Tipy a návody

200 - Metodický pokyn - Dary poskytované ze sociálního fondu

Příjem daru může pro obdarovaného založit povinnost uvést hodnotu daru do přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Hodnota daru, která je předmětem daně z příjmů fyzických osob, musí přesáhnout 15.000,- od jednoho dárce v daném období. Pokud obdarovaný obdrží dary nepřevyšující uvedený limit od více dárců, tak nemá povinnost uvést jejich hodnotu do přiznání k dani z příjmů fyzických osob (jedná se o změnu proti roku 2014). Dar (bezúplatné plnění) lze poskytnout i rodinným příslušníkům – v takovém případě se každý z nich posuzuje pro účely daně z příjmů samostatně.
Lidem s nepříznivou sociální situací může sbor také nabídnout, jako formu pomoci, práci na dohodu o provedení práce, např. takové, že dotyčný bude provádět určitou diakonskou službu a pomáhat v domácnostech přestárlých nebo dlouhodobě nemocných členů sboru.
Dar se poskytuje na základě písemné darovací smlouvy (vzor darovací smlouvy je uveden v kategorii Vzory). Za dar se považuje i bezúplatné plnění poskytnuté v naturální formě, např. když sbor zakoupí pro obdarovaného pračku a bezúplatně mu ji předá.
Sbor si může vytvářet vlastní sociální fond a stanovit si pravidla pro jeho čerpání. Sborový sociální fond je tvořen z darů pro sbor nebo z individuálních darů.
Pokud půjde o dluh, na který je pomoc žádána a tento dluh není velký (např. do 15 tis. Kč), může sbor dotyčnému poskytnout pomoc ve formě bezúročné zápůjčky na základě písemné smlouvy a rozložit splácení zápůjčky do delšího časového období. Zápůjčkou bude jednorázově splacen dluh (např. na nájemném), u něhož běží úroky nebo smluvní pokuta, aby se zastavil růst dluhu.

Štítky: bez štítků

Publikováno: 24. 2. 2016, 13.45 hodin