Tipy a návody

160 - Smlouva o dílo - komentář

Podstatnými náležitostmi smlouvy o dílo jsou:
a) vymezení díla – přesná specifikace díla. Pro předmět smlouvy o dílo podle občanského zákoníku platí, že dílem se rozumí:
- zhotovení nové věci
- úprava určité věci, její údržba nebo oprava
- provedení nějaké činnosti, která povede k dohodnutému výsledku, který bude mít nějaký hmotný výstup
b) cena díla; smlouva o dílo je vždy smlouvou úplatnou. Podmínkou platnosti smlouvy o dílo tedy je, že smlouva obsahuje cenu, stanovenou zvláštními předpisy nebo cenu sjednanou ve smlouvě smluvními stranami.
Pokud mají smluvní strany vůli uzavřít smlouvu o dílo bez určení ceny díla, platí za ujednanou cenu, cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek.
Pokud není dohodnuto jinak, platí se cena až po provedení díla. Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část po jejím provedení. 
Při provádění díla po částech nebo vyžaduje-li dílo větší náklady, může zhotovitel požadovat během provádění díla od objednatele přiměřenou část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
c) závazek zhotovitele, že provede dílo na svůj náklad (pokud není ujednáno jinak) a na své nebezpečí. Samostatnost zhotovitele při provádění díla je jedním z charakteristických znaků smlouvy o dílo.

Občanský zákoník nestanoví požadavek písemné formy smlouvy o dílo.
Pro předejetí případným sporům, lze písemnou formu doporučit.

Smluvní strany smlouvy o dílo se označují jako objednatel a jako zhotovitel. Objednatel je ten, kdo zhotovení díla objednává a zhotovitel je ten, kdo dílo zhotovuje.

Štítky:

Publikováno: 25. 11. 2015, 9.22 hodin