Tipy a návody

140 - Směrnice č. 14 - Kurzové rozdíly

Majetek (dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, materiál, zboží a pohledávky, finanční prostředky) a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou. Při přepočtu cizích měn, které nejsou obsaženy v kursech devizového trhu stanovených Českou národní bankou, se pro přepočet použije oficiální střední kurs centrální banky příslušné země k americkému dolaru nebo k EURu. Kurs musí být zjištěn v České národní bance jako oficiální střední kurs.
Kursové rozdíly vznikají v účetnictví v okamžiku uskutečnění účetního případu z titulu platby, závazků nebo inkasa pohledávek. Kursový rozdíl představuje rozdíl mezi oceněním pohledávek a závazků ke dni jejich zaevidování a mezi oceněním ke dni jejich úhrady. Dále kursový rozdíl představuje rozdíl mezi oceněním majetku a závazků ke dni zaevidování (zachycení v účetnictví) a mezi oceněním k rozvahovému dni.
Pro přepočet nakoupených nebo prodaných valut a deviz se může použít k okamžiku uskutečnění účetního případu kurs, za který byl obchod uskutečněn, tj. kurs příslušné banky.
Okamžikem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, vzniku závazku, platbě závazku, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy.

Kursové rozdíly se účtují:
- na finančních účtech účtových skupin 21 a 22 a na vrub (strana Má dáti) účtu 545 – kursové ztráty nebo ve prospěch (strana Dal) účtu 645 – kursové zisky
- na účtech pohledávek a závazků se souvztažnými zápisy na příslušných účtech aktiv a pasiv v účtové skupině 38. Na účtech aktiv a pasiv v účtové skupině 38 se účtuje ke dni sestavování účetní závěrky.

Postup účtování kursových rozdílů aktivních:
                                                                                                                         MD         DAL
1. pohledávek (kurs je nižší)                                                                         386         311 
2. závazků (kurs je vyšší)                                                                              386         321
Postup účtování kursových rozdílů pasivních:
1. pohledávek (kurs je vyšší)                                                                         311         387
2. závazků (kurs je nižší)                                                                               321         387   

Legenda:
311 – odběratelé
321 – dodavatelé
386 – kursové rozdíly aktivní
387 – kursové rozdíly pasivní
V následujícím účetním období se účetní zápisy provedené podle předcházejících bodů zruší.
Pro přepočet záloh poskytnutých na výdaje spojené s pracovní cestou se použije kurs České národní banky platný v den vyplacení zálohy. Jestliže nebyla poskytnuta záloha, použije se pro přepočet měn kurs vyhlášený ČNB a platný v den nástupu zahraniční pracovní cesty. Při vyúčtování pracovní cesty se použijí kursy uvedené v předchozích větách.

 

 

 

Štítky:

Publikováno: 19. 11. 2015, 10.48 hodin