Tipy a návody

170 - Smlouva o náhradách - Vzor

SMLOUVA uzavřená podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

 mezi

………………………………………………………………….
IČ: …………………                                           
se sídlem ………………………………………………………………
zapsaný v 
pod č. ......................................
zastoupeným ………………………………………..,

a                     

panem(í) …………………………………………., 
nar. : ………………….          
č.OP : …………………..
bytem: …………………………………………………………………,

níže uvedeného dne, měsíce a roku

o poskytnutí náhrad v souvislosti s bezplatně konanou činností pro účetní jednotku

Výše jmenovanému(é) budou proplaceny následující náhrady výdajů:

Například:
- za jízdné vlakem z ………….. do…………. a zpět v částce ……. Kč  
- za použití os. automobilu v paušální výši …. Kč za km
- náhradní náplň (toner) do tiskárny pro tisk pozvánek (letáků)
atd.,

které vynaložil v souvislosti s bezplatně konanou činností (popis činnosti)
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
pro ………………………………………

 

V ……………………… dne ……………

…………………………………………….               ……………………………………………….

příjemce náhrady                                                      zástupce účetní jednotky
                                                                             (jméno a funkce statutárního zástupce)

 

ke stažení zde

Štítky:

Publikováno: 25. 11. 2015, 9.31 hodin