Tipy a návody

250 - Smlouva o úhradě spotřebovaných energií - Vzor

SMLOUVA
o úhradě spotřebovaných energií
uzavřená podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

 

mezi
XXXXXXXXX ………………….
IČ: ……………………
se sídlem ……………………………………………………………………………
zapsaným v xxxxx, číslo evidence …………………
zastoupeným ………………………………

a

Název subjektu – uživatele)..............................................................................................
IČ: …………………….
se sídlem ………………………………………………………………………………
zapsaným (údaj o zápisu do příslušného rejstříku) …………………………
zastoupený (jméno a funkce statutárního zástupce) …………………………                      
jako uživatel
(dále jen „uživatel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku
úhradě spotřebovaných energií

I.

Úvodní ustanovení

V objektu č. p. ……… na ulici ……………… v …………………………., který je ve
vlastnictví (dále jen účetní jednotky), se nachází nebytové prostory, které užívá (název subjektu) …….., na
základě výpůjčky, k ………………….
Účetní jednotka a uživatel se dohodli, že v rámci výpůjčky, bude uživatel užívat výše uvedené nebytové prostory ke své činnosti, kterou je ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….,
a to v době (uvedou se dny a hodiny užívání nebytových prostor)   

II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je způsob a výše úhrady za energie spotřebované při činnosti uživatele. Spotřebovanými energiemi se myslí elektrická energie, vodné a stočné a plyn k ohřevu TUV a k vytápění. 

III.

Výše úhrady spotřebovaných energií

Výše úhrady spotřebovaných energií se stanoví měsíčním paušálem, který činí:
u spotřeby elektrické energie …… Kč
u vodného a stočného           …… Kč
u spotřeby plynu                 …… Kč
Výše měsíčního paušálu byla odvozena propočtem od počtu dnů a hodin využití nebytových prostor a počtu osob.
Varianta: výše úhrady spotřebovaných energií se vypočte z rozdílu mezi spotřebou energií před využíváním nebytových prostor uživatelem a spotřebou energií při užívání nebytových prostor uživatelem (v tomto případě je třeba počítat se zpětnou fakturací spotřebovaných energií).
Způsob propočtu tvoří přílohu této smlouvy a je její nedílnou součástí.

IV. 

Způsob úhrady spotřebovaných energií

O fakturách za skutečnou spotřebu energií účtuje ve svém účetnictví sbor, který částku faktury rozdělí na část týkající se sboru a na část týkající se uživatele ve výši stanovené touto smlouvou.
Uživatel hradí spotřebované energie měsíčně ve výši stanovené touto smlouvou. Úhradu provádí v hotovosti (na běžný účet č. ………………………) s variabilním symbolem ……………, vždy do 15. dne následujícího měsíce.
Varianta: v případě, že výše úhrady spotřebovaných energií se stanoví z rozdílu mezi spotřebou energií před využíváním nebytových prostor uživatelem a spotřebou energií při využívání nebytových prostor uživatelem, bude úhrada uživatelem provedena až na základě vyúčtování energií od udavatelů a zjištěného rozdílu ve spotřebě (zúčtovací období může být u jednotlivých energií různé – měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční).
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho ji vlastnoručně podepisují.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž jeden je určen pro sbor, jeden pro uživatele a jeden pro sdružení. Každý výtisk má platnost originálu.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že sbor a uživatel postupovali před účinností této smlouvy v souladu s touto smlouvou, vztahuje se smlouva i na tento postup.

V ……………………… dne ……………

 

…………………………………                           ..………………………………………

Za účetní jednotku                                                          Za uživatele
(jméno a funkce statutárního zástupce)         

 

ke stažení zde                                                                                           

Štítky: bez štítků

Publikováno: 26. 11. 2015, 10.03 hodin