Tipy a návody

060 - Dohody o provedení práce a pracovní činnosti - komentář

 Dohody o provedení práce a pracovní činnosti na přelomu roku 2023/2024:

Změny platné od 1.10.2023 a 1.1.2024 jsou dány novelou Zákoníku práce č. 281/2023 Sb. Další změny v oblasti dohod o provedení práce s účinností od 1.7.2024 přináší tzv. konsolidační balíček.

ZMĚNY PLATNÉ JIŽ OD 1.10.2023:

 1. Rozvržení pracovní doby předem

Zaměstnavatel je povinen předem rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu v písemném rozvrhu pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení. Z informací Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) vyplývá, že může být stanoveno, že si pracovní dobu zaměstnanec rozvrhuje sám.

V příloze je Rozvrh (Plán) pracovní doby na daný kalendářní měsíc, který může být současně použit i jako Výkaz práce za daný kalendářní měsíc (tabulka ve formátu excel).

 1. Zaměstnavatel je povinen zaměstnance písemně informovat o:
  (Nové informační povinnosti)
 2. a) názvu a sídle zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo o jménu, příjmení a adrese zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou,
  b) bližším označení sjednané práce a místa výkonu práce,
  c) výměře dovolené a o způsobu určování délky dovolené,
  d) době trvání a podmínkách zkušební doby, je-li sjednána,
  e) postupu, který je zaměstnavatel a zaměstnanec povinen dodržet při rozvazování právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, a o délce a běhu výpovědní doby,
  f) odborném rozvoji, pokud jej zaměstnavatel zabezpečuje,
  g) předpokládaném rozsahu pracovní doby za den nebo týden, o způsobu rozvržení pracovní doby včetně délky vyrovnávacího období podle § 76 odst.3
  h) rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu a o poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech nebo přiměřené doby na oddech a jídlo,
  i) odměně z dohody, o podmínkách jejího poskytování, o splatnosti a termínu výplaty odměny z dohody a o místu a způsobu vyplácení odměny z dohody,
  j) kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a o označení smluvních stran těchto kolektivních smluv,
  k) orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení v souvislosti s pracovněprávním vztahem zaměstnance, a to nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne započetí výkonu práce.
  Informace uvedené v písm. c) až f), h), j) a k) mohou být nahrazeny odkazem na příslušný právní předpis, kolektivní smlouvu nebo vnitřní předpis.

V příloze jsou vzory Dohody o provedení práce (DPP) a Dohody o pracovní činnosti (DPČ), které již obsahují výše uvedenou informační povinnost.
Pokud došlo k uzavření DPP a DPČ před 1.10.2023 a práce byly zahájeny rovněž před tímto dnem, pak je zaměstnavatel povinen tyto informace poskytnout pouze na vyžádání zaměstnance, a to do 7 dnů ode dne doručení žádosti.  

 1. Příplatky za práci v sobotu, neděli, státní svátky, v noci a ve ztíženém prostředí, náhradní volno.

Na pracovníky na dohodu se nově také vztahují ustanovení upravující veškeré překážky v práci. Zaměstnanci na DPP a DPČ tak nemají ze zákona právo, jak platilo dříve, pouze na důležité osobní překážky v práci podle  a překážky v práci na straně zaměstnavatele, nýbrž na veškeré překážky v práci (byť část bude nadále „neplacená“).

Pracovníkům na dohodu musí být od října rovněž poskytovány příplatky nebo náhradní volno, popř. náhrada odměny z dohody, za práci ve svátek, příplatek za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci o sobotách a nedělích. S tím souvisí i nutnost evidence pracovní doby.

Dále také platí, že v případě, kdy mzda, plat nebo odměna z dohody nedosáhne minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek k odměně z dohody ve výši rozdílu mezi výší této odměny připadající na 1 hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou.

Kompenzace - příplatky, náhradní volno atd. řeší § 115 až 118 Zákona č. 262/2006, Zákoník práce.

