Tipy a návody

070 - Směrnice č. 7 - Investiční majetek, účtování a jeho evidence

Účtování majetku se řídí příslušnými ustanoveními zákona 563/1991 Sb., o účetnictví.

Jednotlivé skupiny majetku

- Dlouhodobý nehmotný majetek
- Dlouhodobý hmotný majetek
- Dlouhodobý finanční majetek
- Dlouhodobý drobný hmotný majetek
- Dlouhodobý drobný nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek
Do této skupiny patří:
- software
- ocenitelná práva
- ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (např. věcné břemeno)
Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí nehmotný majetek, jehož ocenění je vyšší než 7 000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok.

Dlouhodobý hmotný majetek
Do této skupiny patří:
- stavby
- samostatné věci a soubory movitých věcí
- pěstitelské celky trvalých porostů
- ostatní dlouhodobý hmotný majetek
- pozemky
- umělecká díla a sbírky
Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí hmotný majetek, jehož ocenění je vyšší než 40 000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok.

Dlouhodobý finanční majetek

Do této skupiny patří:
- ostatní investiční cenné papíry a vklady se splatnosti delší než jeden rok
- umělecká díla, sbírky, předměty z drahých kovů a pozemky, které účetní jednotka pořizuje za účelem dlouhodobého uložení volných peněžních prostředků

Dlouhodobý drobný hmotný majetek
Dlouhodobý drobný hmotný majetek s pořizovací cenou do 2 000,- Kč včetně se účtuje přímo do spotřeby a nesleduje se v žádné evidenci (kancelářské potřeby, odborné knihy, časopisy, drobný hardware k PC, věšák na šaty apod.)
Dlouhodobý drobný hmotný majetek s pořizovací cenou nad 2 000,- Kč do 20 000,- Kč včetně, se účtuje přímo do spotřeby a sleduje se v samostatné operativní evidenci, popř. na podrozvahovém účtu.
Dlouhodobý drobný hmotný majetek s pořizovací cenou nad 20 000,- Kč do 40 000,- Kč včetně, se účtuje do účtové třídy „0“, resp. do účtové skupiny „02“ a odpisuje se účetně po dobu dvou let a to 50 % v roce pořízení a 50% v následujícím roce.

Dlouhodobý drobný nehmotný majetek
Dlouhodobý drobný nehmotný majetek s pořizovací cenou do 7 000,- Kč včetně, se účtuje přímo do nákladů a sleduje se v samostatné operativní evidenci, popř. v na podrozvahovém účtu.
Dlouhodobý drobný nehmotný majetek s pořizovací cenou nad 7 000,- Kč včetně, se účtuje do účtové třídy „0“, resp. do účtové skupiny „01“ spotřeby a odpisuje se čtyři roky.
Evidenci hmotného majetku vede účetní jednotka na inventárních kartách nebo v inventární knize. Forma inventární knihy není předepsána, může to být sešit, tabulka zpracovaná v tabulkovém procesoru, inventární kniha zakoupená v prodejně kancelářských potřeb apod.

Inventární karta nebo kniha obsahuje:
- Pořadové číslo
- Inventární číslo
- Syntetický a analytický účet
- Název majetku
- Vstupní cenu, popř. zvýšenou vstupní cenu o technické zhodnocení
- Způsob pořízení (koupi, darováním, nalezením)
- Datum pořízení
- Datum zařazení
- Odpisovou skupinu
- Způsob odepisování
- Dobu odepisování
- Roční odpis
- Zůstatkovou cenu
- Datum a způsob vyřazení
Technické zhodnocení pronajatého hmotného majetku hrazené účetní jednotkou je evidováno samostatně na inventární kartě a zatříděno do odpisové skupiny, ve které je zatříděn pronajatý hmotný majetek.

Evidence drobného hmotného a nehmotného majetku obsahuje:
- Pořadové číslo
- Inventární číslo
- Název majetku
- Počet
- Vstupní cenu
- Datum pořízení
- Datum vyřazení

Vyřazení majetku
Účetní jednotka vyřazuje majetek na základě protokolu o vyřazení. Protokol musí obsahovat řádné zdůvodnění vyřazení a musí být podepsán statutárním zástupcem. V případě současného vyřazení více než tři kusů hmotného majetku, musí být protokol doplněn stanoviskem vedení účetní jednotky.  

- Způsoby vyřazení:
- Prodejem
- Darováním
- Likvidací – jde-li o majetek neopravitelný nebo opravitelný s neúměrně vysokými náklady. O likvidaci je vystaven protokol.
- Vyřazením z evidence na základě protokolu Policie ČR o zcizení majetku.

Oceňování investičního majetku
Účetní jednotka oceňuje majetek v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, a to buď pořizovacími cenami, nebo reprodukčními pořizovacími cenami a v případě pořízení majetku vlastní činností pak vlastními náklady.

Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související (můžeme dát přepravné, montáž).
Reprodukční pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje (cena dle znaleckého posudku).
Vlastními náklady se rozumí přímé náklady (materiál, mzda, sociální a zdravotní pojištění, externí kooperace) vynaložené na výrobu a nepřímé náklady (výrobní režie) vztahující se k výrobě.

Odpisový plán
Účetní jednotka si zvolí jeden z následujících způsobů účetních odpisů:
- Účetní odpisy jsou shodné s daňovými odpisy a to na základě individuálních odpisových plánů pro každý majetek.
- Účetní odpisy jsou stanoveny rozdílně od daňových odpisů.
- Účetní jednotka zvolený způsob odpisování popíše v odpisovém plánu.

 

Štítky:

Publikováno: 13. 11. 2015, 11.10 hodin