Tipy a návody

170 - Směrnice č. 17 - Používání služebních motorových vozidel a svěřených předmětů

Používání služebních motorových vozidel

Služebním motorovým vozidlem se rozumí silniční motorové vozidlo, které je ve vlastnictví, správě nebo užívání zaměstnavatele.
Poskytne-li (poskytuje-li) zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně služební silniční motorové vozidlo k používání souběžně pro služební i soukromé účely, musí být o této skutečnosti sepsána písemná smlouva. 
Zaměstnanec, který použije služební silniční motorové vozidlo (dále jen služební vozidlo) při pracovní cestě, je povinen vést knihu jízd a evidovat ujeté kilometry. V případě, že bylo zaměstnanci poskytnuto vozidlo i pro soukromé účely, je povinen rovněž evidovat kilometry ujeté pro soukromé účely.
V knize jízd musí být uvedeno:
- datum jízdy
- trasa jízdy
- účel jízdy
- počáteční stav tachometru
- počet ujetých kilometrů
- konečný stav tachometru
- podpis pracovníka, který povolil cestu
- podpis řidiče

Řidiči služebních vozidel musí absolvovat školení řidičů nejméně jedenkrát za rok. Vozidlo musí být vybavené výstražnou vestou a povinnou výbavou (lékárnička, výstražný trojúhelník, sada náhradních žárovek, montážní sada pro výměnu kola, rezervní kolo, doporučeno tažné lano).
Řidiči musí absolvovat lékařskou prohlídku. Řidiči do 60 let věku jednou za rok, řidiči nad 60 let věku každého půl roku.
Vozidlo musí mít zaplaceno vedle zákonného pojištěni i havarijní pojištění a musí mít nejméně mechanické zajištění proti krádeži (uzamykání řadicí páky nebo jiné mechanické zajištění).
Jakékoli úpravy na vozidle musí být schváleny DI PČR.
Pokud by bylo vozidlo pořízené formou finančního nebo operativního leasingu, musí technické změně předcházet souhlas leasingové společnosti.
Osoba pověřená k řízení služebního vozidla nesmí předat řízení vozidla jiné osobě s výjimkou další pověřené osoby. Po dobu použití jinou oprávněnou osobou přechází veškerá odpovědnost na tuto osobu.
V případě havárie nebo jakékoli škody na vozidle musí pověřená osoba, pokud jí to umožňuje její psychický a fyzický stav, informovat nadřízeného pracovníka a provést všechna opatření pro řádné zdokumentování celé události. Přitom se řídí pokyny příslušné pojišťovny, které jsou součásti dokumentace uložené ve vozidle, popř. pokyny policie nebo záchranných složek.
Osoba odpovědná za služební vozidlo je povinna udržovat vozidlo v provozuschopném stavu a dbát na provádění preventivních prohlídek a oprav.
Pokud tak neučiní a na vozidle vznikne tímto zanedbáním škoda, odpovídá za ni ve smyslu ustanovení § 179 zákoníku práce (až do výše čtyř a půl násobku průměrného měsíčního výdělku).  Při určení výše škody na vozidle se vychází z ceny v době poškození.
Výdaje spojené s používáním služebního motorového vozidla hradí vlastník nebo držitel (v případě finančního pronájmu s následnou koupí) a to včetně výdajů spojených vlastnictvím a správou vozidla (technické prohlídky, měření emisi, dálniční poplatky, zákonného pojištění).

Používání svěřených předmětů
Úprava této směrnice se řídí zákoníkem práce a zákonem číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Svěřené předměty, včetně ochranných pracovních prostředků, poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci za účelem výkonu práce a svěřuje je na písemné potvrzení.
Evidence svěřených předmětů je vedena v účtárně organizace na osobních kartách zaměstnanců a podléhá inventarizaci.

V evidenci svěřených předmětů musí vždy být:
- mobilní telefon
- elektronický kapesní diář
- notebook
- tablet
- digitální fotoaparát
- video kamera
- dataprojektor

Zaměstnanec nesmí poskytnout svěřený předmět jiné osobě. Svěřené předměty jsou po celou dobu majetkem zaměstnavatele, který zajišťuje opravy a servis, a hradí náklady s tím spojené. Povinností zaměstnance je nakládat se svěřeným předmětem s péči řádného hospodáře.Zaměstnanec odpovídá za ztrátu svěřených předmětů. V případě ztráty svěřeného předmětu je zaměstnanec povinen nahradit ztrátu v plné výši.Zaměstnavatel umožní zaměstnanci odkoupení svěřeného předmětu při jeho vyřazení z používání a to za obvyklou cenu.

Štítky:

Publikováno: 19. 11. 2015, 13.35 hodin