Tipy a návody

100 - Směrnice č. 10 - Stanovení zásad pro časové rozlišení

Účtování nákladů a výnosu a jejich časové rozlišení se řídí příslušnými ustanoveními zákona 563/1991 Sb., o účetnictví.

Náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí. Náklady a výdaje, výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, je nutné časově rozlišit. Hlediskem pro účtování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že je známo jejich:
- Věcné vymezení
- Cena (hodnota) v korunách
- Období, kterého se týkají

Účty časového rozlišení podléhají dokladové inventarizaci, při níž se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.
Časově rozlišovat nelze pokuty, penále, manka a škody.

Účty pro časové rozlišování nákladů a výnosů

Účet 381 – náklady příštích období
Na tomto účtu se účtují účetní případy běžného účetního období, které se týkají nákladů příštích období, např. nájemné placené předem nebo služby placené předem (zejména předplacení internetových domén, reklam).
Zúčtování nákladů příštích období na příslušný účet nákladů se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně a časově souvisejí.

Účet 383 – výdaje příštích období
Na tomto účtu se účtují účetní případy, které se týkají nákladů běžného účetního období, ale výdaj (úhrada) na ně nebyl dosud uskutečněn. Lze vyúčtovat pouze částky, u nichž je známo, že se v budoucích obdobích vynaloží na příslušný účel a v příslušné výši, např. nájemné placené pozadu, vyúčtování elektrické energie a plynu, vodné a stočné.

Účet 384 – výnosy příštích období
Na tomto účtu se účtují účetní případy, které hospodářsky patří do výnosů příštích období, např. nájemné přijaté předem.

Účet 385 – příjmy příštích období
Na tomto účtu se účtují výnosy, které souvisejí s běžným účetním obdobím, ale nebyly doposud vyúčtovány jako pohledávky, např. úroky z vkladů placené pozadu, pojistná plnění od pojišťoven.

Štítky:

Publikováno: 13. 11. 2015, 11.44 hodin