Tipy a návody

040 - Směrnice č. 4 - Harmonogram účetní uzávěrky a účetní závěrky

K zajištění uzávěrkových prací účetního období, kterým je kalendářní rok, je stanoven následující postup:
Účetní jednotka zaúčtuje v účetní závěrce za měsíc prosinec, kromě všech běžných účetních případů, tyto účetní případy:

 - V případě, že z objektivních důvodů nebude možné do 31. 12. zjistit výnosy, např.: v případě náhrad škod od pojišťovny, proúčtují se výnosy prostřednictvím účtu 388 - Dohadné účty aktivní.

- Dodavatelské faktury za všechny plnění tykající se běžného roku, které budou dodavatelem vystaveny v období od 1. 1. do 15. 3. následujícího roku, budou účtovány na účet 383 – Výdaje příštích období. Pokud faktury, za některá z těchto plnění neobdrží účetní jednotka do 15. 3., vyúčtují se jako nevyfakturované dodávky prostřednictvím účtu 389 – Dohadné účty pasivní a to na základě písemných podkladů (dodacích listů, kalkulačních listů, rozpočtů, smluv nebo jiných písemností) pro zaúčtování.
Jedná se zejména o dodávky plynu, elektřiny, vodné a stočné.
Stejným způsobem se postupuje v případě, kdy se nekryje fakturace nebo obdobná forma zúčtování dodavatelem s kalendářním rokem (reklama, nájemní smlouvy, vyúčtování energií, pronájem internetových domén apod.).

- Výsledky všech inventarizací provedených dle směrnice Inventarizace majetku a závazků.
Dále účetní jednotka proúčtuje opravné položky k majetku, popřípadě trvalé snížení hodnoty majetku.

- Účetní doklady vystavené po 31. 12. běžného roku, pokud se týkají hospodářských operací běžného roku, např.: mzdové náklady.

- Kursové rozdíly na účtech účtových skupin 21, 22, 26 do nákladů, popř. výnosů. (Účty 545 a 645).

- Tvorbu rezerv podle směrnice Zásady pro tvorbu a používání rezerv.

- Účetní případy časového rozlišování podle směrnice Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování.

- Vyúčtování záloh pro případy uskutečněné do 31. 12. běžného roku s výjimkou trvalých provozních záloh.
Za trvalé provozní zálohy se považují zejména zálohy na telefonní poplatky a čerpaní PHM.

Termíny k účetní závěrce:

- Sestavení roční účetní závěrky za běžný rok: do 20. 3. následujícího roku. 
- Sestavení měsíční účetní závěrky za běžný měsíc: do konce následujícího měsíce.

Štítky:

Publikováno: 12. 11. 2015, 13.14 hodin