Tipy a návody

150 - Smlouva o dílo - Vzor

S M L O U V A  O  D Í L O
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

 

Firma (nebo občan) …………………………………………
IČ (nebo dat. nar., č. OP) …………………………………….
se sídlem (nebo bytem) ………………………………………………………………..
zapsaná v ……………………………………………………………………….
pod spisovou značkou ………………
zastoupená ………………………………………………………….
jako  z h o t o v i t e l  (dále jen „zhotovitel“)

a

…………………………….
IČ …………………
se sídlem …………………………………………………………………………………….
zapsaný v 
pod č. ......................................
jako  o b j e d n a t e l  (dále jen „objednatel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

s m l o u v u  o  d í l o

I.

Předmět díla
Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek v této smlouvě uvedených provede pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo spočívající v  ………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
Objednatel se zavazuje při splnění závazku zhotovitele zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě a dílo převzít.

II.

Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje předmět díla zhotovit a předat objednateli nejpozději do ……………

III.

Cena díla
Mezi smluvními stranami se sjednává cena díla ve výši ……………… Kč (slovy: …………
…………………………korun českých).
Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla při jeho převzetí (do …… dnů od jeho převzetí).
Objednatel a zhotovitel si sjednali možnost poskytnutí zálohy na provedení díla ve výši
………….. Kč, a to na základě kalkulace nákladů předložené zhotovitelem.

 IV.

Dodací podmínky
Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele bez zbytečného odkladu o tom, že smluvený předmět díla je proveden a připraven k předání.
Převzetím předmětu díla, kterým je věc, nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
Předmět díla převezme za objednatele ………………………

 V.

Závěrečná ujednání
Tam, kde tato smlouva neobsahuje výslovné ujednání, se pro posuzování práv a povinností smluvních stran použije občanský zákoník v platném znění. To platí především pro případnou odpovědnost za vady provedeného díla.
Smlouva může být doplňována nebo měněna pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami.
Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich, přičemž oba výtisky mají platnost originálu.   

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího současného podpisu smluvními stranami.

 

V …………………………….. dne ……………..

 

Zhotovitel:                                                                                Objednatel:

ke stažení zde

Štítky:

Publikováno: 25. 11. 2015, 9.15 hodin