Tipy a návody

010 - Informace o změnách zákonů v roce 2014 a 2015

Počínaje rokem 2014 začaly platit nové zákony, zejména nový občanský zákoník (dále jen NOZ), ale také začaly platit změny v zákonech daňových. Byl zcela zrušen obchodní zákoník, který byl nahrazen zčásti NOZ a dále zákonem o obchodních korporacích. V podstatě všechny smlouvy uzavřené po 1. 1. 2014 se řídí NOZ. Vybrané vzory smluv byly na CD pro rok 2014 a zůstávají v platnosti i pro rok 2015.

Na uvedené změny zákonů navazují úpravy ve vnitřních směrnicích a pokynech, které byly součástí upgrade Amerického deníku pro rok 2014 a zůstávají v platnosti i pro rok 2015.

Od 1. 1. 2014 byl zrušen zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Daň dědická a daň darovací se staly součástí zákona o daních z příjmů a budou podléhat dani z příjmů, přičemž u daně dědické je naprosté osvobození. Daň z převodu nemovitostí upravuje od 1. 1. 2014 samostatný zákon o dani z nabytí nemovitých věcí.

Zákon o daních z příjmů hovoří o tzv. veřejně prospěšném poplatníkovi (dříve nezisková organizace) a definuje jej jako poplatníka, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami nebo zákonem jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním.

Mezi veřejně prospěšné poplatníky patří mj. i církve a náboženské společnosti. Ve speciálním ustanovení zákona o daních z příjmů v § 19b se říká, že od daně z příjmů právnických osob se osvobozuje bezúplatný příjem (dříve dar) poplatníka, který je veřejně prospěšným poplatníkem se sídlem na území ČR, pokud bude tento bezúplatný příjem (dříve dar) využit pro účely vymezené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů, kam také patří dary poskytnuté fyzickými nebo právnickými osobami, mimo jiné, i pro církevní účely registrovaných církví a náboženských společností.

V důvodové zprávě k zákonnému opatření Senátu, kterým se mění daňové zákony, se uvádí, že:
veřejně prospěšným poplatníkem tak i nadále budou mj. registrovaná církev, náboženská společnost, spolek, nadace, nadační fond, obecně prospěšná společnost, školská právnická osoba, atd., s tím, že je u této skupiny zachován dosavadní princip posuzování příjmů tedy i příjmů z bezúplatného nabytí majetku.

Z výše uvedeného vyplývá, že ve vztahu k veřejně prospěšným poplatníkům, např. církvím, sdružením nebo sborům, se nic nemění. Týká se to i tzv. kostelních sbírek (dary pro sbor a pro misii vybírané od anonymních dárců v průběhu bohoslužby), kde rovněž nedochází k žádné změně.

Naopak, od roku 2014, se zvyšuje možnost uplatnění darů poskytnutých na náboženské účely z 10 % základu daně na 15 % základu daně u fyzických osob a z 5 % na 10 % u právnických osob, což zvyšuje možnost příjmů osvobozených od daně z příjmů pro zapsaný spolek, nadaci, obecně prospěšnou společnost, pro církve a náboženské společnosti.

Začátkem roku 2014 byl zrušen speciální zákon o dani darovací a tato daň se stala součástí zákona o daních z příjmů.

Neexistují už žádná rozpětí ani procentní sazby, ale příjem z bezúplatného nabytí majetku - nyní v zákoně definovaný jako bezúplatný příjem (dříve dar), podléhá plně dani z příjmů se stanovenými podmínkami pro případné osvobození.

Hranice příležitostného bezúplatného příjmu již není 20.000,- Kč, ale je nižší než 15.000,- Kč (tedy 14.999,- Kč) v kalendářním roce. Každý rok se posuzuje samostatně.

POZOR!!! Každý případ bezúplatného plnění (příjmu) je třeba posuzovat i nadále velmi pečlivě, mít jej podložený darovací smlouvou, vzor smlouvy je součástí nových vzorů smluv, a potřebnými doklady.

Pokud jde o dohody o provedení práce, platí i nadále, že dohodu o provedení práce lze uzavřít na práce, jejichž rozsah nepřekročí v daném roce 300 hodin.

Pokud měsíční odměna z dohody o provedení práce nepřekročí částku 10.000,- Kč, nepodléhá tato odměna odvodům na pojistné na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní pojištění.

V zákoně o daních z příjmů je nově stanoveno, že jedná-li se o příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož zaměstnavatele nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10.000,- Kč, je tento příjem samostatným základem daně pro zdanění srážkovou daní (daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně), pokud poplatník – zaměstnanec nepodepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani z příjmů.

 Nyní se tedy možnost použití tzv. srážkové daně vztahuje pouze na odměny z dohod o provedení práce, u nichž příjem za daný měsíc nepřesáhne částku 10.000,- Kč (dříve tato částka byla ve výši 5.000,- Kč a vztahovala se obecně k příjmům ze závislé činnosti, kdy poplatník nepodepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani z příjmů)

POZOR!!! Od 1. 1. 2015 platí nová výše minimální mzdy 9.200,- Kč měsíčně (v roce 2014 to bylo 8.500,- Kč) a 55,- Kč za hodinu (v roce 2014 to bylo 50,60 Kč).

