Tipy a návody

110 - Směrnice č. 11 - Stanovení zásad pro použití dohadných položek

U dohadných položek neznáme všechny tři nutné skutečnosti pro časové rozlišení. Při stanovení hodnotové výše dohadné položky vychází účetní jednotka z dostupných skutečností, např. smlouvy, obvyklé ceny, hodnoty předešlé dodávky, rozpočtu, platného ceníku, předběžné kalkulace nebo jiných dostupných dokladů.
Účet 388 – dohadné účty aktivní
Účetní jednotka zde účtuje účetní případy, které nelze vyúčtovat jako obvyklé pohledávky, přičemž výnos z těchto položek náleží do daného účetního období, respektive je prokazatelně protipoložkou k vyúčtovaným nákladům. Jedná se např. o pohledávku za pojišťovnou v případě pojistného plnění v důsledku pojistné události, výnosové úroky nebo odhad výnosů z jiných majetkových práv.
Účet 389 – dohadné účty pasivní
Účetní jednotka zde účtuje účetní případy, které nelze vyúčtovat jako obvyklé závazky, přičemž nákladově souvisejí s běžným účetním obdobím. Jedná se především o nevyfakturované dodávky materiálu, zboží, služeb, které nebyly fakturovány do konce účetního období. Dohadná položka se vytvoří minimálně ve výši případných záloh nebo odhadem podle minulého období nebo propočtem. Účtuje se zde i náhrada za nevybranou dovolenou pokud bude proplacena v příštím roce.

Štítky:

Publikováno: 18. 11. 2015, 14.00 hodin