Tipy a návody

270 - SMLOUVA o provedení přenášky uzavřená podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLOUVA

o provedení přenášky

uzavřená podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

 

Sbor ………………………………………………………….,

IČO: ……………………….                            

se sídlem …………………………………………………………………….

zapsaný v Rejstříku církevních právnických osob vedeném Ministerstvem kultury ČR

pod č. ……………….

zastoupený …………………………., kazatelem

a ………………………………., starším sboru

jako pořádající (dále jen „Sbor …………………“)

a                     

pan(í) ………………………………..

nar.: …………………

bytem: ……………………………………………………….

jako přednášející (dále jen „přednášející“)                    

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o provedení přednášky pro Sbor (Klub zdraví) …………………………

I.

Předmět smlouvy

Sbor ……………, jako pořádající, pořádá (Klub zdraví) a předmětem smlouvy je provedení přednášky přednášejícím pro (Klub zdraví) dne ……………… v ………………………………….. na téma ………………………….. .

 II.

Odměna za provedení přednášky

 Odměna za provedení přednášky se sjednává dohodou smluvních stran a tvoří ji:

- honorář za provedení přednášky ve výši …………… Kč

- náhrada za použití os. automobilu na trase …………………………………………………. v paušální výši ………….. Kč.

 Celkem bude přednášejícímu vyplaceno …………. Kč, tj. slovy: ………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Uvedená částka bude přednášejícímu poukázána na bankovní účet č. ……………………. s poznámkou pro příjemce „odměna za přednášku“.

 III.

Ostatní ujednání

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu.

Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V ..............................................................................dne   ..........................................

 …………………………………….                             ..…………………………….

 přednášející                                                             kazatel

 ………………………………                                   

 starší sboru    

ke stažení zde

Štítky: bez štítků

Publikováno: 5. 3. 2020, 9.07 hodin