Tipy a návody

060 -Dohoda o provedení práce - komentář

V dohodě o provedení práce je zaměstnavatel povinen se zaměstnancem dohodnout:
a) vymezení pracovního úkolu
b) odměnu za provedení pracovního úkolu
c) dobu, v níž má být pracovní úkol proveden
Zaměstnavatel může dohodu o provedení práce uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce (pracovního úkolu), na který se dohoda uzavírá, není vyšší než 300 hodin v kalendářním roce.Pokud by byla uzavřena dohoda o provedení práce nad tuto hranici, byla by neplatná.    

Dohoda o provedení práce s mladistvími
Dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemně; jedno vyhotovení dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci.
Dohoda o provedení práce končí sjednaným termínem. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.    
Odměna za práce podle této dohody je limitována minimální mzdou (minimální hodinová mzda je od 1. 1. 2015 stanovena ve výši 55,00 Kč), jinak se uplatňuje smluvní volnost a přihlíží se k charakteru práce. Z této odměny se neodvádí pojistné na sociální ani zdravotní pojištění.
Zaměstnavatel by si měl vést evidenci rozsahu prací na tyto dohody u jednotlivých zaměstnanců.Do předpokládaného rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce.
Pro všechny mladistvé zaměstnance mladší 18 let věku přitom platí, že s nimi nelze uzavřít vedlejší pracovní poměr, to je pracovní poměr vedle jiného hlavního pracovního poměru s plným pracovním úvazkem, protože platí, že délka stanovené týdenní pracovní doby ve více pracovněprávních vztazích zaměstnance mladšího než 18 let nesmí ve svém souhrnu přesáhnout 40 hodin týdně a délka směny v jednotlivých dnech nesmí překročit 8 hodin.
Dohodu o provedení práce s mladistvími lze uzavřít, jen pokud tím nebude ohrožen jejich zdravý vývoj nebo výchova k povolání. V tomto směru je třeba mít potvrzení lékaře.
Pro uvedené účely se zletilosti nenabývá sňatkem ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.
Zákonný zástupce mladistvého, který je ve věku do 16 let, může okamžitě zrušit dohodu o pracovní činnosti, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví nezletilého zaměstnance. K platnosti okamžitého zrušení platnosti dohody o pracovní činnosti se vyžaduje přivolení soudu.
Pokud odměna sjednaná v dohodě o provedení práce nepřekročí částku 10.000,- Kč měsíčně, je za předpokladu, že zaměstnanec nepodepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani z příjmu, předmětem daně z příjmů srážené zvláštní sazbou (tzv. srážková daň) ve výši 15 %. Toto ustanovení platí od 1. 1. 2014 a je platné pouze pro dohodu o provedení práce.
Pokud odměna sjednaná v dohodě o provedení práce překročí částku 10.000,- Kč měsíčně, je za předpokladu, že zaměstnanec nepodepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani z příjmu, předmětem daně z příjmu vybírané zálohou a zaměstnavatel musí z této odměny srazit zálohu na daň z příjmů ve výši 15 %.
Odměna sjednaná v dohodě nesmí být nižší než minimální mzda (než poměrná část minimální mzdy – od 1. 1. 2015 činí minimální mzda 9.200,- Kč měsíčně a 55,00 Kč na hodinu).
Pokud by měsíční příjem plynoucí zaměstnanci z této dohody činil více jak 10 tisíc korun, bude zaměstnanec účasten nemocenského a důchodového pojištění a zdravotního pojištění v kalendářním měsíci, kdy dosáhne příjmu vyššího než 10.000 Kč.
V souladu s § 246 odst. 5 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vést seznam mladistvích zaměstnanců, kteří jsou u něj zaměstnáni. Seznam obsahuje: jméno, příjmení, datum narození a druh práce, který tento zaměstnanec vykonává.    
Zákoník práce v § 155 umožňuje, aby byly v dohodách o provedení práce sjednány cestovní náhrady. Cestovní náhrady v tomto případě náležejí, jestliže byly v dohodě výslovně sjednány a přitom nebylo sjednáno pravidelné pracoviště. Podmínkou je, že zaměstnanec bude plnit pracovní úkol podle dohody o provedení práce v místě mimo obec bydliště.

Štítky:

Publikováno: 24. 11. 2015, 12.24 hodin