Tipy a návody

030 - Dohoda o pracovní činnosti - Vzor

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI
uzavřená podle § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

Zaměstnavatel

______________________________

IČ _______________________________

se sídlem ____________________________________________________________

zapsaný v 

pod č. ______________________

zastoupený ____________________

(dále jen „zaměstnavatel“)

a

zaměstnanec __________________________ nar. ____________________

č. OP __________________ rod. č. ___________________

bytem ____________________________________________________________

(dále jen „zaměstnanec“)
Zaměstnanec, jako nositel výše uvedených údajů, udělil současně s podpisem této dohody zaměstnavateli písemný souhlas s užíváním těchto osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob.

uzavírají tuto

dohodu o pracovní činnosti:

I.
Zaměstnanec nastoupí do práce dnem ______________________ a bude vykonávat práci _____________________

v rozsahu _________________

a to ve dnech ____________________________v době od _____ do ____ hodin.

Výkon práce nesmí v rozsahu překročit v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby a bude vykazován na samostatném výkazu. Stanovená týdenní pracovní doba se určuje podle § 79 zákoníku práce.

II.

Tato dohoda se sjednává na dobu určitou (na dobu neurčitou) od ______ do ________

Zaměstnanec bude konat práci osobně.

III.

Za vykonanou práci bude zaměstnanci poskytována mzda v částce ________ Kč za hodinu práce (v částce ________ Kč měsíčně).

Ze mzdy bude případně sražena záloha na daň z příjmu ze závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu (zákon o daních z příjmů v platném znění) a pojistné na sociální pojištění a všeobecné zdravotní pojištění.

Mzda je splatná po skončení každého měsíce, a to ke dni ______ (výplatní termín) v hotovosti k rukám zaměstnance (na účet č. ________, vedený u ________).

Na základě této dohody zaměstnavatel seznámil zaměstnance s právními a jinými předpisy vztahujícími se k vykonávané práci a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V.

Zaměstnavatel je povinen vytvářet pracovní podmínky zajišťující řádný a bezpečný výkon práce, zejména poskytovat potřebné nářadí, materiál a osobní ochranné pracovní prostředky, dále poskytovat sjednanou odměnu a dodržovat ostatní sjednané pracovní podmínky podle dohody.

VI.

Zaměstnanec je povinen zejména konat práci svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností a dodržovat podmínky sjednané v dohodě v souladu s předpisy vztahujícími se na její výkon, zvláště pak s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

VII.

Tato dohoda může být zrušena dohodou smluvních stran ke sjednanému dni.
Tato dohoda může být zrušena písemnou výpovědí jedné nebo druhé smluvní strany, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpovědní doba je shodná pro obě smluvní strany a činí 15 kalendářních dnů. Výpovědní doba začíná běžet dnem, v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.

VIII.

Pokud tato smlouva některé otázky výslovně neupravuje, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními zákoníku práce.

IX.

Obsah této dohody lze měnit nebo doplnit pouze na základě písemného, vzájemně odsouhlaseného dodatku.
Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a druhé zaměstnanec. Každé vyhotovení má platnost originálu.

 

V ______________   dne ________

  

Zaměstnavatel:                                                                           Zaměstnanec:

 

ke stažení zde

Štítky:

Publikováno: 24. 11. 2015, 10.52 hodin