Tipy a návody

030 - Metodický pokyn k sestavení daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob

Sestavení přiznání k dani z příjmu právnických osob účetní jednotky, která nemá příjmy podléhající dani z příjmů právnických osob

Jedná se o právnické osoby, které nemají příjmy, jenž jsou předmětem daně z příjmů, tzn.nemá:
- příjmy z pronájmu jakéhokoliv majetku nebo z pronájmu bytu, z pronájmu nebytových prostor,
- příjmy z prodeje majetku nebo materiálu (v tomto případě se může jednat i o prodej materiálu z vyřazeného nebo likvidovaného majetku, a to i formou prodeje odpadu)
- příjmy z převodu práv – toto se týká umístění reklamních panelů (příjem z reklamy)
- příjmy z úroků z termínovaných vkladů (nezaměňovat s příjmy z úroků z běžného účtu – tyto příjmy nejsou předmětem daně)
Výše uvedené příjmy jsou v typech účetních případů označeny a ve výkaze zisků a ztrát vykázány jako „příjmy z hospodářské činnosti“ (někdy se používá i označení příjmy z ekonomické činnosti).Pokud má účetní jednotka pouze příjmy z činnosti, která přímo souvisí s jejím posláním, tj. příjmy z členských příspěvků, darů a u církví z tzv.„kostelních sbírek“ nebo z dotací od nadřízených organizačních složek, z dotací od obcí a měst a občanských sdružení, potom nemusí podávat přiznání k dani z příjmů právnických osob.
K tomu je třeba uvést, že záleží i na rozhodnutí místně příslušného správce daně – finančního úřadu, který může k prokázání výše uvedených skutečností vyžadovat, aby účetní jednotka podala (podával každoročně) přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Sestavení přiznání k dani z příjmu právnických osob účetní jednotky, která má příjmy podléhající dani z příjmů právnických osob

Jedná se o právnické osoby, které mají příjmy, jenž jsou předmětem daně z příjmů, tzn.:
- příjmy z pronájmu
- příjmy prodeje majetku nebo materiálu
- příjmy z převodu práv (z reklam)
- příjmy z úroků z termínovaného vkladu (termínovaných vkladů)
Výše uvedené příjmy jsou v typech účetních případů (účetních souvztažností) označeny jako „příjmy z hospodářské činnosti“ (ekonomické činnosti).Pokud má účetní jednotka některý z uvedených příjmů z hospodářské činnosti, musí podat přiznání k dani z příjmů právnických osob, byť má možnost uplatnit podle ustanovení § 20 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů snížení základu dané o 30 % nebo až o 300.000,- Kč, pokud 30 % snížení činí méně než 300.000,- Kč.
Příklad:
Účetní jednotka vykázala za rok 2005 příjem z pronájmu ve výši 15.000,- Kč.
Předmětem daně z příjmů je tento příjem z pronájmu ve výši 15.000,- Kč.
Protože 30 % snížení základu daně činí méně než 300.000,- Kč (15.000 x 0,30 = 4.500), může si uplatnit snížení základu daně o 15.000,- Kč (tj. max. do výše základu daně). Takto lze postupovat až do základu daně 300.000,- Kč.
Nepředpokládá se, že by účetní jednotka měla základ daně z titulu příjmů z hospodářské (ekonomické) činnosti vyšší než 300.000,- Kč.
V případě, že je povinna podat přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2005, postupuje takto:
použije pro sestavení daňového přiznání sestavu „Podklady pro přiznání k dani z příjmů“, která je součástí programu.
Tato sestava obsahuje vazbu na řádky tiskopisu pro přiznání k dani z příjmů právnických osob.
Pro sestavení přiznání stačí pouze opsat částky uvedené na příslušných řádcích počítačové sestavy do těch samých řádků formuláře pro přiznání k dani z příjmů právnických osob a dále postupovat podle návodu pro výpočet základu daně z příjmů a vyplnění dalších řádků formuláře pro přiznání k dani z příjmů právnických osob tak, jak je uvedeno v tomto formuláři.
Základ daně uvedený na řádku 200 daňového přiznání se musí rovnat výsledku hospodaření před zdaněním za hospodářskou činnost z výkazu zisku a ztráty!
POZOR – DŮLEŽITÉ!!! Předpokladem je samozřejmě zaúčtování všech položek kalendářního roku, včetně odpisů majetku.  
Vlastní přiznání k dani z příjmů právnických osob vyplní a sestaví následujícím způsobem:
do řádku 10 přiznání uvede částku výsledku hospodaření (rozdílu mezi výnosy a náklady), tj. celkového výsledku hospodaření (součet za hlavní a hospodářskou činnost) z příslušného řádku „Uzavření amerického deníku“,
do řádku 40 přiznání uvede náklady celkem za hlavní činnost z příslušného řádku „Uzavření amerického deníku“,
do řádku 101 přiznání uvede celkovou částku úroků z běžného účtu – tuto částku musí sečíst z jednotlivých údajů v americkém deníku (zpravidla půjde o 12 částek, protože úrok z běžného účtu je připisován jednou měsíčně a na výpisu z účtu je uváděn samostatnou položkou),
do řádku 110 přiznání uvede výnosy celkem za hlavní činnost z příslušného řádku „Uzavření amerického deníku“ sníženou o úroky z běžného účtu (výnosy celkem za hlavní činnost minus úroky z běžného účtu, tj. minus údaj z řádku 101 přiznání).
V dalším postupuje již podle návodu pro výpočet základu daně z příjmů a vyplnění dalších řádků formuláře pro přiznání k dani z příjmů právnických osob tak, jak je uvedeno ve formuláři k dani z příjmů právnických osob.
Základ daně uvedený na řádku 200 daňového přiznání se musí rovnat výsledku hospodaření za hospodářskou činnost (ze sloupce „hospodářská činnost“) z příslušného řádku „Uzavření amerického deníku“.
Pro možnost snížení základu daně o 30 % nebo až o 300.000,- Kč, pokud 30 % snížení činí méně než 300.000,- Kč, platí výše uvedené.

Štítky:

Publikováno: 29. 9. 2015, 14.20 hodin