Tipy a návody

190 - Smlouva o nájmu movitých věcí - komentář

Podstatnými náležitostmi nájemní smlouvy jsou:
a) označení pronajímatele a označení nájemce
b) určení věci, která je předmětem nájmu. Předmětem nájmu může být věc movitá nebo soubor movitých věcí (např. zařízení modlitebny, nebo sborové místnosti, hudební aparatura apod.) nebo nemovitost, popř. nebytový prostor jako součást nemovitosti. V případě, že předmětem nájmu je soubor movitých věcí, musí být nedílnou součástí smlouvy jejich seznam, který bude obsahovat název věci nebo její popis a inventární č., pod kterým je věc vedena v evidenci pronajímatele (tzv. individuální určení věci).
Pronajímatel je povinen přenechat pronajatou věc nájemci ve stavu způsobilém smluvenému užívání, nebo nebyl-li způsob užívání smluven, užívání obvyklému.
Pokud by nájemce umožnil podnájem věci (předmětu nájmu) v rozporu s nájemní smlouvou, má pronajímatel právo od smlouvy odstoupit.

c) sjednání doby užívání předmětu nájmu, a to na dobu určitou nebo neurčitou.
Ujednají-li si smluvní strany nájem na dobu určitou delší než 50 let, má se za to, že byl nájem ujednán na dobu neurčitou s tím, že v prvních 50 letech lze nájem vypovědět jen z ujednaných výpovědních důvodů a v ujednané výpovědní době.

Podstatnou náležitostí nájemní smlouvy již není závazek nájemce zaplatit pronajímateli úplatu, která se nazývá nájemné. V případě nesjednání výše nájemného, je nájemce povinen platit nájemné obvyklé, platné v den uzavření nájemní smlouvy s přihlédnutím k nájemnému za nájem obdobných věcí za obdobných podmínek. Povinnost platit nájemné vyplývá přímo ze zákona.
Nájemné se platí měsíčně pozadu, tzn., že nájemné je splatné k prvému dni následujícího měsíce, není-li smluvními stranami ujednáno jinak.
Nový občanský zákoník neukládá, aby nájem byl ujednán písemně. Nájemní smlouva může být ujednána ústně. Vzhledem k tomu, že s nájmem souvisí celá řada dalších činností, jako je např. údržba věci nebo její opravy, případně zřízení užívacího práva k věci třetí osobě, lze jednoznačně doporučit písemnou formu nájemní smlouvy.
Pronajímatel odevzdá nájemci věc se vším, co je třeba k řádnému užívání věci.
Po dobu nájmu provádí běžnou údržbu věci nájemce, pokud se k ní nezavázal pronajímatel.
Ostatní údržbu věci a její nezbytné opravy provádí pronajímatel, ledaže se k některému způsobu nebo druhu údržby a k opravě některých vad zavázal nájemce.
Nájemce má právo provést změnu na věci jen s předchozím souhlasem pronajímatele. Byla-li nájemní smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje i souhlas pronajímatele se změnou na věci písemnou formu. Změnu věci provádí nájemce na svůj náklad. Dojde-li změnou věci k jejímu zhodnocení, pronajímatel se s nájemcem při skončení nájmu vyrovná podlé míry zhodnocení.
Nájem ujednaný na dobu neurčitou skončí výpovědí jednou ze smluvních stran. Jedná-li se o věc movitou, je výpovědní doba jednoměsíční, jedná-li se o věc nemovitou, je výpovědní doba tříměsíční.
Nájem ujednaný na dobu určitou může každá ze smluvních stran vypovědět jen v případě, že ve smlouvě byly zároveň ujednány důvody výpovědi a výpovědní doba.
Pronajímatel má právo na úhradu pohledávky vůči nájemci zadržet movité věci, které má nájemce na věci nebo v ní.

 

Štítky:

Publikováno: 25. 11. 2015, 9.45 hodin