Tipy a návody

060 -Dohoda o provedení práce - komentář

Dohody o provedení práce

V souvislosti s novelou zákoníku práce, která platí od 1. 10. 2015, se stanoví u dohod o provedení práce způsob jejich předčasného ukončení (dříve tato možnost nebyla v zákoníku práce upravena). Dohodu o provedení práce je možné ukončit dohodou nebo výpovědí s 15 ti denní výpovědní lhůtou, která počíná běžet ode dne následujícího po dni, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.

Dohodu může uzavřít zaměstnanec, který dovršil věk 15 let. Dohodu může takový zaměstnanec uzavřít ještě před ukončením povinné školní docházky, ale práci může začít vykonávat až po skončení povinné školní docházky (povinná školní docházka končí 31. 8.).

Mladiství zaměstnanci (do dosažení věku 18 let) mohou uzavírat dohodu o provedení práce bez souhlasu zákonného zástupce. U mladistvého zaměstnance musí být lékařské potvrzení, že může vykonávat práci, která je předmětem dohody o provedení práce a že tato práce nebude mít negativní vliv na jeho další fyzický a duševní rozvoj.

Rozsah práce konané dle dohody o provedení práce v kalendářním roce se nemění a zůstává 300 hodin.

Výše celkové měsíční odměny z dohody o provedení práce, která nepodléhá odvodům na pojistné na sociální a zdravotní pojištění zůstává v částce, která nepřevýší 10.000,- Kč. Pokud zaměstnanec podepíše pro zaměstnavatele – sbor tzv. prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, potom odměna z dohody o provedení práce podléhá tzv. zálohové dani, ale daň se neodvádí, protože zaměstnanec má nárok (při podepsaném prohlášení) na základní slevu na dani ve výši 2.070,- Kč měsíčně.

Uvedené prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti může zaměstnanec podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele (nelze mít podepsané prohlášení současně u dvou nebo více zaměstnavatelů). Tuto skutečnost je třeba si u zaměstnance ověřit.

V případě, že zaměstnanec nepodepíše pro zaměstnavatele – sbor tzv. prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob, tak odměna z dohody o provedení práce podléhá srážkové dani ve výši 15 %.

V souvislosti s výše uvedenou „zálohovou daní“ nebo „srážkovou daní“ upozorňujeme na to, aby si sbory prověřily, zda jsou registrovány u svého místně příslušného finančního úřadu k dani z příjmů ze závislé činnosti nebo k dani ze závislé činnosti vybírané srážkou.

POZOR! Zaměstnanec, který je veden v evidenci úřadu práce nemůže po novele zákona o zaměstnanosti uzavřít se zaměstnavatelem dohodu o provedení práce. Jedná se o případy, kdy je uchazeči o zaměstnání umožněn „přivýdělek“ do poloviny minimální mzdy (od 1. 1. 2020 je to ½ z částky 14.600,- Kč, což je 8.200,- Kč). V případě zaměstnání uchazeče o zaměstnání na přivýdělek je tedy možná forma pracovně právního vztahu jen dohoda o pracovní činnosti nebo pracovní smlouva na částečný pracovní úvazek.

 

Štítky:

Publikováno: 24. 11. 2015, 12.24 hodin