Tipy a návody

090 - Směrnice č. 9 - Oceňování majetku a závazků

Oceňování majetku se řídí příslušnými ustanoveními zákona 563/1991 Sb., o účetnictví.

Při oceňování majetku a závazků a při účtování o výsledku hospodaření bere účetní jednotka za základ:
- Veškeré náklady a výnosy, které se vztahují k účetnímu období bez ohledu na datum jejich placení.
- Rizika, ztráty a znehodnocení, které se týkají majetku a závazků a jsou účetní jednotce známy ke dni sestavení účetní závěrky.

Účetní jednotka oceňuje majetek a závazky:
- V okamžiku uskutečnění účetního případu.
- Ke konci rozvahového dne (k 31. 12.) nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje.

Při pořízení souboru movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, které slouží jednotnému účelu, se ocení soubor jako celek.

Jednotlivé složky majetku a závazků se oceňují těmito závaznými způsoby:
- Hmotný majetek, kromě zásob, pořizovacími cenami.
- Hmotný majetek, kromě zásob, vytvořený vlastní činností vlastními náklady (přímý materiál, externí kooperace, mzda, podíl sociálního a zdravotního pojištění ke mzdám, výrobní režie).
- Nakoupené zásoby pořizovacími cenami.
- Peněžní prostředky a ceniny jejich jmenovitými hodnotami.
- Pohledávky při vzniku jmenovitou hodnotou.
- Závazky při vzniku jmenovitou hodnotou.
- Nehmotný majetek kromě nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností pořizovacími cenami.
- Nehmotný majetek vytvořený vlastní činností vlastními náklady (mzda, externí kooperace, podíl sociálního a zdravotního pojištění ke mzdám a výrobní režie).
- Majetek bezúplatně nabitý reprodukční pořizovací cenou (cena dle znaleckého posudku).

Štítky:

Publikováno: 13. 11. 2015, 11.38 hodin