Tipy a návody

260 - Smlouva o o uložení finančních prostředků u sboru na úhradu nákladů - Vzor

S M L O U V A
o uložení finančních prostředků u sboru na úhradu nákladů spojených s vypravením pohřbu a o vypravení pohřbu uzavřená podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

 

…………………………
IČ …………………
se sídlem ………………………………………………………………………………
zapsaný v  pod č. ………………
jako opatrovatel a poskytovatel (dále jen „sbor“)
na straně jedné

a

Pan (jméno a příjmení) ……………………………………………….
narozen …………………, č. OP ……………….
trvale bytem ……………………………………………………………………………
jako ukladatel a zájemce (dále jen „člen sboru“)
na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o uložení finančních prostředků u sboru na úhradu nákladů spojených s vypravením pohřbu a o vypravení pohřbu                

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je uložení finančních prostředků členem sboru u sboru na úhradu nákladů spojených s vypravením pohřbu člena a vypravení pohřbu sborem.

II.

Podmínky zajištění předmětu smlouvy

Člen sboru uloží u sboru finanční prostředky ve výši ………………. Kč, tj. slovy:
…………………………………………………………… korun českých.

Uložení finančních prostředků bude provedeno jejich složením do pokladny sboru (na bankovní účet sboru č…………………………… vedený u ……………………………), a to nejpozději do ……… dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

O složení finančních prostředků vydá sbor členovi sboru potvrzení.
Uložené finanční prostředky nesmí sbor použít k jinému účelu, než k účelu uvedenému v této smlouvě.
Uložené finanční prostředky spravuje sbor bezplatně.
Předpokládá se, že pro vypravení pohřbu sbor využije služeb specializované firmy, jakož i služeb dalších firem.

III.

Použití nevyčerpaných finančních prostředků

Člen sboru touto smlouvou výslovně stanoví, že finanční prostředky, které zbudou po uhrazení všech nákladů spojených se zajištěním a vypravením pohřbu se stávají darem pro sbor (se stávají součástí dědictví a jejich výši je zástupce sboru povinen neprodleně oznámit panu – paní …………………………… a řídit se pokyny jeho nebo příslušného správce dědictví a notáře).

IV.

Postup v případě, že náklady na vypravení pohřbu budou vyšší

V případě, že náklady spojené se zajištěním a vypravením pohřbu budou vyšší, bude tento případ řešen takto:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

V.

Vydání finančních prostředků

Člen sboru má právo kdykoliv požádat o vydání uložených finančních prostředků a sbor je povinen jeho žádosti vyhovět a vydat mu uložené finanční prostředky nejpozději do 15 ti kalendářních dnů od předložení žádosti.
Člen musí požádat o vydání uložených finančních prostředků písemně.
Uložené finanční prostředky nelze vydat jiné osobě než členovi osobně. Toto ustanovení neplatí pro případ vydání zbývající části finančních prostředků po vypravení pohřbu ustanovenému správci dědictví nebo notáři pověřenému dědickým řízením, pokud tak člen touto smlouvou rozhodl.

VI.

Ostatní ujednání

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

Člen může průběžně doplňovat (navyšovat) uložené finanční prostředky v závislosti na inflačním vývoji a na změnách cen služeb spojených se zajištěním a vypravením pohřbu, aby se tak zabránilo případnému schodku mezi náklady spojenými s vypravením pohřbu a uloženou finanční částkou na tento účel. Při každém navýšení se sepíše o tomto dodatek k této smlouvě a sbor vydá členovi potvrzení o složené finanční částce. V ostatních ujednáních zůstává v takovém případě smlouva beze změny.
Otázky výslovně neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.

Smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží sbor a jeden výtisk člen.
Všechny výtisky mají platnost originálu.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

 

V ……………………………… dne ……………….

  

Za sbor:  ……………………………                           Člen sboru …………………………

ke stažení zde

Štítky: bez štítků

Publikováno: 26. 11. 2015, 10.41 hodin