však podléhá srážkové dani, kterou bude vybírat a odvádět banka, u níž je účet zřízen
.
Předmětem daně zůstává u veřejně prospěšného poplatníka i nadále příjem:

  • z reklam
  • z nájmu 

Zákon o daních z příjmů ve znění platném od 1. 1. 2014 nově stanoví v § 38mc, že veřejně prospěšný poplatník, kterým je mj. nadace, spolek, církev nebo náboženská společnost, kterému nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob, není povinen sdělit tuto skutečnost správci daně. V praxi to znamená, že sbor, který by měl jen příjmy z kostelních sbírek a bezúplatné příjmy osvobozené od daně z příjmů a úroky z běžného účtu, z nichž banka srazila daň z příjmů, by nepodával přiznání k dani z příjmů právnických osob a ani by to nemusel oznamovat správci daně.

Štítky:

Publikováno: 30. 9. 2015, 13.31 hodin