Tipy a návody

060 - Směrnice č. 6 - Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků se provádí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 563/1991 Sb., o účetnictví.
Inventarizací se zjišťuje skutečný stav veškerého majetku a závazků v účetnictví. Dále se inventarizaci zjišťuje, zda nejsou dány důvody pro účtování o opravných položkách, případně o trvalém snížení hodnoty majetku.
Inventarizaci prování inventarizační komice, která je určena vedením účetní jednotky. Členem komise musí být vždy hospodář, pokladník nebo účetní.
Účetní jednotka musí inventarizovat veškerý majetek a závazky, včetně drobného hmotného a nehmotného majetku, osobních ochranných pracovních prostředků a předmětů svěřených zaměstnanci k výkonu práce. Uvedený majetek a závazky podléhají inventarizaci bez ohledu na způsob vedení evidence.
Účetní jednotka dále provádí inventarizaci peněžních prostředků v hotovosti a cenin.
Inventarizace se provádí nejméně 1x ročně, vždy však k okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka a k okamžiku, kdy se sestavuje mimořádná účetní závěrka.
U peněžních prostředků a cenin se inventarizace provádí také k okamžiku, kdy dochází ke změněn hospodáře, pokladníka nebo osoby pověřené účetní evidenci.

Druhy inventarizace
Fyzická – u majetku hmotné popř. nehmotné povahy
Dokladová – u závazků a pohledávek a ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru
Řádné inventarizace – periodické a průběžné
Mimořádné inventarizace – při mimořádných událostech (živelná pohroma) nebo při namátkové kontrole

Způsob provádění inventarizace
Inventarizace je prováděná v těchto krocích

Zjišťuje se skutečný stav kontrolované položky a to buď fyzickou, nebo dokladovou inventurou. Fyzická inventura spočívá v přepočítání, změření, zvážení inventarizovaného majetku. Dokladová inventura spočívá v kontrole jednotlivých dokladů, např. přijatých faktur, vydaných faktur, dodacích listů apod.

Sestavují se inventurní soupisy, které musí obsahovat:
- číslo a název účtu, který je inventarizován
- způsob zjišťování skutečných stavů
- skutečné stavy
- ocenění inventarizovaných položek
- okamžik zahájení a ukončení inventury
- případné změny ocenění majetku, ke kterým došlo k okamžiku ukončení inventury

 Porovnává se zjištěný stav se stavem účetním a vyčíslují se inventarizační rozdíly.

Zjišťují se příčiny rozdílů.

Vypořádávají se a zúčtovávají se rozdíly do období, které bylo předmětem inventarizace.

Dokladem o provedené inventarizaci je souhrn inventurních soupisů, které jsou podepsány členy inventarizační komise, a závěrečná inventarizační zpráva.

Inventarizační rozdíly
Za inventarizační rozdíly, tj. rozdíly mezi stavem evidovaným nebo vykazovaným v účetnictví a skutečným stavem zjištěným inventarizací, se považují výlučně případy, kdy
- skutečný stav je nižší než evidovaný stav a tento rozdíl nelze doložit účetním dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem a není uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti. V tomto případě se jedná o manko, popř. schodek u finančních prostředků a cenin. V případě uzavřené dohody o hmotné odpovědnosti odpovídá zaměstnanec v plné výši za schodek na svěřených hodnotách, které je povinen vyúčtovat, proto se nejedná o manko.
- skutečný stav je vyšší než je evidovaný stav a rozdíl mezi těmito stavy nelze doložit účetním dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem. V tomto případě se jedná o přebytek.

Inventarizační rozdíly musí být proúčtovány do účetního období, za které se provádí inventarizace.
Inventarizačním rozdílem není úbytek majetku v rámci norem přirozených úbytků nebo v rámci technologického postupu.

Časový harmonogram inventarizací majetku a závazků


Štítky:

Publikováno: 13. 11. 2015, 9.04 hodin