Tipy a návody

210 - Směrnice č. 21 - Metodika účetnictví pro sbory

Úvod
Sbory Církve adventistů sedmého dne v rámci Českého sdružení Církve adventistů sedmého a Moravskoslezského sdružení Církve adventistů sedmého, jsou samostatnými účetními jednotkami, které mají právní subjektivitu (jsou církevní právnickou osobou).
Od 1. 1. 2005 účtují sbory v soustavě podvojného účetnictví. V souladu s ustanovením § 9, odst. 3, písmeno a) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů vedou sbory účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
Účetním obdobím je kalendářní rok.

Při účtování ve zjednodušeném rozsahu postupují sbory podle:
- zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
- prováděcí vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.,
- Českých účetních standardů č. 401 až 413.

Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
Sbory při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu:
a) používají skupinové syntetické účty v kombinaci s podrobnějším členěním některých účtových skupin na další syntetické účty určené pro sledování vybraných položek
b) spojují účtování v deníku s účtováním v hlavní knize formou tzv. „Amerického deníku“, a to jak při ručním vedení účetnictví, tak i při „strojovém“ zpracování účetnictví na počítači. Při „strojovém“ zpracování účetnictví na počítači se používá účetní program „Americký deník“ od společnosti ORSIA, spol. s r. o. Ústí nad Orlicí.
Při „strojovém“ zpracování účetnictví na počítači je při všech úkonech využívána společná databáze uložená na disku, takže oddělení deníku a hlavní knihy není zřetelné; projeví se v podstatě při vytištění příslušných výstupů (sestav).

Formu vedení účetnictví si volí každý sbor samostatně podle konkrétních podmínek.
c) vytvářejí pouze opravné položky a rezervy podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o rezervu na opravy hmotného majetku a o opravné položky k pohledávkám.
d) účtují o odpisech dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

O odpisech majetku účtují až při účetní závěrce.
e) účtují pouze o časovém rozlišení souvisejícím s platbami předem na období delší než jeden rok (např. nájemné placené předem na období delší než jeden rok).
f) sestavují účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu. Účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu tvoří:
- rozvaha ve zjednodušeném rozsahu
- výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu
- příloha k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty sestaveným ve zjednodušeném rozsahu.
g) evidují dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v knize majetku (formu knih si volí účetní jednotka podle konkrétních podmínek).
h) evidují drobný hmotný majetek s pořizovací cenou nad 2.000,- Kč do 20.000,- Kč v operativní evidenci (formu operativní evidence si určuje účetní jednotka podle konkrétních podmínek).
i) vedou pokladní knihu, popř. knihu valutové pokladny (formu vedení pokladní knihy a knihy valutové pokladny si určuje účetní jednotka podle konkrétních podmínek).
j) vedou mzdovou evidenci, pokud vyplácejí mzdy
k) vedou evidenci o závazcích z titulu pojistného na sociální a všeobecné zdravotní pojištění, pokud jsou k těmto odvodům povinni podle zvláštních zákonů.

Deník a hlavní kniha
Sbory, jako účetní jednotky spojují účtování v deníku s účtováním v hlavní knize (tzv. „Americký deník“).
Hlavní kniha zahrnuje skupinové syntetické účty a syntetické účty určené pro sledování vybraných položek podle účtového rozvrhu, které obsahují minimálně informace o:
- zůstatcích účtů ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha,
- souhrnné obraty strany Má dáti a Dal účtů, alespoň za kalendářní měsíc,
- zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka.
Účetní jednotka nesmí zřizovat účty mimo účtový rozvrh a účetní knihy.

Vedle měsíčních obratů strany Má dáti a DAL se v průběhu účetního období sledují v „Americkém deníku“ i kumulativně obraty od počátku roku.

Po uzavření jednotlivých dvojsloupců v ručně vedeném „Americkém deníku“ a zjištění konečných zůstatků účtů aktiv a pasiv a konečných stavů účtů nákladů a výnosů k rozvahovému dni (k 31. 12. kalendářního roku) sestaví účetní jednotka
- rozvahu ve zjednodušeném rozsahu
- výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu.
Účetním obdobím je kalendářní rok.

Příloha účetní závěrky
V příloze k účetní závěrce sestavované ve zjednodušeném rozsahu musí být uvedeny tyto údaje:
Obecné údaje o účetní jednotce:
- název a sídlo účetní jednotky
- identifikační číslo
- právní formu účetní jednotky (církevní právnická osoba)
- účel, pro který byla zřízena
- rozvahový den nebo jiný okamžik, ke kterému se účetní závěrka sestavuje
- okamžik sestavení účetní závěrky
- datum vzniku účetní jednotky
- jména příjmení členů statutárních orgánů (kazatel a starší sboru) k rozvahovému dni
Údaje o zaměstnancích:
- průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období
- výše osobních nákladů, které byly vynaloženy na zaměstnance
Další informace:
- informace o aplikaci obecných účetních zásad a o použitých metodách
- způsoby oceňování a odpisování
- způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty:
- významné údaje, které nejsou v rozvaze a výkazu zisku a ztráty samostatně vykázány
- významné položky, jejichž uvedení je podstatné pro analýzu a hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky a tyto informace nevyplývají z rozvahy a výkazu zisku a ztráty
Informace týkající se majetku a závazků:
- pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti
- pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let
- pronájem majetku
- významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Zpracování účetnictví

Jedna účetní jednotka (sbor) se může dohodnout s jinou účetní jednotkou (sborem) na tom, že účetnictví jedné účetní jednotky bude zpracovávat druhá účetní jednotka, a to vedle svého vlastního účetnictví za každou jednotku zvlášť.
Jedna účetní jednotka může, způsobem uvedeným v předchozím odstavci, zpracovávat účetnictví i pro více účetních jednotek.
Uvedený způsob zpracování účetnictví je však možný pouze u účetních jednotek (sborů), které patří do působnosti jednoho a téhož kazatele, který je pro tyto sbory uveden na výpisu z Rejstříku církevních právnických osob vedeném Ministerstvem kultury ČR jako jejich statutární zástupce.

Štítky: bez štítků

Publikováno: 26. 11. 2015, 8.34 hodin