Tipy a návody

120 - Protokol o předání a převzetí pokladny a ekonomické agendy - Vzor

 P R O T O K O L
o předání a převzetí pokladny a ekonomické agendy účetní jednotky XXXXXXXX ze dne ……………….

V souladu s výsledky voleb činovníků účetní jednotky  ……………….
(dále jen „účetní jednotka“), dochází ke dni …………. ke změně v osobě pokladníka účetní jednotky.

Původně funkci pokladníka vykonával (a)  ……………………………………..
Nově bude funkci pokladníka vykonávat  ………………………………………

Na základě výše uvedených skutečností byla ke dni ……………. provedena inventarizace pokladny účetní jednotky s tímto výsledkem:
pokladní hotovost činí ……………………….. Kč
stav pokladny dle účetnictví …………………. Kč
z toho:
dary určené k odeslání mimo sbor činí ……………………… Kč
z toho:
xxxx  ………………. Kč
xxxxx    ……………. Kč
xxxxxx …………….. Kč
jiné dary (určit jaké) ……………………. Kč

Dále byla novému pokladníkovi předána tato ekonomická agenda:
agenda týkající se běžného účtu účetní jednotky vedeného u …………………………. Stav účtu dle výpisu ke dni činí ………………. Kč a od té doby proběhly na bankovním účtu následující operace:…………………………………………………………………
Skutečný stav na účtu činí ………………… Kč

- účetní doklady za období …………..
- účetní písemnosti za období ……………..
- kniha majetku
- evidence darů
- dokumentace k programu „Americký deník“
- jiné písemnosti (popis písemností) 
Jiné důležité sdělení k předávané funkci:………………………………………………………………………………………………. 

Tento protokol je vyhotoven ve 4 vyhotoveních:
po jednom vyhotovení obdrží předávající a přebírající pokladníkjedno vyhotovení obdrží …………………………………………….   

…………………………………………                           ……………………………………

 

V ……………………….. dne ……………………..

 

jedno vyhotovení je určeno pro dokumentaci (archiv)

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

Podpis předávajícího pokladníka                                        Podpis přejímajícího pokladníka

ke stažení zde

Štítky:

Publikováno: 24. 11. 2015, 13.23 hodin