Tipy a návody

120 - Směrnice č. 12 - Stanovení zásad pro tvorbu a používání opravných položek

Opravné položky představují promítnutí zásady opatrnosti do účetnictví. Účetní jednotka vytváří tyto opravné položky:
Zákonné opravné položky – opravné položky, které se započítávají do základu pro výpočet daně z příjmů.
Účetní opravné položky – opravné položky, které se nezapočítávají do základu pro výpočet daně z příjmů.

Zákonné opravné položky
Tyto opravné položky se vytváří ve výši stanovené zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění pozdějších předpisů a rozumí se jimi:
a) opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení
b) opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, vzniklým z titulu zdaňované činnosti, které jsou zaúčtovány v účetnictví a jsou splatné po 31. 12. 1994.

Ad a) Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení, které jsou nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, mohou být vytvořeny až do výše rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek a přihlášených u soudů ve lhůtě stanovené usnesením soudu o prohlášení konkurzu nebo povolení vyrovnání a to v období, za které se podává daňové přiznání a v němž byly pohledávky přihlášeny.
Na pohledávky přihlášené po uplynutí lhůty stanovené usnesením soudu o prohlášení konkurzu nebo povolení vyrovnání nelze tvořit opravné položky, které jsou nákladem na dosažení zajištění a udržení příjmů.
Opravné položky se zruší v návaznosti na výsledky konkurzního a vyrovnacího řízení nebo v případě, kdy pohledávka byla popřena správcem konkurzní podstaty, rozhodnutím soudu nebo příslušného správního orgánu.
Tvorba opravných položek se zaúčtuje na vrub (stranu má dáti) účtu 559 – tvorba opravných položek a ve prospěch (stranu dal) účtu 391 – opravná položka k pohledávkám. Snížení nebo zrušení vytvořené opravné položky se vyúčtuje ve prospěch (strana dal) účtu 659 – zúčtování opravných položek a na vrub (strana má dáti) účtu 391 – opravná položka k pohledávkám.

Ad b) Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám vzniklým z titulu zdaňované činnosti, které jsou zaúčtovány v účetnictví a jsou splatné po 31. 12. 1994 lze v období, za které se podává daňové přiznání, vytvářet
- až do výše 20 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, pokud od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než 6 měsíců
Vyšší opravné položky lze vytvářet k pohledávkám jen v případě, bylo-li ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí řízení podle zvláštního právního předpisu, nebo soudní řízení, nebo správní řízení podle zvláštního právního předpisu, jehož se účetní jednotka řádně účastní a řádně a v čas činí úkony potřebné k uplatnění svého práva. Výše těchto opravných položek je následující: 
- až do výše 33 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky za podmínky, že od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než 12 měsíců
-
až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky za podmínky, že od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než 18 měsíců.
-
až do výše 66 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky za podmínky, že od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než 24 měsíců.
-
až do výše 80 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky za podmínky, že od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než 30 měsíců.
-
až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky za podmínky, že od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než 36 měsíců

Opravné položky se zruší, pokud pominou důvody pro jejich existenci nebo pokud pohledávka, k níž byla opravná položka vytvořena, byla promlčena, popřípadě nastaly důvody, za nichž se odpis pohledávky považuje za náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle ustanovení zákona o daních z příjmů.
Tvorba opravných položek se provádí na základě inventarizace.

Účetní opravné položky
Účetní opravné položky se vytvářejí pouze k účtům majetku v případech snížení ocenění majetku účetnictví prokázaném na podkladě údajů inventarizace majetku. Tyto položky se vytvářejí jen v případech, kdy snížení ocenění majetku v účetnictví není trvalého charakteru.
Tvorba opravných položek se provádí na vrub (strana má dáti) nákladů a ve prospěch (strana dal) příslušných majetkových účtů.
Účetní opravné položky se vytvářejí pouze k účtům majetku v případech snížení ocenění majetku účetnictví prokázaném na podkladě údajů inventarizace majetku. Tyto položky se vytvářejí jen v případech, kdy snížení ocenění majetku v účetnictví není trvalého charakteru.
Tvorba opravných položek se provádí na vrub (strana má dáti) nákladů a ve prospěch (strana dal) příslušných majetkových účtů.
- Opravné položky u zásob – účetní jednotka je vytváří v případě, pokud se při inventarizaci zásob zjistí, že jejich prodejní cena je nižší, než cena použitá pro jejich ocenění v účetnictví.
- Opravné položky u investičního majetku – účetní jednotka je vytváří v případě, kdy užitná hodnota investičního majetku zjištěná při inventarizaci je výrazně nižší než jeho ocenění v účetnictví.
- Opravné položky k pohledávkám – účetní jednotka o nich účtuje v případě, kdy není možné vytvořit zákonnou opravnou položku v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb.
- Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku – účetní jednotka je vytváří v případě poklesu tržních cen tohoto majetku.
O opravných položkách se neúčtuje v případě trvalého snížení ocenění majetku. V tomto případě se trvalé snížení ocenění vyúčtuje na vrub (strana Má dáti) nákladů, např. odpis pohledávky na základě soudního rozhodnutí o jejím vyrovnání podle zákona o konkurzu a vyrovnání, popř. se u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku provede mimořádný odpis a upraví se odpisový plán.

Štítky:

Publikováno: 18. 11. 2015, 14.04 hodin