Tipy a návody

040 - Dohoda o pracovní činnosti - komentář

V dohodě o pracovní činnosti je zaměstnavatel se zaměstnancem povinen dohodnout:
a) práce, na které je zaměstnanec přijímán
b) odměnu za vykonanou práci
c) rozsah pracovní doby
d) dobu, na kterou se dohoda uzavírá  

Zaměstnavatel je povinen jedno vyhotovení dohody o pracovní činnosti vydat zaměstnanci.
Zákoník práce požaduje, aby dohody o pracovní činnosti byly sjednávány písemně. Nedodržení písemné formy má za následek neplatnost takové dohody.
Podle dohody o pracovní činnosti může zaměstnanec vykonávat práce jen do poloviny stanovené týdenní pracovní doby. Jestliže je tedy týdenní pracovní doba 40 hodin týdně, může rozsah dohody o pracovní činnosti být do 20 hodin týdně. Tento počet hodin zjišťuje zaměstnavatel v průměru za období, na které byla dohoda o pracovní činnosti sjednána.
Byla-li sjednána např. na 6 měsíců, může zaměstnanec pracovat např. jeden týden 40 hodin, druhý týden 10 hodin, třetí týden 20 hodin atd. Po skončení sjednaného období zaměstnavatel vydělí počet odpracovaných hodin počtem kalendářních týdnů, které spadají do příslušného období a musí vyjít počet odpracovaných hodin nižší (příp. stejný), než je polovina stanovené týdenní pracovní doby u zaměstnavatele.
Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin.
Dohody o pracovní činnosti lze uzavírat buď na dobu určitou, nebo neurčitou.
V dohodě o pracovní činnosti je možné sjednat právo zaměstnance na jiní důležité osobní překážky v práci a na dovolenou. Zákoník práce v § 155 umožňuje, aby byly v dohodách sjednány cestovní náhrady za podmínky, že bylo sjednáno místo pravidelného pracoviště.

Nevyplývá-li způsob zrušení přímo z uzavřené dohody o pracovní činnosti, lze ji zrušit vzájemnou dohodou nebo jednostranně výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15 denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
Pro výpověď dohody o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k ní nepřihlíží.
Pokud odměna sjednaná v dohodě o pracovní činnosti je alespoň 2.500,- Kč měsíčně, musí zaměstnavatel přihlásit zaměstnance k účasti na pojistném na nemocenské a důchodové pojištění a k účasti na pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Pokud odměna v dohodě není sjednána, ale dosáhne 2.500,- Kč měsíčně, musí zaměstnavatel rovněž přihlásit zaměstnance k účasti na nemocenské a důchodové pojištění a k účasti na všeobecné zdravotní pojištění, a to nejpozději do 20. dne bezprostředně následujícího kalendářního měsíce. 

Od 1. 1. 2014 není možné použít pro odměnu vyplývající z dohody o pracovní činnosti, která nepřevýší částku 5.000,- Kč tzv. srážkovou daň v případě, že zaměstnanec nepodepsal u zaměstnance prohlášení k dani z příjmů. I v tomto případě musí být sražena záloha na daň z příjmů.
Odměna z dohody o pracovní činnosti připadající na jednu hodinu, musí být ve výši alespoň 55,- Kč na hodinu (minimální hodinová mzda platná od 1. 1. 2015).

Dohoda o pracovní činnosti s mladistvími

Pro všechny mladistvé zaměstnance mladší 18 let věku přitom platí, že s nimi nelze uzavřít vedlejší pracovní poměr, to je pracovní poměr vedle jiného hlavního pracovního poměru s plným pracovním úvazkem, protože platí, že délka stanovené týdenní pracovní doby ve více pracovněprávních vztazích zaměstnance mladšího než 18 let nesmí ve svém souhrnu přesáhnout 40 hodin týdně a délka směny v jednotlivých dnech nesmí překročit 8 hodin.
Dohodu o pracovní činnosti s mladistvími lze uzavřít, jen pokud tím nebude ohrožen jejich zdravý vývoj nebo výchova k povolání. V tomto směru je třeba mít potvrzení lékaře.

Pro uvedené účely se zletilosti nenabývá sňatkem ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.
Zákonný zástupce mladistvého, který je ve věku do 16 let, může okamžitě zrušit dohodu o pracovní činnosti, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví nezletilého zaměstnance. K platnosti okamžitého zrušení platnosti dohody o pracovní činnosti se vyžaduje přivolení soudu.
V souladu s § 246 odst. 5 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vést seznam mladistvích zaměstnanců, kteří jsou u něj zaměstnáni. Seznam obsahuje: jméno, příjmení, datum narození a druh práce, který tento zaměstnanec vykonává.

Štítky:

Publikováno: 24. 11. 2015, 11.00 hodin