Tipy a návody

050 - Dohoda o provedení práce - Vzor

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE
uzavřená podle § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

Zaměstnavatel ________________________________

________________________________

se sídlem ________________________________

zapsaný v 

pod č. ________________________________

zastoupený ________________________________

(dále jen „zaměstnavatel“)

a

zaměstnanec ________________________________ nar. ______________________

č. OP________________________________ rodné číslo ________________________

bytem ________________________________

(dále jen „zaměstnanec“)

Zaměstnanec, jako nositel výše uvedených údajů, udělil současně s podpisem této dohody zaměstnavateli písemný souhlas s užíváním těchto osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob.

uzavírají tuto

dohodu o provedení práce:

I.

Zaměstnanec se zavazuje, že za dobu od _____________ do ____________________

provede ________________________________

v rozsahu ________________________________ hodin.

Skutečný rozsah práce (pracovního úkolu) bude evidován v samostatném výkazu a nesmí překročit 300 hodin v kalendářním roce.

Dohoda se uzavírá na dobu ________________________________

II.

Zaměstnanec provede práci osobně.

Vykonanou práci převezme za zaměstnavatele ________________________________

III.

Za řádně provedenou práci bude zaměstnanci vyplacena odměna v částce _________ Kč/hod.
Z odměny může být případně sražena daň ve výši 15 % nebo záloha na daň ve výši 15 % podle zvláštního právního předpisu (zákon o daních z příjmů v platném znění), a to v závislosti na tom, zda poplatník podepsal pro plátce daně prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti nebo nepodepsal.
Z odměny může být případně sraženo pojistné na sociální pojištění a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění.
Na základě této dohody zaměstnavatel seznámil zaměstnance s právními a jinými předpisy vztahujícími se k vykonávané práci a s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V.

Zaměstnavatel je povinen vytvořit pracovní podmínky zajišťující řádný a bezpečný výkon práce, zejména poskytovat potřebné nářadí, materiál a osobní ochranné pracovní prostředky, dále poskytnout sjednanou odměnu a dodržovat ostatní sjednané podmínky podle dohody.

VI.

Zaměstnanec je povinen vykonat sjednanou práci svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností a dodržovat podmínky sjednané v dohodě v souladu s předpisy vztahujícími se na její výkon, zvláště pak s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

VII.

Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že každý z nich může tuto dohodu vypovědět, a to písemně s pětidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně.

VIII.

Pokud tato smlouva některé otázky výslovně neupravuje, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními zákoníku práce.

 

 

IX.

Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a druhé zaměstnanec. Každé vyhotovení má platnost originálu.

 

V ________________________________ dne ________________________

 

Zaměstnavatel:                                                                           Zaměstnanec:

 

ke stažení zde

Štítky:

Publikováno: 24. 11. 2015, 12.16 hodin