Tipy a návody

010 - Směrnice č. 1 - Systém zpracování účetnictví

Systém zpracování účetnictví

Systém zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.
Dále se systém zpracování účetnictví řídí Českými účetními standarty č. 401 – 413, pro účetní jednotky, které účtuji podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obecná ustanovení

- Účetní jednotka je právnickou osobou zapsanou v rejstříku právnických osob.
- Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví.
- V soustavě podvojného účetnictví účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Náklady a výnosy a výsledek hospodaření se zjišťují za hlavní činnost a za tzv. ostatní činnosti včetně hospodářské činnosti.
- Účetnictví se vede za účetní jednotku jako celek.- O skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, účtuje do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí. Není-li možno tuto zásadu dodržet, může účtovat i v účetním období, v němž zjistila uvedené skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví.
- Účetním obdobím je nepřetržitě po sobě jsoucích 12 měsíců. Účetní období se shoduje s kalendářním rokem.
- Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu.
- Účetní jednotka účtuje podle účtového rozvrhu. Při výběru syntetických účtů do účtového rozvrhu vychází účetní jednotka z nezávazného vzoru účtového rozvrhu pro účetní jednotky, které vedou účetnictví v plném rozsahu. Syntetické účty se člení na analytické účty. Při vytváření analytických účtů (analytické evidence), jsou brána v úvahu následující hlediska, pokud již nejsou zohledněna přímo syntetickými účty nezávazného vzoru účtového rozvrhu:
                    - členění podle jednotlivých druhů majetku
                    - členění podle jednotlivých dlužníků (saldo pohledávek) krátkodobé a dlouhodobé činnosti
                      a činnosti, které jsou vždy předmětem daně)
                    - členění pro daňové účely podle předmětu činnosti (předmět hlavní
                    - členění podle časového hlediska u pohledávek a závazků na
                    - členění podle jednotlivých věřitelů (saldo závazků)
                    - členění pro daňové účely pro transformaci účetního výsledku hospodaření před zdaněním na 
                      daňový základ (sledování daňově neuznatelných výdajů, příjmů, které jsou od daně osvobozené,
                      příjmů, které nejsou předmětem daně, aj.)
                    - členění pro potřeby zúčtování pojištění na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní
                      pojištění
                    - členění pro potřeby zúčtování se správcem daní (daně z příjmů, daně z převodu nemovitostí,
                      daně darovací)
- Účetnictví se vede pomocí prostředků výpočetní techniky. Vedle elektronické podoby jsou předepsané výstupy z účetnictví a účetní knihy vyhotovovány rovněž v tiskových sestavách.
V účetním programu využívá účetní jednotka následující účetní knihy:
                    - účetní deník
                    - hlavní knihu
                    - knihu pohledávek a závazků
                    - evidenci dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
                    - evidenci dlouhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku
                    - skladovou evidenci
                    - pokladní knihy
- Účetní zápisy se provádí způsobem zaručujícím jejich trvanlivost.
Jsou uspořádány způsobem, který umožní ověřit zaúčtování všech účetních případů v účetním období a tak, aby zabránily neoprávněným změnám a úpravám těchto zápisů.
V případě, že některé pokladní doklady budou vyhotoveny na termopapíru, účetní jednotka tyto doklady okopíruje a opatří doložkou o jejich souhlasu s originálem.
- Opravy účetních zápisů
  Opravy účetních zápisů se provádějí následovně:
            - ruční opravy dokladů – chybný zápis se přeškrtne jednou čarou a vedle chybného zápisu se uvede správný zápis, připojí se podpisový záznam osoby odpovědné za provedení opravy a okamžik jejího provedení.
            - opravy zápisů v účetních knihách – provedou se opravným účetním dokladem jako storno chybného zápisu a zaúčtování správného zápisu.
- Účetní zápisy o účetních případech se provádí v českém jazyce, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Jsou uspořádány způsobem, který umožní ověřit zaúčtování všech účetních případů v účetním období a zamezí neoprávněným změnám a úpravám těchto zápisů.
- Účetnictví se vede v peněžních jednotkách české měny. V případě pohledávek a závazků, podílu na obchodních společnostech, cenných papírů, cenin, pokud jsou vyjádřeny v cizí měně a devizových hodnot, je povinnost použít současně i cizí měnu. Tato povinnost platí i u opravných položek a rezerv, pokud majetek a závazky, kterých se týkají, jsou vyjádřeny v cizí měně.
- Jednotlivé účetní záznamy mohou být seskupovány do souhrnných účetních záznamů.
- Účetní jednotka označí účetní doklady, účetní knihy, inventurní soupisy a ostatní účetní záznamy svým názvem a uspořádá je tak, aby bylo zřejmé, že jsou kompletní, a že se týkají daného účetního období.

Zpracování účetních dat

- Účetní data se zpracovávají pomocí prostředků výpočetní techniky. Používá se účetní program, který odpovídá požadavkům, uvedeným v zákoně č. 563/91 Sb., o účetnictví v platném znění. Způsob vedení účetnictví si určuje účetní jednotka podle podmínek. 
- Projekčně programová dokumentace pro technickou formu účetních záznamů, provedených elektronickým způsobem, je uložena v účtárně organizace.


    

Štítky:

Publikováno: 9. 11. 2015, 9.34 hodin