Tipy a návody

180 - Smlouva o nájmu movitých věcí - Vzor

S M L O U V A
o nájmu movité (movitých) věci (věcí) uzavřená podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

………..………………
IČ ………………
se sídlem ………………………………………………………………………………………
zapsaný v 
pod č. ……………………….
jako p r o n a j í m a t e l (dále jen „pronajímatel“)

a

Firma (nebo občan) ………………………………………………………………….
IČ (nebo dat. nar., č. OP) …………………………
se sídlem (trvale bytem) ……………………………………………………………………….
zapsaná v ………………………………………………………………………………………
pod č. ………………………
zastoupená ………………………………………………..
jako n á j e m c e (dále jen „nájemce“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

 s m l o u v u  o  n á j m u

 I.

Předmět nájmu
Pronajímatel tímto prohlašuje, že je vlastníkem ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(uvést přesný popis předmětu nájmu, např. multimediální projektor EMP 5100 výr. č. …., nebo zvukové aparatury sestávající z …………………., výr. č. ………….. apod.), dále jen „předmět nájmu“.
Pronajímatel touto smlouvou pronajímá předmět nájmu uvedený v předchozím odstavci nájemci, aby jej užíval k účelu a po dobu stanovenou v této smlouvě.
Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu v souladu s touto smlouvou a platit pronajímateli nájemné dle ustanovení této smlouvy.

II.

Doba nájmu
Doba nájmu se sjednává na dobu určitou. Smluvní strany se dohodly na délce trvání tohoto nájemního vztahu na
………. (dnů, měsíců, let), a to ode dne, měsíce, roku
………………. do ……………… . Převzetí předmětu nájmu je stanoveno ode dne, měsíce, roku …………… .
V průběhu trvání smlouvy mohou smluvní strany sjednanou dobu nájmu změnit.

III.

Nájemné
Nájemné se sjednává mezi smluvními stranami dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, a to jako nájemné ………… (denní, měsíční, roční) ve výši
…………………. Kč (slovy …………………………………… korun českých).
Nájemné je splatné pozadu (předem) vždy k ………… (prvnímu dni v měsíci, popř. jednorázově apod.)
Splatné nájemné bude nájemce poukazovat (na základě smlouvy, faktury nebo platebního kalendáře) (platit v hotovosti k rukám pronajímatele) na účet pronajímatele č. ………………………../kód banky vedený u (např. KB a.s. v ……………).
Smluvní strany se dále dohodly, že při podpisu této smlouvy (před podpisem této smlouvy) bude nájemcem složena kauce ve výši jednoho měsíčního nájmu jako záruka nedoplatků nájemného či poškození předmětu nájmu, k němuž by mohlo dojít v důsledku zavinění nájemce. Kauce bude nájemcem složena (zaplacena v hotovosti k rukám pronajímatele) na účet pronajímatele uvedený v předchozím odstavci. V případě, že budou veškeré závazky při skončení nájemního vztahu vypořádány, bude tato kauce vrácena nájemci v plné výši, pokud se obě smluvní strany v průběhu nájemního vztahu nedohodnou jinak (tento odstavec není podmínkou, pouze možností).   

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran
Pronajímatel má právo na placení sjednaného nájemného.
Pronajímatel má povinnost předat předmět nájmu nájemci ve stavu způsobilém pro smluvené užívání. O předání bude sepsán zápis.
Nájemce je po dobu trvání této smlouvy oprávněn pronajatý předmět nájmu užívat pouze v souladu s jeho účelem, kterým je ………………………………………………………
Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu ani jeho část do podnájmu třetí osobě.
Nájemce je povinen na své náklady provádět údržbu a veškeré opravy předmětu nájmu (popř. drobné opravy nebo opravy do výše ……………. Kč za každý případ).
Nájemce je povinen dodržovat veškerá protipožární a bezpečnostní opatření v souladu s platnými předpisy, které se vážou k předmětu nájmu.
Nájemce povinen ke dni skončení nájmu předat předmět nájmu pronajímateli ve stavu, v jakém byl nájemcem převzat, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a provedeným opravám. O předání bude sepsán zápis.
Nájemce má právo provést změnu předmětu nájmu jen s předchozím písemným souhlasem pronajímatele. Změnu předmětu nájmu provádí nájemce na svůj náklad. Dojde-li změnou předmětu nájmu k jeho zhodnocení, pronajímatel se s nájemcem při skončení nájmu vyrovná podle míry zhodnocení.

V.

Skončení nájmu
Pokud nebude v průběhu trvání této smlouvy dohodnuto mezi smluvními stranami jinak, končí nájem uplynutím posledního dne lhůty uvedené v čl. II. této smlouvy.

VI.

Ostatní ujednání
V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. IV. této smlouvy, má právo dotčená smluvní strana smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.
Nájemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil s právním i faktickým stavem předmětu nájmu.
Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu není zatížen právy třetích osob.
Pokud tato smlouva některé otázky výslovně neupravuje, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem v platném znění.
Smlouva může být doplňována nebo měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.
Tato smlouva je vyhotovena ve ……………. (např. dvou, třech) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (nebo jiná varianta vzhledem k počtu vyhotovení).
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem současného podpisu smluvními stranami.

 

V ……………………… dne …………….

Pronajímatel:                                                                                Nájemce:

 

ke stažení zde

Štítky:

Publikováno: 25. 11. 2015, 9.38 hodin