Změna nastala i pro zaměstnance – poživatele starobního důchodu, kteří si mohou pro rok 2015 a zpětně za rok 2014 a 2013 uplatnit základní slevu na dani ve výši 24.840 Kč (2.070 Kč měsíčně).

POZOR!!! Úroky ze všech typů bankovních účtů podléhají zdanění zvláštní sazbou daně.

Nově budou dani z příjmů (poprvé za rok 2014) podléhat u právnických osob také úroky ze všech účtů, tedy i úroky z běžného účtu. Tato novinka má souvislosti s NOZ, který speciálně nedefinuje běžný účet, ale jen obecně bankovní účet.

Daň z úroků bude ale vybírat a odvádět příslušná banka, u které má právnická osoba běžný účet zřízen, na účet budou úroky připisovány až po sražení této daně. Právnické osoby tedy nebudou touto daňovou povinností nijak zatěžovány.

Pokud právnická osoba nemá kromě úroků z účtu příjmy z hospodářské činnosti (z pronájmu nebo z prodeje majetku) nemá povinnost podávat daňové přiznání.

V souvislosti se zdaňováním úroků tzv. srážkovou daní byly v typech účetních případů doplněny tyto typy účetních případů (změna se promítne i do r. 2014):
Výd-BA-Daň-Sráž  
Výd. z účtu – odvod srážkové daně z úroků                   MD 340 D 220
VÚD-Př-Daň-Sráž
VÚD – předpis srážkové daně z úroků                           MD 590 D 340

Pokud jste srážku daně z úroků neúčtovali uvedeným způsobem, bude třeba provést opravu účtování u všech srážek daně. Opravu je možné provést tak, že si vyfiltrujeme daný typ účetního případu a postupně opravíme.

Stejně tak bude třeba doúčtovat předpis srážkové daně vnitřním účetním dokladem VÚD. Je možné provést doúčtování naráz jednou částkou v návaznosti na celkovou hodnotu sražené daně v roce 2014 nebo jednotlivě k jednotlivým položkám sražené daně.

Uvedené účtování je důležité pro správné vyplnění případně podávaného daňového přiznání za právnickou osobu, tj. pro správné vyplnění sestavy „podklady k daňovému přiznání“.

Pokud bude účtováno správně, stačí zadat v modulu „sestavy a výstupy“ sestavu „podklady pro přiznání k dani z příjmů“ a potom údaje v této sestavě uvedené přepsat do přiznání k dani z příjmů.

Přiznání k dani z příjmů je možné vyplnit v aplikaci EPO na daňovém portálu Ministerstva financí ČR (stačí zadat text „daňový portál“), uložit si jej ve formátu PDF, následně vytisknout a doručit správci daně.

Pokud si takto vyplněné daňové přiznání uložíte jako pracovní soubor (pracovní vrze) ve formátu xml, lze jej kdykoliv načíst do formuláře v aplikaci EPO.

Počínaje rokem 2014 platí také nové ustanovení zákona o daních z příjmů uvedené v § 38mc, které stanoví, že veřejně prospěšný poplatník (tzn. například nadace, nadační fond, obecně prospěšná společnost, školská právnická osoba, církev nebo náboženská společnost), kterému nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob, není povinen sdělit tuto skutečnost správci daně.

V praxi to znamená, že poplatník, který by měl pouze příjmy z kostelních sbírek a bezúplatné příjmy osvobozené od daně z příjmů a úroky z běžného účtu, z nichž banka srazila daň z příjmů, by nepodával přiznání k dani z příjmů právnických osob a ani by to nemusel oznamovat správci daně.

U veřejně prospěšných poplatníků, kteří mají povinnost podávat přiznání k dani z příjmů právnických osob, platí pro rok 2015, že základ daně lze snížit až o částku 300.000 Kč (tento limit platil i před rokem 2014).

Od roku 2015 se ze strany finančních úřadů zpřísňuje kontrola využití daňové úspory, která byla dosažena právě tím, že poplatník měl možnost si snížit daňový základ až o částku 300.000 Kč. Proto byla do amerického deníku doplněna speciální sestava – tabulka, která eviduje úsporu na dani a dokládá využití této úspory.

Tabulka se vyplňuje automaticky, aniž by pokladník musel provádět ručně zásahy do programu.

Doba, po kterou lze úsporu na dani za dané zdaňovací období využít, je tři následující roky (příklad: úsporu na dani vzniklou v přiznání za rok 2014, lze využít v letech 2015, 2016 a 2017).

Pokud veřejně prospěšný poplatník vyplácí mzdu zaměstnanci, třeba jen na základě dohody o provedení práce, musí také za předchozí rok (v roce 2015 za rok 2014) podat tzv. vyúčtování daně ze závislé činnosti nebo vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob.

Oba tiskopisy a pokyny k jejich vyplnění lze opět nalézt na daňovém portálu Ministerstva financí ČR a vyplnit je v aplikaci EPO, uložit ve formátu PDF a následně vytisknout a doručit správci daně. Při uložení formuláře jako pracovního souboru (pracovní verze) ve formátu xml, lze tento pracovní soubor kdykoliv načíst zpět do formuláře v aplikaci EPO.

Štítky:

Publikováno: 29. 9. 2015, 11.30 hodin