Tipy a návody

070 - Kupní smlouva - Vzor

K U P N Í  S M L O U V A
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

_______________________

____________________

se sídlem _______________________

zapsaný v _______________________

pod č. _______________________

zastoupený kazatelem (starším sboru) _______________________

jako  p r o d á v a j í c í  (dále jen „prodávající“)

a

Firma (nebo občan) _______________________

IČ (nebo dat. nar., č. OP) _______________________

se sídlem (nebo trvale bytem) _______________________

zapsaná v _______________________

pod č. _______________________

zastoupená _______________________

jako  k u p u j í c í  (dále jen „kupující“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

k u p n í   s m l o u v u

I.

Předmět smlouvy

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu _______________________

a převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu smlouvy.

Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit kupní cenu.

II.

Kupní cena

Kupní cena se sjednává dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších

předpisů a činí ______ Kč (slovy: _______________________ korun českých).

IV.

Dodací podmínky

Prodávající dodá předmět koupě kupujícímu dne __________ v sídle prodávajícího.

V.

Platební podmínky

Sjednanou kupní cenu zaplatí kupující prodávajícímu v hotovosti při převzetí předmětu

koupě (převodem na účet prodávajícího č. _________/_______ vedený

u _______________) před podpisem kupní smlouvy.

Náklady spojené s odevzdáním věci v místě plnění nese prodávající. Náklady spojené s převzetím věci nese kupující.

VI.

Prohlášení kupujícího ke stavu kupované věci

Kupující tímto prohlašuje, že byl prodávajícím seznámen se stavem kupované věci, případně

s návodem na její obsluhu, a že je mu stav kupované věci dobře znám a v tomto stavu věc

kupuje a přijímá do svého vlastnictví.

VII.

Závěrečná ujednání

Obsah smlouvy lze změnit nebo doplnit oboustranným písemným ujednáním.

Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající

příslušným ustanovením občanského zákoníku.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
 Účastníci prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetli, že jejímu obsahu porozuměli a že je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

 

 

V _______________________ dne _______________

 

_______________________                                _______________________

 Za prodávajícího                                                                 Kupující

 

ke stažení zde

Štítky:

Publikováno: 24. 11. 2015, 12.36 hodin