Tipy a návody

020 - Darovací smlouva - komentář

Poznámky k darovací smlouvě (darovací smlouvu řeší ust. § 2055 až § 2078 nového občanského zákoníku).

Podstatnými náležitostmi smlouvy jsou:

a) vymezení daru; darem může být určitá peněžitá částka, movitá věc nebo nemovitost, cenné papíry apod.     Smlouva musí obsahovat závazek dárce převést bezplatně darovanou věc do vlastnictví obdarovaného nebo ustanovení, že dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci.
b) projev vůle obdarovaného, že dar nebo nabídku daru přijímá.

Darovat lze vždy jen smlouvou. Nelze darovat jednostranným prohlášením, jednostranným jednáním.

Smlouva může obsahovat i další náležitosti, na jejichž úpravě mají smluvní strany zájem. Zejména může dárce podmínit svůj dar jeho použitím pouze k účelu, který stanovil, a může si též vymínit právo kontroly, jak je tento účel plněn. To bude praktické zejména při účelovém darování peněžité částky. Poskytnutí daru lze tedy vázat na poskytnutí podmínky.

Zákon stanoví požadavek písemné formy darovací smlouvy, je-li předmětem daru nemovitost a dále tehdy, je-li darem movitá věc, avšak k jejímu předání a převzetí nedojde při darování.

V ostatních případech, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, může být smlouva uzavřena ústně.

Vzhledem k tomu, že správci daně (územní pracoviště finančních úřadů) vyžadují prokázání darů, pokud tyto dary uplatňuje dárce jako položku odčitatelnou od základu daně, je třeba uzavírat darovací smlouvu v písemné formě a vedle smlouvy mít také k dispozici doklad, který prokazuje, že obdarovaný dar skutečně přijal (protokol o převzetí movité věci a o jejím zařazení do majetku nebo uvedení do používání, popř. jejím zaevidování do příslušné evidence). V případě, že je darem peněžitá částka je třeba vystavit příjmový pokladní doklad nebo potvrzení o přijetí peněžité částky s odkazem na č. příjmového pokladního dokladu nebo č. položky v účetním deníku nebo na č. „desátkové karty“.

Upadne-li dárce po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní osoby nebo osob, k jejichž výživě je povinen, může dar odvolat a požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu.

Štítky:

Publikováno: 24. 11. 2015, 9.55 hodin