Upozorňujeme na důsledky, které mohou nastat zejména u dohod, které jsou nastaveny na měsíční odměnu 10 tisíc Kč. V případě, že by pracovní doba připadla na víkend, svátek, noc, nebo byla vykonávána ve ztíženém prostředí, pak zaměstnanci náleží kompenzace, které znamenají navýšení odměny, což s sebou nese dopad odvodu zdravotního a sociálního pojištění z důvodu překročení limitu 10 tisíc.

Rozpis práce je tak potřeba dopředu pečlivě plánovat a zaměstnance s ním minimálně 3 dny před začátkem prací seznámit. Je však možné rovněž dohodnout, že si práci zaměstnanec rozvrhuje sám (například v rozsahu 5 hodin týdně), přičemž se zakazuje rozvrh prací na noc, sobotu, neděli a státní svátky, aby nevznikla povinnost poskytnutí kompenzací – příplatků.


Změny v dohodách od 1.1.2024:

Náhrada za dovolenou

Pokud zaměstnanci trval pracovně právní vztah dle DPP nebo DPČ nepřetržitě po dobu alespoň 4 týdnů (28 kalendářních dnů), pak zaměstnanci za odpracování každých 20 hodin vznikne právo na cca 1,5 hodiny dovolené. Dovolená, na niž vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se zaokrouhluje na celé hodiny nahoru. Zaměstnanci na DPP s rozsahem 300 hodin ročně tak může vzniknout nárok na 24 hodin dovolené za rok. Při nemožnosti čerpání je nárok na proplacení nevyčerpané dovolené, což může mít stejný dopad jako příplatky dle bodu 4., tj. překročení limitu pro odvod pojistného.

K výpočtu lze použít tzv. „univerzální vzorec“ ve tvaru: počet celých odpracovaných násobků týdenní pracovní doby/52 × týdenní pracovní doba × výměra dovolené.
Příklad výpočtu: Za odpracovanou týdenní dobu (20 hodin) náleží dovolená v délce 1/52 základní výměry dovolené (4 týdny = 80 hodin), tj. 1,5384615 hodin. Za 300 odpracovaných hodin tedy náleží dovolená v délce 24 hodin po zaokrouhlení.
 

V Metodických pokynech jsou v tipu 190 uvedeny příklady výpočtu dovolené

Změny v dohodách od 1.7.2024:

 1. Odvod sociálního pojištění v případě souběhu dohod u více zaměstnavatelů. Souběh platí jen pro DPP, ne pro DPČ.

Nyní je odvod pojistného (zdravotní a sociální) pouze v případě, že odměna z DPP překročí 10000 Kč, u DPČ překročí 3999 Kč.

Nově pokud v případě souběhu více DPP u více zaměstnavatelů činí v souhrnu příjem z DPP 40 % průměrné mzdy (tedy částku 17 500 Kč pro rok 2024), bude příjem podléhat odvodu sociálního pojištění. Stejně tak bude podléhat odvodu odměna pouze u jednoho zaměstnavatele, pokud příjem z DPP dosáhne 25 % průměrné mzdy, tedy částku 10 500 Kč pro rok 2024 (nyní 10 tis. Kč). 
Pro účely stanovení 25 % a 40 % průměrné mzdy se vypočtená částka zaokrouhluje na pětisetkorunu směrem dolů.

U DPČ se nic nemění, tj. odvodu podléhá odměna až nad 3.999 Kč/měsíc.

S ohledem na výše uvedené lze účetním jednotkám doporučit, aby namísto Dohody o provedení práce uzavřely na úklid, popř. jiné činnosti, Dohodu o pracovní činnosti, která nebude podléhat od 1.7.2024 přihlašování do registru zaměstnavatelů a pravidelného měsíčního nahlašování, jak je uvedeno v následujícím odstavci, pokud z ní plynoucí měsíční odměna nepřekročí částku 3.999 Kč.

V případě většiny účetních jednotek lze předpokládat, že měsíční odměna nepřekročí částku 3.999 Kč.

Zaměstnavatel je povinen zaměstnance na dohodu o provedení práce nejpozději v den nástupu  do zaměstnání upozornit na vznik povinnosti odvést pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, je-li zaměstnán na základě dohody o provedení práce v kalendářním měsíci u více zaměstnavatelů a překročí-li jeho započitatelný příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce u všech zaměstnavatelů rozhodnou částku. 

