Tipy a návody

090 - Pracovní smlouva - Vzor

P R A C O V N Í   S M L O U V A
uzavřená podle § 34 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

 _________________

IČ ____________

se sídlem _________________________________________

zapsaný v _______________________________________

pod č. __________________

zastoupený _____________________

(dále jen „zaměstnavatel“)

a

zaměstnanec ___________________ dat. nar. ___________________

bytem ____________________________________________

(dále jen „zaměstnanec“)

Zaměstnanec, jako nositel výše uvedených údajů, udělil současně s podpisem této dohody zaměstnavateli písemný souhlas s užíváním těchto osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob.

 

uzavírají tuto

p r a c o v n í  s m l o u v u

 I.

 Zaměstnanec nastoupí do práce dnem ____________  a bude vykonávat práci (druh práce) ___________________________________________________

 Místem výkonu práce je ___________________________________

 Pracovní poměr se sjednává na dobu neurčitou (určitou, a to do _________).

 Zkušební doba se sjednává v délce ______ měsíců (max. tří měsíců, nebo se nesjednává).

 Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda ve výši _________ Kč měsíčně.

 II.

 Před uzavřením pracovní smlouvy byl zaměstnanec seznámen s právy a povinnostmi a s pracovními a mzdovými podmínkami.
Ode dne, kdy pracovní poměr vznikl, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci přidělovat práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy nebo pracovní smlouvou.
Zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat pracovní kázeň.
Práva a povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance se řídí ustanovením zákoníku práce a dalšími pracovněprávními předpisy.

III.

Dovolená na zotavenou se řídí ustanovením § 211 a násl. zákoníku práce.
Výpovědní doby rozhodné pro skončení pracovního poměru výpovědí se řídí § 48 a násl. zákoníku práce.
Týdenní pracovní doba je 40 hodinová a je rozložena rovnoměrně po 8 hodinách do 5 dnů v kalendářním týdnu (nebo je jiná týdenní pracovní doba)
Mzda byla sjednána dohodou podle příslušných ustanovení zákoníku práce a v souladu s nařízením vlády č. 567/2006 Sb. Mzda je stanovena jako měsíční a její splatnost je každý (např. 15. den) _____ po uplynutí měsíce, v němž byla práce vykonána. Mzda se vyplácí v hotovosti (poukázáním na účet zaměstnance č. __________________) v místě výkonu práce (na jiném sjednaném místě) v pracovní době.

IV.

Zaměstnanec souhlasí s tím, že bude v případě potřeby zaměstnavatelem vysílán na pracovní cesty.

V.

Obsah této smlouvy lze změnit nebo doplnit pouze na základě písemného vzájemně odsouhlaseného dodatku.

Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a druhé zaměstnanec. Každé vyhotovení má platnost originálu.

 

V __________________ dne ____________________

 

 

Zaměstnavatel:                                                                         Zaměstnanec:

ke stažení zde

Štítky:

Publikováno: 24. 11. 2015, 13.01 hodin