Tipy a návody

100 - Pracovní smlouva - komentář

Před uzavřením pracovní smlouvy je třeba, aby zaměstnanec absolvoval lékařskou vstupní prohlídku. Poplatek s tím spojený uhradí zaměstnavatel.
Pokud jde o výši odměny, musí tato odměna vycházet ze zařazení sjednané práce do příslušného tarifního stupně podle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 333/1993 Sb., v platném znění a zaměstnavatel musí respektovat minimální mzdové tarify (platnost nových minimálních mzdových tarifů je od 1. 1. 2015 s tím, že minimální měsíční mzda je stanovena ve výši 9.200,- Kč).

Poznámky k pracovní smlouvě
V pracovní smlouvě je zaměstnavatel povinen se zaměstnancem dohodnout:
a) druh práce, na který je zaměstnanec přijímán,
b) místo výkonu práce (provozovnu, obec nebo jinak určené místo),
c) den nástupu do práce (dnem skutečného nástupu do práce začíná účast zaměstnance na nemocenském pojištění, pokud se nejedná o tzv. zaměstnání malého rozsahu).
Zaměstnavatel je povinen písemně informovat zaměstnance o jeho právech a povinnostech, vyplývajících z pracovního poměru, jestliže je pracovní smlouva neobsahuje (uvedený vzor základní informace obsahuje). Tuto povinnost musí zaměstnavatel splnit nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru, a to i v případě změn těchto údajů.
Tuto povinnost nemá při sjednání pracovního poměru na dobu kratší než jeden měsíc.
Zkušební doba musí být sjednána písemně, jinak je její sjednání neplatné. Sjednaná zkušební doba nemůže být dodatečně prodlužována.
V případech stanovených orgány státní zdravotní správy je zaměstnavatel povinen zajistit, aby se zaměstnanec před uzavřením pracovní smlouvy podrobil vstupní lékařské prohlídce. V současnosti je tomu tak i v ostatních případech.
U zaměstnanců mladších 18 let je povolena pracovní doba 40 hodin týdně s tím, že délka směny v jednotlivých dnech nesmí přesáhnout 8 hodin. Délka stanovené týdenní pracovní doby ve více pracovněprávních vztazích zaměstnance mladšího než 18 let nesmí ve svém souhrnu přesáhnout 40 hodin týdně.
Znamená to, že u každého mladistvého zaměstnance je nutné mít v jeho osobním spise prohlášení, že nemá jiné pracovněprávní vztahy nebo má a délka týdenní pracovní doby u nich činí tolik a tolik hodin. 
Způsobilost fyzické osoby k pracovně právním úkonům vzniká dnem, kdy fyzická osoba dosáhne 15 let věku; zaměstnavatel však s ní nesmí sjednat jako den nástupu do práce den, který by předcházel dni, kdy tato fyzická osoba končí povinnou školní docházku (31. srpna).
Za zaměstnance musí zaměstnavatel platit tzv. zákonné pojištění odpovědnosti za škodu.

Štítky:

Publikováno: 24. 11. 2015, 13.08 hodin