Zaměstnavatel, který zaměstnával zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce přede dnem účinnosti zákona (1.7.2024) a toto zaměstnání bude trvat i po účinnosti tohoto zákona, musí se přihlásit se do registru zaměstnavatelů podle § 93 zákona č. 187/2006 v novém znění nejpozději do 30 dnů.

Zaměstnavatel bude mít povinnost do 20. dne následujícího měsíce poskytovat na předepsaném formuláři informace o výdělku všech svých zaměstnanců na dohodu na OSSZ/ČSSZ jmenovitě. Pokud bude dosaženo částky pro odvod pojistného z důvodu souběhu více dohod (alespoň 17 500 Kč), pak tuto skutečnost OSSZ/ČSSZ oznámí všem dotčeným zaměstnavatelům a tito budou muset do 30-ti dnů od oznámení odvést pojistné za zaměstnavatele ve výši 24,8 % z hrubého příjmu. Stejně tak dostane oznámení zaměstnanec přímo od OSSZ/ČSSZ s částkou, kterou má uhradit přímo na účet OSSZ/ČSSZ, přičemž se bude jednat o pojistné ve výši 7,1 % z hrubé mzdy.

Problémoví budou tedy pro zaměstnavatele pracovníci na dohodu, u kterých hrozí, že budou mít souběh více dohod a zaměstnavatel nebude mít odvody pod kontrolou (nebude dopředu vědět, zda bude povinen odvést pojistné za zaměstnavatele ve výši 24,8 % či nikoliv). 

 1. Odvod zdravotního pojištění při souběhu DPP u více zaměstnavatelů:

Otazník visí u odvodu zdravotního pojištění při souběhu dohod o provedení práce u více zaměstnavatelů - zde není plánovaná žádná legislativní změna a těžko říct, zda ze stávajícího znění zákona bude plynout povinnost hradit zdravotní pojištění.

Nyní jsou z odvodu ZP vyloučeny osoby činné na základě dohody o provedení práce, popřípadě více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění podle zákona upravujícího nemocenské pojištění. 
 
3. Hlášení každé uzavřené dohody o provedení práce (ne dohody o pracovní činnosti) do registru České správy sociálního zabezpečení  

Aby bylo možné hlídat nové limity při souběhu více dohod, bude zaveden registr všech dohod o provedení práce a příjmů z nich. Registr povede okresní správa sociálního zabezpečení. 

Zaměstnavatelé budou muset včas plnit své ohlašovací povinnosti -  nástupy a ukončení dohod, dosažené příjmy do 20-ti dnů po skončení kalendářního měsíce.

Na základě toho pak bude plynout zaměstnanci a zaměstnavateli případná povinnost odvodu pojistného za uplynulý měsíc. 

Možnosti řešení úklidu a jiných prací ve účetní jednotce od 1.1.2024, resp. od 1.7.2024:

 • Přejít na dohody o pracovní činnosti (DPČ), které nepodléhají od 1.7.2024 oznamovací povinnosti ani tzv. kumulativní povinnosti, pokud měsíční odměna z DPČ nepřesáhne v daném měsíci částku 3.999 Kč. Pokud by měla být měsíční odměna vyšší než 3.999 Kč a tato skutečnost je známa už předem, tak lze uzavřít více DPČ na úklid tak, aby odměna z DPČ u jednoho zaměstnance nepřesáhla v daném měsíci částku 3.999 Kč. U DPČ se ale nelze vyhnout povinnosti rozvrhování pracovní doby a jejího vykazování a platí pro ni nárok na dovolenou. Nárok na dovolenou by nevznikl v případě, že zaměstnanec neodpracuje v daném kalendářním roce 80 hodin. V americkém deníku bude od 1.1.2024 nový modul ke zpracování dohod. Je možné využít i služeb externího dodavatele – účetní, která zpracovává mzdy.
 • Zajistit úklid externím dodavatelem služeb
 • Zajistit úklid formou bezplatné služby členů

S využitím různých materiálů a informací zpracoval Ing. Stanislav Rusňák, ekonomický a účetní poradce dne 7.1.2024

Štítky:

Publikováno: 24. 11. 2015, 12.24 hodin